KTM Tuomas Matikan taloustieteen alaan kuuluva väitöskirja

Essays on behavioral responses to income taxes (Esseitä tuloverotuksen käyttäytymisvaikutuksista)

tarkastetaan 5.12.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli -salissa Pinni A rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Claus Thustrup Kreiner (Kööpenhaminan yliopisto). Kustoksena toimii professori Jukka Pirttilä.

Suuri osa omistajayrittäjien reagoinnista verotukseen on verosuunnittelua


Yrittäjät reagoivat aktiivisesti tuloveroihin. Suuri osa vaikutuksista on kuitenkin selitettävissä verosuunnittelulla. Tutkimuksen mukaan yli kaksi kolmasosaa koko tuloverotuksen aiheuttamasta käyttäytymisvaikutuksesta on verosuunnittelua. Tämä pienentää merkittävästi arviota verotuksen vaikutuksesta talouden tehokkuuteen, selviää Tuomas Matikan verotuksen käyttäytymisvaikutuksia käsittelevästä väitöstutkimuksesta.

KTM Tuomas Matikka tutkii väitöskirjassaan, miten tuloverotus vaikuttaa yksilöiden käyttäytymiseen. Verotuksen aiheuttamat käyttäytymisvaikutukset ovat keskeisiä, kun arvioidaan verojärjestelmän taloudellista tehokkuutta.

Yrittäjät voivat reagoida verotukseen monin eri tavoin. Tuloverot voivat esimerkiksi vähentää yrittäjien ja yritysten kokonaistuotosta, sekä lisätä verosuunnittelua.

‒ Erilaisten vaikutusten erottelu on tärkeää, kun arvioidaan verotuksen tehokkuutta. Reaalitaloudelliset muutokset esimerkiksi yrittäjien kokonaistuloissa ja yrityksen tuotannossa vaikuttavat suoraan verotuksen tehokkuuteen ja talouskasvuun. Verosuunnittelu sitä vastoin vähentää verotuloja, muttei merkittävästi lisää  taloudellista aktiviteettia, Matikka sanoo.

Matikka tutkii väitöskirjatutkimuksessaan, miten  listaamattomien osakeyhtiöiden omistajayrittäjät reagoivat tuloverojen muutoksiin. Näillä yrittäjillä on merkittävät taloudelliset kannustimet suunnitella yrityksestä nostamansa palkka- ja osinkotulot siten, että maksettavat tuloverot ovat mahdollisimman pienet.
 
Tulosten perusteella yli kaksi kolmasosaa yrittäjien reagoinnista tuloverotukseen on verosuunnittelua. Vaikka verotus aiheuttaa merkittäviä muutoksia yrittäjien tuloissa, on valtaosa tästä muutoksesta selitettävissä tulonmuuntona palkka- ja osinkotulojen välillä. Huomattava tulonmuuntovaikutus pienentää merkittävästi arviota verotuksen aiheuttamasta taloudellisesta tehokkuustappiosta.

‒  Tulonmuunnon lisäksi osinkoverotus kuitenkin vaikuttaa kohtalaisesti myös yrittäjien reaalitaloudellisiin päätöksiin. Käyttäytymismuutokset eivät siis rajoitu pelkästään verosuunnitteluun, Matikka toteaa.


Väitöskirjassa tarkastellaan myös verotettavan tulon joustoa Suomessa. Verotettavan tulon jousto mittaa sitä, kuinka paljon verotettava tulo keskimäärin muuttuu, kun yhdestä lisäeurosta käteen jäävä osuus muuttuu yhden prosentin.

Verotettavan tulon jouston avulla voidaan kokonaisvaltaisesti arvioida tuloverotuksen aiheuttamia käyttäytymisvaikutuksia. Tuloveroasteen nostaminen voi esimerkiksi vähentää tehtyjä työtunteja ja lisätä verovähennysten käyttöä. Verotettavan tulon jousto huomioi eri kanavat, joilla tuloveroihin voidaan reagoida. Tulosten perusteella tuloveroasteen muutos vaikuttaa verotettavan tulon määrään, mutta tuloverotuksen aiheuttama tehokkuustappio on kuitenkin maltillinen.
 
Lisäksi Matikka tutkii käyttäytymiseen vaikuttavia kitkatekijöitä. Esimerkiksi jäykät työmarkkinat sekä veronmaksajien epätietoisuus kannustimista voivat heikentää reagointia verokannustimiin. Tulosten perusteella nämä kitkatekijät vaikuttavat merkittävästi veronmaksajien käyttäytymiseen.
 
‒ Veronmaksajat eivät reagoi pieniin kannustimiin, mutta jos ne ovat merkittäviä ja helppo ymmärtää, niin käyttäytymisvaikutuksia havaitaan. Työmarkkinoihin liittyvät kitkatekijät kuten jäykät työajat kuitenkin pienentävät havaittuja käyttäytymisvaikutuksia vaikka verokannustimet olisivat merkittäviäkin, toteaa Tuomas Matikka.

                                               ******

Tuomas Matikka on syntynyt Lohjalla ja hän on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii tutkijana Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa VATT:ssa.

Matikan väitöskirja ilmestyy sarjassa VATT Publications, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Helsinki 2014. ISBN 978-952-274-126-4, ISSN 0788-4990.
http://tampub.uta.fi.

Lisätietoja: Tuomas Matikka, Puh. 0295519461, tuomas.matikka@vatt.fi, http://www.vatt.fi/tuomas-matikka