FM Eija Paukkurin kasvatustieteen (opettajankoulutus) alaan kuuluva väitöskirja

How is the Phenomenon of Shared Leadership Understood in the Theory and Practice of School Leadership? A case study conducted in four European schools (Kuinka jaettu johtajuus ymmärretään ilmiönä koulun johtamisen teoriassa ja käytännössä? Tapaustutkimus neljässä eurooppalaisessa koulussa)

tarkastetaan 21.3.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1100, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori emeritus Jukka Alava (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena toimii professori Eero Ropo.


Kuinka jaettu johtajuus ymmärretään ilmiönä koulun johtamisen teoriassa

ja käytännössä?


Tutkimuksen tarkoituksena oli ymmärtää jaettua johtajuutta neljässä, kulttuurisesti erilaisessa tapauskoulussa. Jaettua johtajuutta tutkittiin ilmiönä ja aineistoa kerättiin Saksan, Kreikan, Viron ja Suomen neljän koulun kolmivuotisen EU:n Comenius -projektin aikana vuosina 2005–2008. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli selvittää, kuinka koulujen rehtorit ymmärtävät oman roolinsa johtamisen jakamisessa ja minkälaisena opettajien, oppilaiden ja vanhempien osallisuus näyttäytyy koulun päätöksenteossa.
 
Viitekehys rakentuu viimeaikaiseen koulujen johtamisen tutkimukseen ja erityisesti keskusteluun koulujen muutoksen tarpeesta. Nykykoulun johtamista ja siihen jatkuvasti kohdistuvia muutostarpeita tarkasteltiin erityisesti tehokkuuden, kestävyyden, eettisen ja pedagogisen näkökulman avulla. Paradoksaalista tutkimuksessa on, että tutkittava ilmiö jaettu johtajuus oli sekä tutkimuksen kohde että väline.
 
Tutkimusta voi luonnehtia kouluetnografiseksi tapaustutkimukseksi. Jaettu johtajuus näyttäytyi tutkimuksessa monimuotoisena ilmiönä, jonka tutkiminen edellytti moniulotteista ja monikerroksista tarkastelua. Koulujen rehtoreita haastateltiin ja koulujen rehtorit, opettajat ja oppilaat osallistuivat ryhmäkeskusteluihin. Oppilaiden laatimia kirjoitelmia, piirroksia, sarjakuvia ja videoita käytettiin kuvaamaan jokaisen koulun omaa kulttuuria. Raportti on narratiivinen kuvaus koulujen erilaisista johtamiskultuureista.
 
Tutkimuksen tärkein tulos on, että vaikka kulttuuri rajoittaa uusien johtamismallien käyttöön ottoa kouluissa, uusia merkityksiä jaetulle johtajuudelle voidaan pohtia ja opiskella yhteistyössä toisten koulujen kanssa. Verkostoituminen ja erilaiset tiimien muodostamiset luovat mahdollisuuksia ymmärtää erilaisuutta koulun sisällä ja koulujen kesken. Samankaltaisuudet ja erilaisuudet päätöksenteon prosesseissa ja niihin osallistumisessa näyttivät olevan sidoksissa kulttuureihin. Oppilaiden ja heidän vanhempiensa osallistuminen päätöksentekoon osoittautui varsin vaatimattomaksi suomalaisessa ja virolaisessa koulussa, kun taas saksalaisessa ja kreikkalaisessa koulussa vanhempien osallisuus näkyi päätöstenteossa. Kaikissa tutkimuksen tapauskouluissa oppilaiden osallisuuden lisääminen päätöksenteon prosesseissa näyttää asettavan tulevaisuuden koulun johtamiselle ja erityisesti jaetulle johtajuudelle suurimman haasteen. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää sekä koulujen toimintakulttuurien kehittämisessä että koulun johtamisen teorian ja käytännön mallien edelleen kehittämisessä.

                                               ******

Eija Paukkuri on syntynyt Nokialla ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut vuodesta 2002 rehtorina Emäkosken koulussa Nokialla.

Paukkurin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2033, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9739-1, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1522, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9740-7, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Eija Paukkuri, Puh. 040 779 9032, eija.paukkuri@nokiankaupunki.fi