YTM, hum.kand. Johanna Moision hallintotieteen alaan kuuluva väitöskirja

Understanding the Significance of EU Higher Education Policy Cooperation in Finnish Higher Education Policy (Ymmärryksiä Euroopan unionin korkeakoulupoliittisen yhteistyön merkityksestä suomalaisessa korkeakoulupolitiikassa)

tarkastetaan 3.12.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1096, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Taina Saarinen (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena toimii dosentti, yliopistonlehtori Jussi Kivistö.

Politiikka pyöräytetään Brysselin kautta kotimaahan


EU-jäsenmaat tarjoavat komissiolle politiikkaideoita saadakseen takaisin EU-tason tukea kansallisen politikan muodostukseen. EU:n korkeakoulupolitiikkaa väitöksessään tutkinut Johanna Moisio kutsuu tätä politiikan pyöräytystavaksi. EU-tason yhteistyöllä voi Moision mukaan olla huomattava merkitys kansalliseen politiikan muodostukseen.

Kaikki EU:n yhteistyötavat eivät ole olleet merkityksellisiä kansalliselle politiikalle. Esimerkiksi EU:n neuvoston päätöslauselmilla tai päätelmillä eli neuvoston ns. pehmeällä sääntelyllä voi olla hyvin vähän vaikutusta, koska se perustuu vapaaehtoisuuteen eikä se sisällä sanktioita, jos päätöstä ei toimeenpanna. Komission asema aloitteentekijänä koettiinkin tärkeämmäksi kuin EU:n koulutusneuvoston asema päätöksentekijänä.

Viime vuosikymmenellä EU:n koulutuspolitiikan yhteistyö muuttui järjestelmällisemmäksi. Yhteistyön vaikutus vaihtelee tutkimuksen mukaan ulkoisesta muutospaineesta kansallisen politiikan muodostuksen tukemiseen.

Monet EU-yhteistyökeinoista ovat tukeneet jäsenmaita luottamaan toisiinsa ja toistensa koulutusjärjestelmiin. Euroopan komission tulisikin Moision mukaan kertoa nykyistä konkreettisemmin pehmeän politiikkasektorin yhteistyön hyödyistä eri jäsenmaissa.

Vuonna 2006 Suomessa aloitettiin yliopistouudistukseen johtavat valmistelut. Moisio on väitöstutkimuksessaan selvittänyt, mikä oli kansallisen ja samaan aikaan käydyn EU-tason keskustelun välinen yhteys korkeakoulujen uudistamisesta, ja miten Suomessa ymmärretään EU-yhteistyön merkitys korkeakoulupolitiikassa.

Tutkimukseen haastateltiin suomalaisia korkeakoulupolitiikan asiantuntijoita. Haastatteluja täydensi laaja kansallinen ja eurooppalainen asiakirja-aineisto.

                                               ******

Johanna Moisio on syntynyt Helsingissä ja hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin ja humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnot Tampereen yliopistossa. Hän on työskennellyt opetus- ja kulttuuriministeriössä vuodesta 2005 lähtien.

Moision väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2004, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9656-1, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1493, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9657-8, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Johanna Moisio, 0400 773 804, johanna.k.moisio@uta.fi