VTM Jaakko Stenrosin informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median alaan kuuluva väitöskirja

Playfulness, Play, and Games: A Constructionist Ludology Approach (Leikkimielisyys, leikki ja pelit: Kostruktionististisen ludologian lähestymistapa)

tarkastetaan 9.5.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Miguel Sicart (IT University Copenhagen). Kustoksena toimii professori Frans Mäyrä.

Pelien rakentuminen eläinten leikistä larppeihin, pelillistämiseen ja kiusapelaamiseen


Jaakko Stenros väittelee Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikössä leikkien ja pelien rakentumisesta, otsikolla “Playfulness, Play, and Games: A Constructionist Ludology Approach”. Työ esittelee teoreettisen viitekehyksen, jonka avulla on mahdollista syvemmin ymmärtää leikkimielisyyttä, leikkiä ja pelejä. Viitekehyksen avulla voimme ymmärtää kuinka biologisesta taipumuksesta leikkiin, joka löytyy ihmisen lisäksi suurelta osalta selkärangallisista eläimistä, päästää sosiaalisiin leikkeihin ja lopulta monimutkaisiin kulttuurisiin instituutioihin kuten World of Warcraftiin.

Väitöskirja valottaa erityisesti tilanteita, joissa sosiaalinen tilanne ja leikkimielisyys ovat jollain tapaa ristiriidassa, kuten peleissä tapahtuvassa työskentelyssä tai kun arkinen tilanne kaapataan leikin keinoin. Myös sopimatonta, rajoja rikkovaa ja vaarallista leikkiä käsitellään syvällisesti. Nämä yhdistyvät tapaustutkimuksessa, jossa verkossa yleistyneet trollaaminen ja kiusapelaaminen otetaan erityisen tarkkailun kohteeksi. Väitöskirja selvittää kiusapelaamisen taustoja, purkaa siihen liittyviä puhetapoja, ja rakentaa ymmärrystä siitä yhteiskunnallisena ilmiönä.

Väitöskirja nivoo nykyisen digitaalisiin peleihin keskittyvän pelitutkimuksen leikkien ja pelien tutkimuksen pitkään traditioon. Työssä yhdistyy syvällinen ymmärrys leikistä ja pelitutkimukselle tyypillinen lähestymistapa, jossa pelejä ja leikkejä tutkitaan niinä itsenään, eikä valjastettuna johonkin ulkoiseen tavoitteeseen.

                                               ******

Jaakko Stenros on suorittanut valtiotieteiden maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Nykyisin hän toimii  tutkijana.

Stenrosin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2049, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9787-2, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1539, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9788-9, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Jaakko Stenros, Puh. 040 752 0515, jaakko.stenros@uta.fi, https://jaakkostenros.wordpress.com/