YTM Riikka Haahtelan sosiaalityön alaan kuuluva väitöskirja

Asiakkuuksien rakentuminen asunnottomille suunnatussa naistyössä (Constructing clienthoods in women-specific social work for homeless people)

tarkastetaan 21.2.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on (ma) professori Sanna Väyrynen (Lapin yliopisto). Kustoksena toimii professori Kirsi Juhila.

Asiakkuuksien rakentuminen asunnottomille suunnatussa naistyössä


Ajattelemme helposti, että asunnottomat naiset elävät yhteiskunnan marginaalissa, näkymättöminä, yksinäisinä ja moniongelmaisina. Tutkimuksessani teen näkyväksi asunnottomien naisten ja heidän parissaan työskentelevien työntekijöiden arjen kohtaamisia ja vuorovaikutusta eräässä viimesijaisessa auttamisjärjestelmässä, asunnottomille naisille suunnatuissa toimintamuodoissa.  Naistyön neljä toimintamuotoa (tukipiste, valmennuskeskus, valmentava ja kuntouttava koulutus sekä naisten asumisyksikkö) muodostivat diakoniaorganisaation palvelukokonaisuuden vuosina 2005–2007.

Tutkimuksessani halusin selvittää, millaiseksi asunnottomien naisten asiakkuudet rakentuvat naistyön toimintamuodoissa. Tutkimukseni monipuolinen aineisto syntyi naistyön arjen käytäntöjen ihmettelystä ”mitä täällä tapahtuu?”. Osallistuvana havainnoijana vuorovaikutukseni naisten ja työntekijöiden kanssa vaihteli toimintamuotojen mukaisesti. Osallistuin toimintaryhmiin, oppitunneille, kahvihetkiin sekä kuljin työntekijöiden vierellä.

Tutkimus perustuu työntekijöiden ja naisten haastatteluihin, havainnointeihini heidän välisistä vuorovaikutustilanteista, työntekijöiden kirjoittamaan päiväkirjaan sekä omaan kenttäpäiväkirjaani.  
Tutkimukseni osoittaa, kuinka asunnottomille naisille rakentuu aikaan ja paikkaan sidottuja asiakkuusidentiteettejä. Asiakkuusidentiteettien avulla valotan naisten ja palvelujärjestelmän välisiä suhteita. Asiakkuusidentiteeteillä on kaksi ääripäätä. Vahvoissa, toiminnan tavoitteiden mukaisissa asiakkuuksissa työntekijät ja naiset jakavat yhteisen ymmärryksen siitä, että toimintamuodot vastaavat naisten tarpeita. Työntekijät ja naiset tulkitsevat keskinäiset kohtaamisensa kokonaisvaltaisiksi, luottamuksellisiksi ja turvallisiksi, minkä näen ilmentävän diakoniatyön arvojen mukaista hengellisyyttä. Heikot, toiminnassa hyväksytyt asiakkuudet rakentuvat nekin diakoniatyön peruslähtökohtien varaan, vaikkakin erilaisten kuin vahvoissa asiakkuuksissa eli ennen muuta tavoitteeseen saada naiset kiinnittymään edes hennoin sitein naistyöhön ja pysymään siinä jollakin tavalla mukana. Heikko asiakkuus näyttäytyy monelle naiselle tunteena poissaolosta, vaikka olisi samassa ajassa, tilassa ja paikassa muiden naisten sekä työntekijöiden kanssa.

Tutkimukseni tulokset tekevät näkyväksi sen ympäristön, jossa naistyön asiakkuusidentiteettejä rakennetaan. Analysoin naistyön kiinnipitävän ympäristön eri puolia, konkreettista vuorovaikutusta, hoivaa, huolenpitoa ja läsnäoloa sukupuolierityisessä ympäristössä, mutta myös henkistä, hengellistä ja tunnetason kosketusta. Tulokset kertovat kuitenkin myös poissulkevan ympäristön piirteistä, jotka ilmenevät institutionaalisina hallinnan käytäntöinä sekä naisten ohjaamisena muihin palveluihin naistyön sijaan. Tulkintani mukaan poissulkeva ympäristö rajaa joidenkin naisten asiakkuutta, mutta samalla tarjoaa toisille naisille kiinnipitävän ympäristön ja mahdollisuuden uudenlaisiin asiakkuusidentiteetteihin.

                                               ******

Riikka Haahtela on syntynyt Lahdessa ja hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Haahtelan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2023, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9712-4, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1512, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9713-1, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Riikka Haahtela, Puh. 050 308 6786, riikka.haahtela@uta.fi