M.Sc., YTM Pauliina Aleniuksen kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja

Informal learning in a transnational setting: exploring learning spaces of people migrating between Estonia and Finland
(Informaali oppiminen ylirajaisessa ympäristössä: Suomen ja Viron välillä muuttavien siirtolaisten oppimistilojen tarkastelua)

tarkastetaan 16.5.2015 klo 12 Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosalissa A1, Kalevantie 4, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Rachel Brooks (Surreyn yliopisto). Kustoksena toimii professori Pirkko Pitkänen.

Virosta Suomeen muuttaneiden ja maiden välillä liikkuvien siirtolaisten

arkipäivän oppimiskokemukset ja ylirajaiset oppimisympäristöt


Tutkimuksessa tarkasteltiin Virosta Suomeen muuttaneiden ja maiden välillä liikkuvien siirtolaisten arkipäivän oppimiskokemuksia ja erilaisia oppimisympäristöjä ylirajaisuuden näkökulmasta. Tutkimuksessa nousi esiin kolme laajaa, ylirajaista oppimisympäristöä: ylirajainen perhetila, ylirajainen ammatillinen tila ja ylirajainen yhteiskunnallinen tila. Nämä rajat ylittävät, sosiaalisesti muodostuneet oppimistilat yhdistivät kahdessa tai useammassa eri yhteiskunnassa asuvat tai asuneet henkilöt. Esimerkiksi perheet, sukulaisverkostot, työyhteisöt ja kansalaisjärjestöt muodostivat arkipäivän oppimisympäristöjä niin maahanmuuttajille kuin kantaväestöllekin. Erilaisten yhteisöjen ja verkostojen toimintaan osallistumisen kautta voitiin omaksua uusia ajatuksia ja toimintatapoja sekä myös samalla pohtia omaa asemaa ja identiteettiä suomalaisen ja virolaisen yhteiskunnan osana.

Tutkimusaineistona oli 98 haastattelua, jotka kerättiin Suomessa osana kansainvälistä, Tampereen yliopiston koordinoimaa Trans-Net tutkimusprojektia. Haastateltavat olivat muuttaneet Virosta Suomeen työn, opintojen, perhesyiden tai suomalaisten sukujuurien vuoksi. Liikkuvat siirtolaiset pendelöivät Suomen ja Viron välillä usein työn vuoksi, mutta myös opinnoista, perhesyistä tai yritystoiminnasta johtuen. Haastateltavien äidinkieliä olivat viro, venäjä ja suomi.
Monilla tutkimukseen osallistuneilla oli tiiviit yhteydet ja siteet erityisesti Viroon. Yhteydenpito esimerkiksi Virossa tai Venäjällä asuvien sukulaisten, ystävien ja kollegoiden kanssa mahdollisti erilaisten käsitysten ja toimintatapojen vertailun ja jakamisen yli kansallisten rajojen. Osa tutkimukseen osallistuneista henkilöistä oli toiminut ns. ylirajaisina välittäjinä esimerkiksi eri maissa sijaitsevien työyhteisöjen, järjestöjen ja perheiden välillä. Nämä ylirajaiset välittäjät olivat selittäneet, tulkinneet ja jakaneet yhteiskunnallisiin, ammatillisiin ja kulttuurisiin traditioihin liittyviä käsityksiä ja toimintatapoja toisessa maassa asuvien henkilöiden kanssa.

Moni haastateltavista korosti Viron kansalaisuuden merkitystä ja vahvaa sidettä Viroon, mutta samalla myös omaa pyrkimystä ja halua integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan. Toisaalta osa tutkimukseen osallistuneista näki oleskelunsa Suomessa vain väliaikaisena ja kiinnittyi enemmän virolaiseen kuin suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomalais-virolainen tai suomalais-venäläinen identiteetti oli vahvistunut erityisesti niillä, joilla oli suomalainen puoliso tai muuten aikomus jäädä Suomeen pysyvästi. Oman äidinkielen vaaliminen nähtiin tärkeänä oman kansallisen identiteetin säilyttämisessä ja myös kulttuuriperinteiden välittämisessä lapsille.

                                               ******

Pauliina Alenius on syntynyt Tampereella ja hän on suorittanut M.Sc.- tutkinnon Bristolin yliopistossa sekä yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii yliopisto-opettajana Tampereen yliopistossa.

Aleniuksen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2034, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9741-4, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1523, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9742-1, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Pauliina Alenius, Puh. 050 318 6993, pauliina.alenius@uta.fi