LL Niina Korhosen tapaturmatorjunnan alaan kuuluva väitöskirja

Fall-induced injuries and deaths among older Finns between 1970 and 2012 (Iäkkäiden kaatumisten aiheuttamat vammat ja kuolemat Suomessa vuosina 1970-2012)

tarkastetaan 12.12.2014 klo 12 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin M-rakennuksen pienessä luentosalissa, Teiskontie 35, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Taina Rantanen (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena toimii professori Ville Mattila.

Iäkkäiden kaatumisten aiheuttamat vammat ja kuolemat Suomessa vuosina 1970-2012


Iäkkäiden kaatumiset ja niiden aiheuttamat vammat ovat nykyään merkittävä kansanterveysongelma. Ne heikentävät potilaiden toimintakykyä ja elämänlaatua sekä aiheuttavat huomattavia kustannuksia. Kaatuminen on myös yleinen tapaturmakuoleman syy Suomessa.

Väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin iäkkäiden kaatumisten aiheuttamien vammojen ja kuolemien ilmaantuvuuden muutoksia Suomessa 1970-luvun alusta vuoteen 2012. Tutkimusjakson aikana kaatumiset ja myrkytykset ohittivat liikennekuolemat yleisimpinä aikuisten tapaturmakuolemien syinä Suomessa. Samaan aikaan iäkkäiden naisten kaatumiskuolemien ilmaantuvuus kuitenkin väheni ja viimeisinä havaintovuosina myös iäkkäillä miehillä ilmaantuvuuden nousu taittui.
 
Kaatumisten aiheuttamat sairaalahoitoa vaativat vammat lisääntyivät 1970-luvulta 1990-luvun loppupuolelle asti, mutta jälkeen niiden ilmaantuvuus on laskenut. Sama havainto koski myös lonkkamurtumia. Sen sijaan vakavien päävammojen ja kaularankavammojen ilmaantuvuus lisääntyi koko tutkimusjakson ajan. Nämä havainnot osoittivat, että iäkkäiden kaatumisten aiheuttamien vakavien vammojen profiili on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana. Kaikkiaan kaatumisten aiheuttamien vammojen lukumäärän arvioidaan lisääntyvän Suomessa vuoteen 2030 mennessä, sillä iäkkäiden määrä ja osuus väestöstä kasvavat nopeasti jo aivan lähitulevaisuudessa.

Tarkkoja syitä tutkimuksessa havaituille muutoksille ei tiedetä, mutta elämäntapojen ja ympäristötekijöiden muutoksilla on voinut olla vaikutusta kehitykseen. Lisätutkimuksia tarvitaan, jotta voitaisiin entistä paremmin ymmärtää iäkkäiden kaatumisvammojen ja -kuolemien profiilin muutoksiin vaikuttaneita tekijöitä. Lisäksi tarvitaan systemaattisia toimia kaatumisten ja niistä aiheutuvien vammojen ehkäisemiseksi.
 
Tutkimuksen tiedot saatiin Suomen valtakunnallisesta kuolinsyyrekisteristä, terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteristä ja väestörakenne ja – ennuste tilastoista. Vammojen ja kuolemien lukumäärä, ilmaantuvuus ja ikävakioitu ilmaantuvuus laskettiin jokaiselle tutkimusvuodelle. Lisäksi laskettiin ikäryhmittäiset ilmaantuvuudet eri ikäluokille. Ikävakiointi tehtiin erikseen miehille ja naisille käyttäen suoraa ikävakiointia ja vammojen lukumäärää vuoteen 2030 asti ennustettiin lineaarisen regressiomallin avulla.

                                               ******

Niina Korhonen on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Itä-Suomen yliopistossa.

Korhosen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1998, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9637-0, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1486, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9638-7, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Niina Korhonen, niina.korhonen@fimnet.fi