KM Sari Heikkisen gerontologian alaan kuuluva väitöskirja

Arki uudessa kotimaassa - Entisestä Neuvostoliitosta Suomeen iäkkäinä muuttaneiden arki, sosiaaliset suhteet ja kotoutuminen (Everyday life in a new homeland)

tarkastetaan 30.1.2015 klo 12 Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön luentosalissa, Medisiinarinkatu 3 (T-rak.), Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Anneli Sarvimäki (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Marja Jylhä.

Arki uudessa kotimaassa

– Entisestä Neuvostoliitosta Suomeen iäkkäinä muuttaneiden

arki, sosiaaliset suhteet ja kotoutuminen


Väitöskirjassa tarkastellaan entisen Neuvostoliiton alueelta iäkkäinä Suomeen muuttaneiden henkilöiden arkea, sosiaalisia suhteita ja kotoutumista.

Tutkimusten keskeisten havaintojen mukaan iäkkäinä Suomeen muuttaneiden arjessa entisen kotimaan tavat ja toimintakulttuurit limittyvät uuden kotimaan tapojen ja toimintojen kanssa. Kotiaskareet, itsestä huolenpito sekä sosiaalisten suhteiden ylläpito rytmittivät arkea, jossa eri sukupolvet toimivat monella tapaa toistensa tukena.

Sukupolvien väliset tiiviit suhteet määrittyvät myös tärkeiksi emotionaalista syrjäytymistä ehkäiseviksi tekijöiksi. Haastatelluilla iäkkäillä henkilöillä oli  kokemuksia syrjinnästä, jotka aiheuttivat ahdistuksen tunteita ja hämmennystä.

Ylirajaiset suhteet, joita pidetään eri tavoin yllä pääasiassa entisessä kotimaassa asuviin perheenjäseniin, sukulaisiin ja ystäviin, ovat tärkeitä. Myös edesmenneet kuuluvat sosiaalisiin verkostoihin ja heitä muistellaan, mm. kuolinpäivänä. Kuntien ikääntymispoliittisissa strategioissa ja kotouttamisohjelmissa iäkkäiden maahanmuuttajien tarpeet eivät juuri nouse esille.

                                               ******

Sari Heikkinen on syntynyt Kuusankoskella ja hän on suorittanut kasvatustieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii sosiaalialan lehtorina Laurea-ammattikorkeakoulussa.

Heikkisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2020, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9706-3, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1509, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9707-0, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Sari Heikkinen, puh. 040 7431315, sari.heikkinen@laurea.fi