KTM Anna Heikkisen yrityksen johtamisen alaan kuuluva väitöskirja

Discursive Constructions of Climate Change Engagement in Business Organisations (Ilmastonmuutokseen sitoutumisen puhetavat yrityksissä)

tarkastetaan 25.11.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli -salissa Pinni A rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjinä ovat professori R. Edward Freeman (Virginian yliopisto, Yhdysvallat) sekä professori Anna-Maija Lämsä (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena toimii apulaisprofessori Johanna Kujala.

Yrityspuheessa ilmastonmuutos helposti hallittavaa


KTM Anna Heikkinen tarkastelee väitöskirjassaan sitä, miten yrityksissä puhutaan ilmastonmuutoksesta ja siihen sitoutumisesta. Tutkimuksen tulosten mukaan ilmastonmuutosta käsitellään yrityksissä suhteellisen helposti hallittavana kokonaisuutena. Tulos on yllättävä ottaen huomioon, miten monimutkaisesta ja vaikeasta ilmiöstä on kysymys.

Tutkimus toteutettiin seuraamalla vuosien 2009–2011 aikana toteutettua vähähiilisen talouden Peloton-projektia ja haastattelemalla projektiin osallistuneita yritysammattilaisia. Aineiston analyysissa käytettiin diskurssianalyysia, jonka avulla voidaan tuoda esiin sitä, miten ilmastonmuutokseen liittyvistä asioista puhutaan yrityksissä. Yritysammattilaisten puhetapojen tarkastelu on perusteltua, sillä niissä esiintuodut käsitykset liittyvät ilmastonmuutoksesta käytyyn yhteiskunnalliseen ja poliittiseen keskusteluun. Yritysten toiminta on myös keskeisessä asemassa yhteiskunnassamme, kun etsitään ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin.
 
Tutkimuksen mukaan ilmastonmuutokseen sitoutuminen rakentuu yritysammattilaisten puheessa ennen kaikkea rationaalisena ja strategisena kysymyksenä. Rationaalinen puhetapa pohjautuu perinteiseen liiketoimintanäkemykseen korostaen tehokkuutta, taloudellista tulosta ja win-win-mahdollisuuksia. Moraalinen ja eettinen puhetapa sekä täydentää että kyseenalaistaa rationaalisuutta. Yllättäen puheessa ei juurikaan tule esiin tunteita, vaikka ilmastonmuutos usein herättää voimakkaita reaktioita, kuten pelkoa ja epävarmuutta tai toivoa ja innostusta.
 
Tutkimuksessa arvioidaan myös eri puhetapojen vaikutuksia liiketoiminnan, yhteiskunnan sekä ilmastonmuutoksen kannalta. Ilmastonmuutoksen käsitteleminen helposti hallittavana asiana antaa yksinkertaistetun kuvan yritysten toimintamahdollisuuksista, millä voi olla ristiriitaisia seurauksia. Samalla kun energiatehokkuuteen keskittyvät ilmastotoimet yrityksissä mahdollistuvat, jäävät ilmastonmuutoksen hillitsemisen edellyttämät syvälliset muutoshaasteet huomiotta.
 
Teoreettisesti tutkimus kytkeytyy vastuulliseen liiketoimintaan, yritystoiminnan kestävään kehitykseen sekä yritys-luontosuhteen tutkimukseen. Ilmastonmuutoksen huomioimisesta liiketoiminnassa ei toistaiseksi ole yhtenäistä teoreettista näkemystä, ja aikaisempi tutkimus on keskittynyt lähinnä yritysraporttien tarkasteluun. Heikkisen näkökulma, joka keskittyy yritysammattilaisiin, tuottaa uutta tietoa siitä, kuinka ilmastonmuutokseen sitoudutaan yrityksissä konkreettisesti.


                                               ******

Anna Heikkinen on syntynyt Kajaanissa ja hän on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut tohtoriopiskelijana Tampereen yliopistossa vuodesta 2010 lähtien.

Heikkisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1996, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9633-2, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1484, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9634-9, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.