KTT Tomi J. Kallion hallintotieteen alaan kuuluva väitöskirja

Ammattilaisbyrokratiat tehokkuuden aikakaudella – Tasapainoilua asiantuntijaeetoksen ja tehokkuuspaineiden välillä
(Professional Bureaucracies at the Efficiency Era – Balancing Between Professional Ethos and Efficiency Pressures)

tarkastetaan 20.3.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli -salissa Pinni A rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Timo Aarrevaara (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Jari Stenvall.

Yliopistot ja sairaalat tehokkuuspaineen alla


Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisia julkisomisteisia yliopisto- ja sairaalaorganisaatioita tilanteessa, jossa pääasiassa näiden organisaatioiden ulkopuolelta tulevat paineet pakottavat niitä omaksumaan tehokkuusajattelun. Tehokkuusajattelu on lähtökohtaisesti vierasta yliopisto- ja sairaalaorganisaatioille, joiden asiantuntijatyö on perinteisesti rakentunut muiden kuin tehokkuuteen nojaavien arvojen varaan. Niin yliopistoissa kuin sairaaloissa tehokkuusajatteluun suhtaudutaankin asiantuntijatyöntekijöiden toimesta pääsääntöisesti varsin kriittisesti, vaikka erityisesti sairaalaorganisaatioiden tapauksessa toiminnan yleisen tehokkuuden kehittämisen tarve hyväksytäänkin. Toisin kuin sairaaloissa, yliopistoissa ulkopuolelta tuleva tehokkuuspaine ei asiantuntijatyöntekijöiden omasta näkökulmasta näyttäydy erityisen perusteltuna.

Tutkimuksessa todetaan tehokkuusajattelun omaksumisen haasteellisuuden yliopistoissa ja sairaaloissa palautuvan lopulta sellaisiin ammatillisen työn vakiintuneisiin piirteisiin, joiden muuttaminen on paitsi kyseenalaista, myös itsessään varsin pitkällinen ja vaikea prosessi. Tämän seurauksena yliopisto- ja sairaalaorganisaatioiden tehokkuuteen tähtäävät muutokset ovat monessa tapauksessa olleet lähinnä seremoniallisia. Ulkopuolisten toimijoiden kehittämien ja säätämien, tehokkuuteen tähtäävien käytäntöjen, toimintamallien ja lakien valuviat ovat seurausta ennen kaikkea siitä, että niiden laatijat eivät ymmärrä riittävästi yliopisto- ja sairaalaorganisaatioiden toimintalogiikkaa. Tämän myötä tehostamispyrkimykset johtavat usein juuri päinvastaiseen tulokseen kuin mihin niillä on tähdätty – toiminta muuttuu näennäisesti tehokkaammaksi, mutta organisaation ydintoiminnan näkökulmasta mahdollisesti aiempaa tehottomammaksi.

Tutkimuksessa esitetyn tulkinnan mukaan yliopistoissa ja sairaalaorganisaatioissa tehokkuuspaineen seurauksena toistaiseksi tapahtuneet, lähinnä hallintoon, päätöksentekoon ja uraan liittyvät muutokset ilmentävät siirtymää kohti markkinaorientoituneempaa toimintatapaa. Muutokset ovat toistaiseksi tapahtuneet paremminkin organisaatioiden hallinnon kuin suorittavan asiantuntijatyön tasolla. Tästä huolimatta yliopisto- ja sairaalaorganisaatioiden asiantuntijat pääsääntöisesti ovat erittäin kriittisiä suhteessa toteutettuihin muutoksiin, kuten lukuisat viime vuosien esimerkit ovat osoittaneet. Asiantuntijatyön näkökulmasta niitä ohjauskeinoja ja välineitä, joilla yliopistoja ja sairaaloita johdetaan, tulisikin arvioida uudelleen; olisi kriittisesti tarkasteltava soveltuvatko ne ylipäätään luonteeltaan sisäisesti motivoituneen ja ammatillisen eetoksen ohjaaman työn johtamiseen. Yliopistoja ja sairaaloita ei ylipäätään voi menestyksellisesti johtaa niiden erityisluonteen vuoksi kuten useimpia muita organisaatioita, ylhäältä alas, vaikka viimeaikaiset muutokset yliopisto- ja sairaalaorganisaatioiden hallinnossa siihen nimenomaisesti tähtäävät.

                                               ******

Tomi J. Kallio on syntynyt Hyvinkäällä ja hän on suorittanut kauppatieteiden tohtorin tutkinnon Turun kauppakorkeakoulussa. Hän on toiminut professorina vuodesta 2006 lähtien.

Kallion väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2029, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9728-5, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1518, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9729-2, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja
: Tomi J. Kallio, Puh. 050 3010362, tomi.kallio@utu.fi