FL Marjaana Svalan yleisen kirjallisuustieteen alaan kuuluva väitöskirja

“Att skapa meningar” - kirjoitus ja kertomukset Torgny Lindgrenin romaaneissa Hummelhonung, Pölsan ja Dorés bibel (“Att skapa meningar” - writing and narratives in Torgny Lindgren’s novels Hummelhonung, Pölsan and Dorés bibel)

tarkastetaan 27.2.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli -salissa Pinni A rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Kuisma Korhonen (Oulun yliopisto). Kustoksena toimii professori Hanna Meretoja.

Kertomusten ja kirjoittamisen merkitys inhimillisessä todellisuudessa

Torgny Lindgrenin romaaneissa Hummelhonung, Pölsan ja Dorés bibel


Tutkimuksessa analysoidaan ruotsalaisen Torgny Lindgrenin romaaneja Hummelhonung (1995), Pölsan (2002) ja Dorés bibel (2005). Romaaneja tarkastellaan triptyykkinä: kolmena toisistaan erillisenä teoksena, joita kuitenkin yhdistää toisiinsa samankaltaisten teemojen ja rakenteiden varioiminen.

Tutkimuksessa eritellään sellaisia romaanien rakenteita, jotka tuottavat itsensätiedostavuutta. Toisaalta siinä osoitetaan, että tämä itsensätiedostavuus ei jää romaaneissa ainoastaan taiteen sisäiseksi itsereflektioksi, vaan sen kautta lähestytään kysymyksiä kertomusten merkityksestä inhimillisessä todellisuudessa sekä kertomusten ja elämän moniulotteisesta suhteesta toisiinsa.

Tutkimuksessa osoitetaan, että kertomusten ja kirjoittamisen merkityksen pohdinta inhimillisessä todellisuudessa on triptyykin romaanit läpäisevä teema. Jokainen romaani lähestyy sitä kuitenkin hieman eri näkökulmasta. Hummelhonung-romaanissa käsitellään elämästä kirjoittamisen ja siitä kertomisen tärkeyttä ja rajoituksia sekä elämäntarinan kertomisen ja kirjan kirjoittamisen välisiä yhtäläisyyksiä. Pölsan keskittyy lukijan rooliin sekä kertomusten ja kerronnan merkitykseen historiallisen menneisyyden käsittelyssä ja muistamisessa. Dorés bibel käsittelee kertomusten merkitystä identiteetille: sekä aiempien narratiivisten mallien tärkeyttä henkilöhahmojen elämässä että sellaisen taiteilijan asemaa ja roolia, jonka työ perustuu aiempiin kertomuksiin ja niiden uudelleenkirjoittamiseen.

Tutkimuksessa myös kyseenalaistetaan vallitseva näkemys Lindgrenin henkilöhahmojen “litteydestä” osoittamalla, että henkilöillä on mimeettisiä ulottuvuuksia, jotka tulevat esille muun muassa
heidän reflektoidessaan kokemuksiaan siitä merkityksestä, joka kertomuksilla ja kirjoittamisella on heidän elämässään.

Tutkimuksessa tarkennetaan käsitystä siitä, miten Lindgren ei ole myöhäistuotannossaan siirtynyt hyppäyksenomaisesti ”eksistentiaalisista” teemoista metafiktiivisiin. Sen sijaan triptyykin romaaneissa jatketaan Lindgrenin varhaisemman tuotannon ”eksistentiaalisen” ulottuvuuden käsittelyä, mutta lähestytään sitä metafiktiivisten teemojen kautta ja suhteessa niihin.

                                               ******

Marjaana Svala on suorittanut filosofian lisensiaatin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa.

Svalan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2025, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9716-2, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1514, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9717-9, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite:
Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.