MMM Jere Niemisen ympäristöpolitiikan alaan kuuluva väitöskirja

Hirviä ja ihmisiä ‒ Hirven yhteiskunnallisen läsnäolon hallinta 2000-luvun alussa
(Of Moose and Men ‒ The social presence and the governance of the moose at the turn of the millennium)

tarkastetaan 22.5.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli -salissa Pinni A rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on yliopistonlehtori, dosentti YTT Jarno Valkonen (Lapin yliopisto). Kustoksena toimii professori emeritus Yrjö Haila.

Hirviä ja ihmisiä
Hirven yhteiskunnallisen läsnäolon hallinta 2000-luvun alussa


Hirvi on vaikuttanut monin tavoin suomalaiseen yhteiskuntaan ‒– lainsäädäntöön, hallintoon, organisaatioihin, ihmisiin ja taloudenpitoon. Koska hirviä on paljon, hirvet ja ihmiset kohtaavat toistuvasti. Kohtaamiset tapahtuvat erilaisissa ympäristöissä: maanteillä, kasvatusmetsiköissä, viljapelloilla, puutarhoissa ja metsästysmailla. Hirvien ja ihmisten kohtaamisten välityksellä hirvi vaikuttaa ja osallistuu yhteisöjen ja toimialojen muotoutumiseen.

MMM Jere Niemisen tutkimus Hirviä ja ihmisiä on kokonaisesitys hirven yhteiskunnallisesta läsnäolosta 2000-luvun alussa. Tutkimuksessa Nieminen kartoittaa hirven yhteiskunnallisen läsnäolon ilmenemistä. Hän selvittää, mitä tapahtuu, kun hirvet ja ihmiset kohtaavat. Yksityiskohtaisemmin Nieminen analysoi, millaiseksi näkemys hirvestä on muotoutunut erityyppisten kohtaamisten käsittelytavoissa. Hän kohdentaa analyysin julkisen vallan hirvipolitiikkaan. Nieminen tarkastelee, millaisia käsittelytapoja on vakiintunut hirvien ja ihmisten kohtaamistyyppien hallintaan. Hän on toteuttanut tutkimuksen etnografisin menetelmin keräämällä aineistoa hirvien ja ihmisten tosiasiallisista kohtaamisista. Aineisto muodostuu havainnointi-, haastattelu- ja dokumenttiaineistosta. Tutkimuksen analyysissä Niemisen käyttämät käsitteelliset lähtökohdat ovat käytännöt, todellistuminen ja sulkeumat.

Tutkimus osoittaa, että hirvien ja ihmisten kohtaamisten seuraukset ja niiden ennakoimiseksi kehitetyt käsittelytavat muodostavat hirveen liittyvää hallintoa ja muita hallinnan rakenteita. Hallinnossa ja muissa hallinnan verkostoissa etukäteen tehdyt valinnat, päätökset ja kehitetyt yksityiskohtaisemmat käsittelytavat ovat välttämättömiä, jotta hirvien ja ihmisten kohtaamisissa voidaan toimia sujuvasti. Tehtävien hallinnollinen delegointi yleisemmältä tasolta paikallisemmalle tasolle tapahtuu tuottamalla valmiuksia, kuten esimerkiksi ohjeita, sääntöjä ja työvälineitä.

Kun samat organisaatiot ja asiantuntijat käsittelevät toistuvasti hirveen liittyviä asioita, yksittäisissä tilanteissa tapahtuvat kohtaamiset johtavat rutinoituneisiin toimintatapoihin. Rutinoitunut toiminta kohtaamisissa osoittaa, että hirvien ja ihmisten kohtaamiset ovat nyky-Suomessa arkipäiväisiä tapahtumia. Kohtaamisten hallintaa kuvaa tapa, jossa yhdistyvät julkishallinnolliset menettelytavat, asiantuntijakäytännöt, kansalaisten omaehtoinen aktiivisuus sekä markkinaperusteiset toimintamallit. Erilaisilla kohtaamistavoilla on keskenään ristiriitaisia vaikutuksia. Hirvistä on ihmisille yleensä joko haittaa tai hyötyä. Kohtaamisten keskinäisiä vaikutuksia säädellään johdonmukaisen hirvipolitiikan tuottamiseksi. Erilaisia kohtaamistyyppejä yhtenäistetään kohtaamisissa tuotetun tiedon avulla.

Nieminen kuvaa tutkimuksessaan hirvien ja ihmisten kohtaamisen tavat sekä niiden muodostaman kokonaisuuden, joka ilmentää normalisoitunutta ja vallalla olevaa hirvipolitiikan toteutumisen tapaa 2000-luvun alun Suomessa. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa analogiamallien avulla muiden luonnonvaraisten eläinkantojen hallintaan liittyvien kysymysten jäsentämiseen.

                                               ******

Jere Nieminen on syntynyt Botkyrkassa Ruotsissa. Hän on suorittanut maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Nykyisin hän toimii tutkijana, yrittäjänä ja yhdistysaktiivina.

Niemisen väitöskirja ilmestyy Tampere University Pressin kustantamana, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9798-8. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1545, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9799-5, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Jere Nieminen Puh. 040 522 4476, jere.nieminen@uta.fi