KM Minna Hauhian kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja

Korkeakoulutus sanomalehden kielipeleissä. Aamulehden lukukausimaksu-uutisoinnin diskurssianalyyttinen tarkastelu julkisen pedagogiikan näkökulmasta (Higher Education in Newspaper Language Games. Discourse Analysis of News Coverage on Tuition Fees in Aamulehti from the Perspective of Public Pedagogy)

tarkastetaan 29.5.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Virta-rakennuksen auditoriossa 109, Åkerlundinkatu 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Mikko Lehtonen (Tampereen yliopisto). Kustoksena toimii yliopistonlehtori Jari Eskola.

Korkeakoulutus sanomalehden kielipeleissä


Vuosi 2007 voidaan nähdä ajankohdaksi, jolloin oltiin korkeakoulupoliittisen murroksen kynnyksellä. Tuolloin mahdollistettiin konkreettisesti hallitusohjelman tuella korkeakoulutuksen kentällä sittemmin tapahtunut kehitys. Keväällä 2007 julkisuudessa nousi erityisesti esille kysymys korkeakoulutuksen maksullisuudesta. Maksullinen koulutus on merkittävä koulutuspoliittinen kysymys, joka kytkeytyy laajasti niin korkeakoulutuksen arvoihin, tehtäviin ja tavoitteisiin kuin koko hyvinvointiyhteiskuntamme ja sitä ohjanneen tasa-arvoperiaatteen tulevaisuuteen. KM Minna Hauhia tarkastelee väitöstutkimuksessaan sitä, miten tämä pitkälle tulevaisuuteen suuntaa antava linjaus koulutuksen maksullisuudesta tuotiin julki maakunnallisessa Aamulehdessä.

Tutkimusaineiston muodostavat vuonna 2007 Aamulehdessä julkaistut lukukausimaksuja koskeneet uutiset ja kirjoitukset, mielipidekirjoitukset mukaan lukien. Hauhia tarkastelee Aamulehteä paitsi luotettuna tiedonvälittäjänä myös julkisena tilana, jonka sivuilla yhteiskunta ilmiöineen rakentuu. Tutkimuksessa yhteiskunnallisesti merkittävä koulutuspoliittinen kysymys yhdistyy kasvatukselliseen ja viestinnälliseen näkökulmaan. Tutkimuksessa analysoidaan sitä, miten lukukausimaksuasiasta uutisoidaan Aamulehdessä vuonna 2007, ketkä osallistuvat sanomalehden sivuilla korkeakoulutuksen tehtävien ja aseman määrittelyyn ja millaisia tulkinnallisia mahdollisuuksia uutispuhe tarjoaa. Analyysin tulosten valossa tarkastellaan myös journalismin ja yksittäisen sanomalehden roolia julkisena kasvattajana.

Aamulehden sivuilla vuonna 2007 julkaistu lukukausimaksu-uutisointi näyttäytyy elinkeinoelämän, koulutuspolitiikan ja korkeakoulutuksen kenttien väliseksi kielipeliksi. Tämän kielipelin tuloksena uutisteksteistä ja sanomalehtikirjoituksista on löydettävissä kolme yleistynyttä tapaa puhua koulutuksesta. Korkeakoulutuksesta puhutaan huolen kohteena, talouselämästä tutulla sanastolla ja koulutuksen tehtäväksi määrittyy yksiselitteisesti kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen. Toistuvalla huolipuheella perustellaan tarvetta muutokseen. Koulutus nähdään myytäväksi tuotteeksi, jonka markkina-arvoa testataan kansainvälisillä koulutus- ja lahjakkuusmarkkinoilla. Korkeakoulutuksen tehtäväksi määrittyy kansainvälisen kilpailukyvyn takaaminen näillä markkinoilla. Lukukausimaksujen nähdään kohottavan korkeakoulutuksen imagoa, toimivan uskottavuustekijänä ja tuovan helpotusta yliopistojen rahoitusongelmiin.

 Suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja koulutusta aiemmin määrittäneet arvot ja tasa-arvoperiaate ovat joutuneet uutispuheessa antamaan tilaa markkinoiden vaatimuksille. Lehdessä yliopistolaitoksen asemaa ja tehtäviä pääsevät määrittelemään vain harvat. Maksujen puolustajat asemoituvat uutisoinnissa asiantuntijoiksi, todellisuuden selittäjiksi ja ratkaisujen tarjoajiksi. Lehti valitsee puolensa ja vahvistaa omalla äänellään maksumyönteisyyttä. Lukukausimaksukysymyksessä asioiden tasapuolisen käsittelyn nimissä olisi pitänyt antaa ääni myös maksujen kohderyhmälle eli opiskelijoille. Opiskelijan ääntä ei uutisaineistossa kuitenkaan kuulla. Opiskelijan roolina on täyttää tehtävänsä koneistossa ja kantaa vastuunsa globaalin kilpailukyvyn saavuttamisessa. Uutisoinnista välittyvä viesti on, että vain rahalla saa laatua ja vain maksavalla asiakkaalla on oikeus vaatia laadukasta koulutusta.

Lukukausimaksu-uutisointia hallitseva markkinoitunut puhetapa on nähtävissä osana uusliberalistista arvomaailmaa. Journalismin voi nähdä toimivan tämän ideologian vahvistajana, kun se toistaa markkinoitunutta puhetapaa kritiikittömästi ja vaihtoehdottomasti uutisjutuissaan. Julkisena kasvattajana toimimisen näkökulmasta journalismin ja yksittäisen sanomalehden tulisi kyetä tarkastelemaan kielenkäyttöön piiloutuvia merkityksiä ja haastamaan luonnollistuneet itsestään selviltä näyttävät puhumisen tavat.  Journalismin tarkastelu julkisena kasvattajana nostaa esiin kriittisten medialukutaitojen merkityksen lisäksi myös tarpeen arvioida toimituksellisia käytäntöjä entistä tarkemmin kasvatuksellisen vastuun sekä oppimis- ja sivistymisprosessien edistämisen näkökulmasta. Mediakentän kiristyvässä kilpailussa painetulla sanomalehdellä on tärkeä tehtävä laaja-alaisena maailman tapahtumien ja ilmiöiden taustoittajana, erilaisten näkökulmien esiin tuojana sekä myös aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattajana.

Journalismin ja sanomalehden näkeminen oppimisympäristönä merkitsee myös toimittajan työn ja toimituksellisten käytäntöjen arviointia uudelleen: kasvatusvastuun ja siihen liittyvien velvollisuuksien tunnistamista sekä myös toisin tekemisen ja näkemisen mahdollisuutta. Yleisölle rakennettujen mediaesitysten lisäksi painetulla sanomalehdellä on tärkeä tehtävä osallistaa ja kutsua eri asiayhteyksien ympärille rakentuvia yhteisöjä, sekä tarjota näille pääsy journalistiselle kentälle moniulotteisen keskustelun mahdollistamiseksi ja päätöksenteon tueksi. Puhetapojen muutoksella on vaikutusta käytäntöihin lainsäädäntöä myöten. Kielenkäyttö on merkitysvälitteistä. Ei siis ole yhdentekevää miten asioista kerrotaan.

                                               ******

Minna Hauhia on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii koulutusvastaavana Sastamalan koulutuskuntayhtymän aikuiskoulutusosastolla.

Hauhian väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2047, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9779-7, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1537, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9780-3, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Minna Hauhia, Puh. 040 7755 158, hauhia.minna.a@student.uta.fi