FM Leena Huhdin virologian alaan kuuluva väitöskirja

Significance of the norovirus GII.4 genotype as a cause of acute gastroenteritis in Finnish children, and the production of a candidate virus-like particle vaccine (Norovirus GII.4-genotyypin merkitys suomalaisten lasten gastroenteriitin aiheuttajana ja viruksen kaltaisten partikkelien tuotto norovirusrokotekandidaatiksi)

tarkastetaan 1.4.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Finn-Medi 5:n auditoriossa, Biokatu 12, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Merja Roivainen (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii emeritusprofessori Timo Vesikari.

Norovirus GII.4-genotyypin merkitys suomalaisten lasten ripulitaudin aiheuttajana

ja viruksen kaltaisten partikkelien tuotto norovirusrokotekandidaatiksi


Norovirus on yleisin virusperäisen ripulitaudin aiheuttaja aikuisilla ja merkittävä pienten lasten vakavan ripulitaudin aiheuttaja. Norovirus jaetaan perimänsä mukaan genotyyppeihin, joista GII.4-genotyyppi on yleisin maailmanlaajuisesti. GII.4-genotyypin perimässä tapahtuu paljon muutoksia, joita esiintyy etenkin kuoriproteiinin epitoopeissa. Nämä muutokset saavat aikaan uusien geneettisten kantojen, varianttien, ilmentymisen muutaman vuoden välein. Tämän tutkimustyön tarkoituksena oli tutkia norovirus GII.4-genotyypin esiintyvyyttä, geneettistä vaihtelua ja kliinistä taudinkuvaa suomalaisilla lapsilla vuosina 1993–2013 sekä näiden tutkimustulosten perusteella tuottaa viruksen kaltaisia partikkeleita (VLP) norovirusrokotekandidaatiksi.

Tutkimuksessani havaitsin GII.4-genotyypin aiheuttaneen 55% lasten norovirusinfektioista Suomessa vuosina 1993–2013. GII.4-genotyyppi oli yleisin (79%) vakavan norovirustaudin aiheuttaja lapsilla Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Havaitsimme uusien GII.4-varianttien saavan aikaan toistuvia epidemioita muutaman vuoden välein. Lisäksi totesimme GII.4-genotyypin aiheuttavan vakavamman ripulitaudin kuin muut norovirusgenotyypit. Koska norovirusinfektioita vastaan ei toistaiseksi ole rokotetta, tuotimme GII.4-genotyypistä VLP-rokotekandidaatin hyönteisoluissa ja vertailimme eri puhdistusmenetelmiä. GII.4 VLP:t saivat hiirissä aikaan immuunivasteen norovirusta vastan. Tutkimme GII-4-varianttien kuoriproteiinissa tapahtuvia muutoksia, joiden havaitsimme olevan palautumattomia varianttien välillä. GII.4:n on todettu muuttuvan varianttien välillä niin, ettei aikaisempi immuniteetti pysty estämään uutta muuntautunutta kantaa.  

Tulevaisuudessa norovirusrokotteen tulisi saada aikaan mahdollisimman laaja-alainen immuniteetti useampaa norovirusgenotyyppiä ja uusia variantteja vastaan. Tutkimukseni tulokset ovat olleet tärkeänä pohjatietona norovirusrokotekandidaatin kehittämiselle. Kehitetty GII.4 VLP-rokotekandidaatti näyttää antavan laaja-alaisen immuunivasteen, joka kattaa useampia GII.4-variantteja.

                                               ******

Leena Huhti on syntynyt Helsingissä ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa.

Huhdin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2035, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9743-8, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1524, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9744-5, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Leena Huhti, Puh. 040-190 1504, leena.huhti@uta.fi