YTM Sanni Tiitisen sosiaalipsykologian alaan kuuluva väitöskirja

Supporting parenthood in interaction: A conversation analytic study of maternity and child health clinics (Vanhemmuuden tukeminen vuorovaikutuksessa: Keskustelunanalyyttinen tutkimus äitiys- ja lastenneuvoloista)

tarkastetaan 10.1.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Linnan luentosalissa K 103, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Celia Kitzinger (Yorkin yliopisto, Iso-Britannia). Kustoksena toimii professori Johanna Ruusuvuori.

Vanhemmuuden tukemisen käytäntöjä äitiys- ja lastenneuvoloiden

vastaanottojen vuorovaikutuksessa


Äitiys- ja lastenneuvolatyölle on asetettu tavoitteeksi koko perheen terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen. Neuvolatoimintaa määrittävissä ohjeissa työtä ohjaavina periaatteina mainitaan muun muassa perhekeskeisyys sekä varhainen tukeminen perheiden mahdollisissa ongelmissa. Näiden periaatteiden soveltaminen neuvolatyöhön ei kuitenkaan aina ole helppoa. Mittaviin muutoksiin neuvolatyön järjestämisen tavoissa ei myöskään välttämättä ole taloudellisia eikä ajallisia resursseja. YTM Sanni Tiitisen väitöstutkimus osoittaa, kuinka myös pienet vuorovaikutuskäytännöt voivat olla merkityksellisiä vanhemmuuden tukemisen kannalta.

Tiitinen tarkastelee tutkimuksessaan vanhemmuuden tukemiseen liittyviä vuorovaikutuskäytäntöjä kahdesta näkökulmasta: 1) miten isien vanhemmuutta ja heidän osallistumistaan neuvolassa käytäviin keskusteluihin tuetaan verrattuna äiteihin, ja 2) miten vanhemmuuden tukeminen mahdollistuu helpottamalla keskustelemista vanhempien mahdollisista ongelmista. Tiitinen esittelee tapoja, joilla vanhempia osallistetaan keskustelemaan molempia vanhempia koskevista asioista sekä heitä ja heidän lapsiaan koskevista ongelmista. Toiseksi hän osoittaa, miten terveydenhoitajien käytännöt liittyen a) vanhemmuutta koskevien kysymysten muotoiluun siten, että niissä ehdotetaan tietynlaisia velvollisuuksia kullekin vanhemmalle, ja b) molempia vanhempia koskevien kysymysten esittämiseen siten, että äiti valitaan katseen avulla ensisijaiseksi vastaajaksi, tuottavat oletusta sukupuolittuneesta vanhemmuudesta, eli äidin itsestään selvästi ensisijaisesta roolista lapsen hoitajana. Tutkimuksessa osoitetaan myös, että näistä sukupuolittuneista oletuksista voidaan neuvotella ja poiketa neuvolavastaanotoilla. Analyysit korostavat terveydenhoitajan katseen suunnan merkitystä sekä vanhempien osallistamisen että vanhempien roolien tuottamisen kannalta.

Aiemmat tutkimukset ovat pääasiassa keskittyneet tarkastelemaan vanhempien ja ammattilaisten näkemyksiä ja kokemuksia neuvolapalveluista. Tässä tutkimuksessa käytetään aineistona neuvolavastaanottojen videointeja, mikä mahdollistaa vuorovaikutuksen analysoinnin huomattavasti yksityiskohtaisemmalla tasolla kuin esimerkiksi haastatteluiden tai kyselyiden käyttäminen. Neuvolavastaanottojen vuorovaikutuksen yksityiskohtaisen analyysin perusteella Tiitinen ehdottaa käytännön sovelluksia neuvolatyöhön: a) terveydenhoitaja voi tukea isän osallistumista keskusteluihin osoittamalla hänelle puheenvuoroja katseen avulla sekä käyttämällä kyselylomaketta, joka on suunnattu kummallekin vanhemmalle, b) on syytä kiinnittää huomiota kysymysten muotoiluun, kun isän osallistamiseen käytetään kysymyksiä, jottei päädytä tuottamaan isälle toissijaisen vanhemman roolia suhteessa äitiin ja c) kun keskustellaan vanhempien esiintuomista ongelmista, terveydenhoitaja voi antaa vanhemmille tilaa jatkaa mahdollisten ongelmien kuvaamista toistamalla omassa vuorossaan ongelmaan liittyviä tekijöitä vanhempien edeltävästä puheesta ja katsomalla vanhempia.

                                               ******

Sanni Tiitinen on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut syksystä 2014 lähtien tutkijana Innovation Management Institute:ssa Aalto-yliopistossa.

Tiitisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2009, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9672-1, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1498, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9673-8, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Sanni Tiitinen, Puh. 040 848 2371, sanni.tiitinen@uta.fi