KTM Malla Mattilan yrityksen johtamisen alaan kuuluva väitöskirja

Network Formation of Technological Innovation (Teknologisen innovaation verkoston muotoutuminen)

tarkastetaan 4.3.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1096, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Davide Nicolini (Warwickin yliopisto, Iso-Britannia). Kustoksena toimii professori Hanna Lehtimäki.

Teknologinen innovaatio on laumapeliä


EMLE, KTM Malla Mattila kuvaa ja analysoi väitöskirjassaan teknologisen innovaation verkoston muotoutumista. Tutkimuksen mukaan teknologinen innovaatio on verkosto, lauma, jossa on mukana inhimillisiä toimijoita – ihmisiä, yrityksiä ja organisaatiota, ja ei-inhimillisiä toimijoita – erilaisia koneita, laitteita ja prosesseja. Verkosto muotoutuu jatkuvasti toimijoiden hakiessa omaa paikkaansa. Yksittäinen teknologinen innovaatio toimii alustana useiden eri teknologisten innovaatioiden synnylle ja kehittymiselle. Ei-inhimillisillä toimijoilla on merkittävä rooli teknologioiden kehitysprosesseissa. Ne sekä mahdollistavat että rajoittavat näitä prosesseja.

Väitöskirjatutkimuksen kohteena on älykäs paperi ja sen kehittämistyö vuosien 1997–2009 aikana. Siinä on kyse kustannustehokkaasti tuotetusta painetusta optiikasta ja elektroniikasta, joka mahdollistaa uudenlaisten, älykkäiden toiminnallisuuksien tuomisen painotuotteisiin. Älykästä paperia koskeva tutkimusaineisto koostuu haastatteluista, yritysten toimintakertomuksista, esitteistä, esitelmistä, tutkimusraporteista ja uutisista.

Mattila tuottaa tutkimusaineiston pohjalta kertomuksen teknologisen innovaation verkoston muotoutumisesta. Kertomuksen avulla Mattila osoittaa, että älykkään paperin kehitystyöhön osallistuu useita inhimillisiä ja ei-inhimillisiä toimijoita. Näiden toimijoiden muodostamista verkostoista Mattila käyttää lauma -metaforaa. Samalla Mattila tuo esiin, kuinka älykäs paperi saa tarkastelujakson aikana jatkuvasti erilaisia muotoja ja merkityksiä, kunnes se lopulta yhdistyy osaksi painetun älykkyyden teknologioiden kehittämisen kenttää. Nämä eri muodot ja merkitykset paljastavat samalla toimijoiden väliset pelit eli valtasuhteet.

Mattilan väitöskirjatutkimus rakentaa kokonaisvaltaista ja prosessilähtöistä ymmärrystä teknologisen innovaation verkoston muotoutumisesta, joka on täynnä liikettä, ääntä ja elämää. Väitöskirjatutkimus kuvaa toimijoiden pyrkimyksiä vakauttaa alati muutoksessa olevaa teknologisen innovaation verkostoa. Erilaisten keinojen avulla toimijat sekä houkuttelevat että pakottavat toinen toisiaan mukaan verkostoon. Näitä keinoja ovat 1) rahoittajien ja omistajakumppaneiden hiljainen hyväksyntä, 2) uusien osaajien, koneiden ja laitteiden houkuttelu mukaan verkostoon, 3) teknologioiden kehittäminen yhdessä usean eri toimijan kanssa, 4) teknologioiden avaamat ja ohjaamat kehityspolut ja 5) verkostossa jo toimivien jäsenten jatkuva motivointi pysyä mukana toiminnassa.

Mattilan väitöskirjatutkimusta hyödyntäen yritykset voivat paremmin ymmärtää teknologisten innovaatioiden kehitysprosesseja, ja etenkin ei-inhimillisten toimijoiden merkittävyyttä näissä prosesseissa.

                                               ******

Malla Mattila on syntynyt Paimiossa ja hän on suorittanut EMLE (European Master in Law and Economics) -tutkinnon Erasmus University Rotterdamissa sekä kauppatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Mattilan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2027, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9722-3, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1516, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9723-0, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Malla Mattila, +358 50 404 8048, malla.mattila@uta.fi