KM Sirpa Koskisen kasvatustieteen (opettajankoulutus) alaan kuuluva väitöskirja

Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikkaa vaativassa erityisopetuksessa  Itsesäätelytaitojen kehittäminen ja tulevaisuusorientaation vahvistaminen yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan keinoin (Entreprenueurship education in demanding special education. Developing the self-regulation skills and the future orientation with entrepreneurship pedagogy)

tarkastetaan 6.3.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1096, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on emeritus professori Matti Koiranen (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena toimii dosentti Heleena Lehtonen.

Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka vaativassa  erityisopetuksessa


Syrjäytyminen on yksi 2000-luvun alun suomalaisen yhteiskunnan vakavasti otettavia uhkatekijöitä. Nuorten syrjäytyminen alkaa jo peruskoulussa, joten koulun ja koulutuksen merkitys syrjäytymisen ehkäisyssä on merkittävä. Koska nykyiset toimintatavat koulussa ovat olleet riittämättömiä, on lähdettävä toimimaan koulun perinteisistä työtavoista poikkeavalla tavalla. Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan toimintatavat kehittivät koulukotikoulun oppilaiden itsesäätelytaitoja ja vahvisti riittävästi tulevaisuusorientaatiota.
 
KM Sirpa Koskisen väitöstutkimus esittelee yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan soveltuvuutta vaativaan erityisopetukseen ja tuo esille yrittäjyyskasvatuksen menetelmiä, jotka tukevat oppilaan itsesäätelytaitojen ja tulevaisuusorientaation keittymistä. Itsesäätelytaitojen kehittymisen kannalta tärkeinä osa-alueina tutkimuksessa on keskitytty motivaatioon, itsetehokkuuteen ja tulevaisuusorientaatioon.
 
Oppilaiden myönteinen palaute viestittää yrittäjyyskasvatuksen toimivuudesta tilanteessa, jossa oppilaan hyväksi on yritetty monia ratkaisumalleja onnistuneen koulupolun loppuun saattamiseen. Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka tuo koulunkäyntiin vaihtoehdon, jossa painottuvat omiin opintoihin vaikuttaminen ja oman suunnitelman mukaan eteneminen. Tulokset osoittivat, että itsenäisestä työskentelytavasta hyötyivät erityisesti kouluun negatiivisesti suhtautuvat pojat, joilla ei ole oppimiseen liittyvää diagnoosia. Myös ADHD –diagnosoidut oppilaat hyötyivät toimintatavasta, koska he saattoivat työskennellä pitkään saman oppiaineen kanssa tai vaihtaa oppitunnin aikana toiseen oppiaineeseen.  Tutkimus toi esille, että lähes motivoitumaton oppilas motivoitui koulutyöhön itsenäisen työskentelyn ja itsesäätelevän oppimiskulttuurin myötä. Oli myös havaittavissa, että mitä selkeämpi käsitys tulevaisuudesta oppilaalla oli, sitä motivoituneempi hän oli koulutyöhön ja työskentely oli itsesäädellympää.
 
Tutkimusta voi luonnehtia etnografiseksi toimintatutkimukseksi. Toimintatutkimuksen piirteitä oli yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan toimintatapojen kehittämisessä. Etnografinen tutkimuksen osa seuraa oppilaiden kokemuksia ja yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan menetelmien toimivuutta. Tutkimus toteutettiin yhdessä valtion koulukotikoulussa.  Koulukotikoulut ovat erityisopetuksen kouluja, joissa opiskelevat oppilaat luokitellaan kaikkein haasteellisimmiksi.
 
Väitöstutkimus tuo uutta tietoa yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan toimintatavoista ja mahdollisuuksista sen hyödyntämiseen. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa toteutettaessa uuden perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisia työskentelytapoja sekä oppilashuoltolain edellyttämänä varhaisen tuen keinona.

                                               ******

Sirpa Koskinen on syntynyt Loimaalla ja hän on suorittanut kasvatustieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa ja erityisopettaja tutkinnon Jyväskylän yliopistossa. Nykyisin hän toimii erityisluokanopettajana Hämeenlinnan sairaalakoulussa.

Koskisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2028, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9725-4, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1517, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9726-1, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Sirpa Koskinen, sirpa.koskinen@hameenlinna.fi