PsM, TK Jorma Hietamäen psykologian alaan kuuluva väitöskirja

Suomalaisten yliopisto-opettajien maailmankuvat ja maailmankatsomukset (World Views of Finnish University Teachers)

tarkastetaan 8.5.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on yliopistonlehtori Kati Niemelä (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Kalevi Korpela.

Suomalaisten yliopisto-opettajien maailmankuvat ja maailmankatsomukset


Kun ihmiset saavat yhä enemmän tietoa maailmasta, todennäköisesti he myös muuttavat mielikuviaan ja katsomuksellisia käsityksiään maailmasta ja elämästä (Freud 1981, 555–569; Neisser 1982; Dennett 2006, 12–53, 359–386; Pyysiäinen 2003, 70). On mahdollista, että tiedeihmisillä, joilla on tarkinta tietoa todellisuudesta, olisivat myös kehittyneimmät käsitykset maailmasta ja inhimillisestä elämästä. Tässä tutkimuksessa on käsitelty tieteellistä maailmankuvakeskustelua pääosin metafysiikan alueelle kohdistuvista teemoista sekä kartoitettu kyselytutkimuksella suomalaisten yliopisto-opettajien maailmankuvia ja –katsomuksia pyrkien ennakoimaan, mihin suuntaan katsomukset yleisemmin muuttuvat ja millaisiin uskomuksiin tulevaisuudessa uskotaan tai ollaan uskomatta.

Tutkimuksen empiirisen osan tärkeimmät tulokset ovat seuraavat: enemmistö yliopisto-opettajista on materialistis-reduktionistisesti orientoituvia, jotka ajattelevat, ettei maailman syntyyn liity mitään yliluonnollista, että elämä on kehittynyt maan päällä evoluution kautta ja myös ihmisen psyyke on tämän kehityksen tuotetta.  Heidän näkemyksensä mukaan ihmisen psyyke ei jatka elämää kuoleman jälkeen, enkeleitä tai muita henkiolentoja ei ole olemassa, ja kaikki paranormaalit ilmiöt saattavat olla tulevaisuudessa selitettävissä tieteen avulla. Lähes puolet vastaajista ajattelee, että inhimillinen moraali on biologisen ja kulttuurievoluutiokehityksen tuotosta. Yli puolet suomalaisista yliopisto-opettajista kannattaa politiikassa joko vihreitä tai kokoomusta. Poliittinen suuntautuminen on osittain yhteydessä metafyysiseen maailmankuvaorientaatioon.
Vaikka yliopisto-opettajien enemmistö ei usko Jumalan olemassaoloon, silti monet heistä uskovat (noin 40 %). Uskovat ovat kuitenkin mielipiteissään melko liberaaleja. Noin kolmasosa jumalauskoa koskeneisiin kysymyksiin vastanneista on luokiteltavissa ateisteiksi, hieman vähemmän on agnostikkoja.

Enemmistö yliopisto-opettajista on sitä mieltä, ettei tieteenkään keinoin voida selvittää kaikkea. Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että vaikka enemmistö vastanneista arvioi tieteellisen tutkimuksen ja kirjallisuuden vaikuttaneen merkittävästi heidän maailmankuvaansa ja -katsomukseensa, sillä ei silti ole kuin reilulle viidesosalle niin suuri vaikutus, että se olisi tuntunut arjessa ja muuttanut jokapäiväistä elämäntapaa.
Eri tieteenaloilla toimivilla opettajilla on tietyissä uskomuksissa ja katsomuksellisissa orientaatioissa tilastollisesti merkitseviä eroja. Luonnontieteilijät, teknisten tieteiden edustajat ja yhteiskuntatieteilijät ovat maailmankatsomukseltaan enemmistöltään naturalistis-materialistisesti suuntautuneita, kun taas kasvatustieteilijöissä, humanisteissa, kauppatieteilijöissä ja lääketieteilijöissäkin enemmistö on konservatiivisempia uskoen esimerkiksi Jumalan olemassaoloon.

                                               ******

Jorma Hietamäki on syntynyt Ylihärmässä ja hän on suorittanut psykologian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa sekä teologian kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Nykyisin hän toimii vastaavana psykologina Kankaanpään kuntoutuskeskuksessa.

Hietamäen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2046, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9777-3, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1536, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9778-0, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja
: Jorma Hietamäki, Puh. 050-344 5295, jh52416@student.uta.fi