TtM, KL Kati Komulaisen hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja

Perheen elämänlaatu alle kouluikäisen ruoka-allergisen lapsen perheessä
(Family quality of life in families of under school aged children with food allergies)

tarkastetaan 21.11.2014 klo 12 Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön luentosalissa, Medisiinarinkatu 3 (T-rak.), Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Tarja Pölkki (Oulun yliopisto). Kustoksena toimii professori Marja Kaunonen.

Alle kouluikäisen lapsen ruoka-allergia voi heikentää koko perheen elämänlaatua


Tutkimuksen tulosten mukaan alle kouluikäisen lapsen ruoka-allergia voi heikentää perheen elämänlaatua ja aiheuttaa kuormitusta erityisesti niissä perheissä, joissa lapsen oireet ilmenevät itkuisuutena, uniongelmina ja ripulointina. Perheiden elämänlaatua voidaan tarkastella tutkimuksessa esitetyn jäsennyksen avulla. Jäsennystä voidaan käyttää perheiden ohjauksessa kaikissa terveydenhuollon toimipisteissä. Suomessa ei ole aiemmin tutkittu ruoka-allergisten lasten perheiden elämänlaatua.  

Ruoka-allergiat koskettavat monia suomalaisia perheitä, koska jopa 10 %:lla lapsista on jossakin vaiheessa ruoka-allergiaa. Yleisimmillään ruoka-allergiat ovat 2–3 vuoden iässä. Eurooppalaisittain tarkasteltuna lasten ruoka-allergioiden esiintyvyys on Suomessa suurinta. Näin ollen ruoka-allergioilla on merkittävä rooli paitsi kansanterveyden, myös erityisesti pikkulapsiperheiden hyvinvoinnin näkökulmasta. Kansallisen allergiaohjelman (2008–2018) keskeinen viesti ”Tue terveyttä, älä allergiaa” vahvistuu perheiden elämänlaadun tarkastelussa.

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja selvittää alle kouluikäisten ruoka-allergisten lasten perheiden elämänlaatua. Tulosten mukaan perheiden elämänlaatu on hyvä, mutta vanhemmat kuvaavat erityisesti emotionaalisen ja sosiaalisen hyvinvointinsa heikentyneen lapsen ruoka-allergian vuoksi. Haastava arki ruoka-allergisen lapsen perheessä koostuu vanhemmuuteen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja osallistumiseen sekä emotionaaliseen, materiaaliseen ja fyysiseen hyvinvointiin liittyvistä ulottuvuuksista.

Lapsen ruoka-allergian kestettyä vähintään vuoden kuvaukset perheen elämänlaadusta jäsentyivät tulevaisuuden hahmottamiseen, tilanteen uudelleenarviointiin, sosiaalisen hyvinvoinnin heikentymiseen ja voimaantumiseen. Osa perheistä oli saavuttanut kasvuprosessin myötä tasapainoisen tilanteen perheen elämänlaadun näkökulmasta, mutta osa perheistä jatkoi kamppailua haastavan arjen keskellä erityisesti sosiaalisen hyvinvoinnin heikentyessä lapsen ruoka-allergioiden vuoksi.

Väitöstutkimus on hoitotieteen ja erityisesti perhehoitotyön alaan liittyvä tutkimus.
Tutkimusaineisto kerättiin vuosina 2007 ja 2008 eri puolilta Suomea julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta. Kirjallisuuskatsaus toteutettiin vuonna 2014. Tutkimukseen osallistui 104 perhettä, joista 28 oli mukana seurantavaiheessa. Tyypillinen tutkimukseen osallistunut perhe asui pääkaupunkiseudulla, vanhemmat elivät avioliitossa ja olivat syntyneet 1970-luvulla. Aineistojen analysoinnissa hyödynnettiin sekä määrällisiä että laadullisia tutkimusmenetelmiä. Jatkossa tarvitaan lisätutkimusta erilaisten perheiden elämänlaadusta suomalaisessa kulttuurissa. Erityisesti ruoka-allergisten lasten isien äänen esille tuominen olisi merkityksellistä.  

                                               ******

Kati Komulainen on syntynyt Pyhäjärvellä (Ol.), ja hän on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa vuonna 2005, mistä lähtien hän on toiminut Laurea-ammattikorkeakoulussa aluksi lehtorina ja nykyään kehittämispäällikkönä. Vuonna 2011 hän suoritti kasvatustieteiden lisensiaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa.


Komulaisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1995, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9631-8, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1483, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9632-5, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Kati Komulainen, 046-856 7347, kati.komulainen@laurea.fi