DI Torsten Seidelin kunnallistalouden alaan kuuluva väitöskirja

Inefficiencies of Quasi-Market Solutions from an Institutional Perspective: A qualitative case study comparison of local public transportation in six cities in Germany and Finland (Näennäismarkkinoiden tehottomuus institutionaalisesta näkökulmasta: kvalitatiivinen case-vertailu joukkoliikennesektorilla kuudessa kaupungissa Saksassa ja Suomessa)

tarkastetaan 27.3.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli -salissa Pinni A -rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Giuseppe Grossi (Kristianstadin yliopisto, Ruotsi). Kustoksena toimii professori Jarmo Vakkuri.

Näennäismarkkinoiden tehottomuus


Tutkimuksessa vertaillaan julkisen joukkoliikenteen järjestämistapoja: julkista monopolia, yksityistä monopolia ja kilpailutettua mallia. Vertaillut tapaustutkimukset ovat Suomesta ja Saksasta.

Tutkimus tarkastelee julkisen liikenteen toimijoiden ja instituutioiden tehottomuutta uuden institutionaalisen taloustieteen näkökulmasta. Instituutioiden tehottomuutta tarkastellaan transaktiokustannusteorian avulla ja toimijoiden toimintaa rajoittaneen rationaalisuuden näkökulmasta.

Tutkimustulosten mukaan kaikkiin järjestämistapoihin liittyy erityistä tehottomuutta. Paikallinen, kansallinen ja eurooppalainen sääntely vaikuttaa järjestämistapojen tehottomuuteen.

                                               ******

Torsten Seidel on syntynyt Kaiserslauternissa Saksassa ja hän on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Berliinin teknillisessä yliopistossa.

Seidelin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2042, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9767-4, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1531, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9768-1, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Torsten Seidel, Torsten.Seidel@uta.fi