MSc Kristi Tooden hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja

Nurses’ work motivation: Essence and associations (Hoitajien työmotivaatio: olemus ja yhteydet)

tarkastetaan 10.4.2015 klo 12 Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön luentosalissa, Medisiinarinkatu 3 (T-rak.), Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Arja Häggman-Laitila (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii professori Tarja Suominen.

Hoitajien työmotivaatio: olemus ja yhteydet


Sairaaloissa työskentelevien sairaanhoitajien työmotivaatio on merkittävä tekijä, kun tuotetaan korkeatasoista terveydenhuoltoa. Kansainvälisesti on tärkeää tuottaa näyttöön perustuvaa ja tutkittua tietoa hoitajien työmotivaatiosta, jotta hoitotyössä osataan luoda tehokkaita strategioita hoitajien työmotivaation ylläpitämiseksi ja siten korkeatasoisen terveydenhuollon tuottamiseksi.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja selittää sairaalassa työskentelevien sairaanhoitajien työmotivaatiota ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Tutkimus tehtiin vuosina 2009–2014.

Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin kirjallisuuskatsaus, joka pohjautui CINAHL-, PsycINFO-, PubMed- ja SocINDEX-tietokantoihin. Sen tarkoituksena oli työmotivaatiokäsitteen määrittäminen ja aikaisempien tutkimusten lähtökohtien tunnistaminen sekä koota empiiriset tulokset hoitajien työmotivaatiosta ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä.

Aineisto, joka koostui 24 empiirisestä tutkimuksesta, analysoitiin induktiivisella sisällön analyysilla. Toisessa vaiheessa tehtiin elektroninen kyselytutkimus virolaisten sairaalassa toimivien sairaanhoitajien työmotivaatiosta ja miten henkilökohtaiset ja organisaatiotekijät olivat yhteydessä heidän motivaatioonsa. Kaikkiaan 201 hoitajaa täytti ja palautti sähköisen kyselylomakkeen. Aineisto analysoitiin kuvailevilla ja tilastollisen päättelyn menetelmillä.

Hoitajat yleensä ja sairaaloissa olivat vähintään kohtalaisesti motivoituneita tekemään työtään. Valtaosalla sairaalassa työskentelevistä hoitajista oli vahva ja/tai kohtalainen sisäisen työmotivaatio, koska he nauttivat työstään ja/tai se oli heidän tarpeidensa, arvojensa tai tavoitteidensa mukaista. Henkilökohtaiset tekijät, kuten korkea koulutus, vahvat tasokkaat tavoitteet, samat arvot organisaation ja yhteiskunnan kanssa sekä kokemus ja tieto työstä, lisäsivät motivaatiota. Myös useat organisaatiotekijät, kuten voimaantumista lisäävät työpaikan piirteet, tukea antavat työolosuhteet ja hyvä potilasturvallisuus, lisäsivät heidän työmotivaatiotaan. Niillä sairaanhoitajilla, jotka olivat muita iäkkäämpiä ja joilla oli muita pidempi työkokemus ja/tai korkeampi johtaja-asema, oli muita korkeampi ulkoinen motivaatio, koska he kantoivat huolta maineestaan ja pelkäsivät epäonnistumista.

Kehittämisehdotukset liittyvät siihen, miten voidaan edistää ja ylläpitää sairaanhoitajien autonomiaa ja sisäistä työmotivaatiota hoitotyön käytännössä, hallinnossa, koulutuksessa ja tutkimuksessa.

                                               ******

Kristi Toode on on suorittanut MSc-tutkinnon Tarton yliopistossa. Nykyisin hän toimii osastonhoitajana syöpätautien ja hematologian klinikalla North Estonia Medical Centressa.

Tooden väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2036, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9745-2, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1525, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9746-9, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Kristi Toode, toode.kristi.x@student.uta.fi, kristi.toode@regionaalhaigla.ee