TtM Merja Harmoisen hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja

Arvostava johtaminen terveydenhuollossa (Appreciative management in health care)

tarkastetaan 12.12.2014 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön B-rakennuksen pienessä luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Merja Miettinen (Tampereen yliopisto). Kustoksena toimii professori Tarja Suominen.

Arvostava johtaminen terveydenhuollossa


Terveydenhuollon rakenteiden muutokset, väestön ja terveydenhuoltohenkilökunnan ikärakenteen muutokset, työurien pidentämisvaateet sekä kansainvälistyminen ja monikulttuurisuus lisäävät odotuksia terveydenhuollon johtamisen ajanmukaistamiseen. Muuttuneet johtamisodotukset, esimerkiksi eri kulttuureista tulevien työntekijöiden ja eri-ikäisten työntekijöiden taholta, herättävät kysymyksen siitä, onko terveydenhuollon ja hoitotyön johtajilla valmiuksia ja osaamista vastata odotuksiin, vai tulisiko osaamista lisätä esimerkiksi arvostavan johtamisen osaamisella.

Arvostavan johtamisen tutkimuksessa kehitettiin arvostavan johtamisen mittari ja kuvattiin, mitä arvostava johtaminen on, miten se toteutuu terveydenhuollon organisaatioissa ja mitä yhteyttä sillä on työhön sitoutumiseen, työstä lähtemiseen, ammatista lähtemiseen, urakehitykseen ja joustavuuteen työssä. Arvostavan johtamisen käsitettä kuvattiin aikaisemman tutkimuksen ja Delfoi-tutkimuksen esseeaineiston perusteella. Esseiden kirjoittajat olivat opiskelijoita ja nuoria hoitajia. Osa kirjoittajista oli maahanmuuttajataustaisia. Aikaisemman tutkimuksen mukaan arvostava johtaminen on ammattitaidon arvostamista, vuorovaikutusta ja yhteistyötä henkilöstön kanssa. Esseeaineiston mukaan arvostava johtaminen on suunnitelmallista johtamista, tasa-arvoisuutta, osaamisen arvostamista ja työssä jaksamisen edistämistä. Esseeaineistoa hyödynnettiin myös poimimalla  siitä väittämiä mittariin.

Mittarin väittämät jakautuvat suunnitelmalliseen johtamiseen, tasa-arvoisuuteen, osaamisen arvostamiseen ja työssä jaksamisen edistämiseen esseeaineiston luokituksen mukaisesti. Taustakysymyksien lisäksi kyselylomakkeessa on sitoutumista, ammatista lähtemistä, työstä lähtemistä, urakehitystä ja joustavuutta työssä koskevat kysymykset.

Arvostavan johtamisen toteutumista kuvattiin valtakunnallisen kyselyn avulla. Tulosten mukaan arvostava johtaminen toteutui terveydenhuollon organisaatioissa hyvin. Henkilökunnan ja johtajien näkemyksessä arvostavan johtamisen toteutumisessa oli näkemyseroja siten, että arvostava johtaminen toteutui henkilökunnan mukaan heikommin kuin johtajien mukaan. Arvostava johtaminen oli yhteydessä työhön sitoutumiseen, henkilökuntavastaajien mahdollisiin nykyisiin työstä lähtemissyihin ja urakehitykseen Arvostava johtaminen ei ollut yhteydessä henkilökunnan joustavuuteen työssä, mutta se oli yhteydessä johtajien joustavuuteen työssä. Arvostavalla johtamisella ei havaittu olevan yhteyttä ammatista lähtemiseen.

Tutkimustulosten avulla johtamisosaamista voidaan lisätä terveydenhuollon organisaatioissa ja johtajien koulutuksessa. Tuloksia voidaan soveltaa myös muihin ammatteihin sekä muille tieteenaloille.

                                               ******

Merja Harmoinen on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Kuopion yliopistossa.

Harmoisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2007, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9667-7, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1496, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9668-4, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.