KTL Aksu Arolan yrityksen taloustieteen (laskentatoimi) alaan kuuluva väitöskirja

The Cash Flow Statement Under Scrutiny: Six problem areas that make it less useful than it could be (Rahoituslaskelma suurennuslasin alla: Kuusi ongelma-aluetta, jotka vähentävät sen hyödyllisyyttä)

tarkastetaan 15.5.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli -salissa Pinni A rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Teija Laitinen (Vaasan yliopisto). Kustoksena toimii professori Petri Vehmanen.

Yritysten julkaisemiin rahoituslaskelmiin ei aina voitane täysin luottaa


Väitöskirjassa tunnistetaan ongelma-alueita, jotka vähentävät yritysten julkaisemien rahoituslaskelmien hyödyllisyyttä sijoittajille ja muille tilinpäätösten lukijoille. Ongelma-alueet liittyvät rahoituslaskelman laadintaan ja tilintarkastukseen sekä sitä koskevaan säännöstöön. Ongelma-alueiksi tunnistetaan: 1) rahoituslaskelman vähäinen arvostus laatijoiden ja tarkastajien keskuudessa, 2) virhealtis laadintatapa, 3) manipulointi, 4) huolimattomuus laadinnassa ja tarkastuksessa, ja rahoituslaskelman säännöstöstä juontuvat 5) vertailukelpoisuus- ja 6) ymmärrettävyysongelmat.

Kansainvälisessä tutkimuksessa on toisinaan argumentoitu rahoituslaskelman olevan tilinpäätöksen hyödyllisin osa sijoittajille. Myös tässä väitöskirjassa havaitaan, että sijoittajat yleisesti arvostavat rahoituslaskelmaa ja käyttävät sitä hyväksi taloudellisessa päätöksenteossaan. Ongelma-alueiden vuoksi julkaistut rahoituslaskelmat eivät kuitenkaan aina täytä heidän toiveita, tai voivat olla jopa virheellisiä. Niin ikään rahoituslaskelmassa kuvatut rahavirrat eivät välttämättä ole todellisia. Väitöskirja varoittaakin sokeasti luottamasta yritysten rahoituslaskelmiin - vaikka ne olisi tilintarkastettu.

Tutkimusaineistona ovat suomalaisyritysten julkaisemat rahoituslaskelmat kolmelta vuodelta (yht. 625 kpl), sekä 840 KLT-kirjanpitäjän, 325 KHT- tai HTM-tilintarkastajan, ja 956 sijoittajan vastaukset heille suunnattuihin sähköisiin kyselyihin. Analyysi perustuu tilastollisiin menetelmiin.

                                               ******

Aksu Arola on suorittanut kauppatieteiden lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Arolan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2065, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9826-8, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1558, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9827-5, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.