LL Tanja Rokkasen työterveyden alaan kuuluva väitöskirja

Työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyö työpaikan tarpeiden arvioinnissa
(The collaboration between occupational health care services and workplaces in workplace needs assessment)

tarkastetaan 22.5.2015 klo 12 Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön luentosalissa, Medisiinarinkatu 3 (T-rak.), Tampere.

Vastaväittäjänä on emerita professori Paula Liukkonen (Tukholman yliopisto). Kustoksena toimii professori Clas-Håkan Nygård.

Työterveyshuollon ja asiakasorganisaation prosessit eivät kohtaa


Työterveyshuoltolainsäädännön edellyttämä työterveyshuollon laaja-alainen toiminta ja integrointi asiakasorganisaatioiden prosesseihin ei toteutunut tutkimuskohteena olleessa työterveyshuoltoyksikössä 1990- ja 2000-luvulla. Tämä siitä huolimatta, että työterveysyksiköllä oli selvä halu kehittää toimintaansa asiakastyöpaikkojen tarpeista lähteväksi.

Työterveyshuollon käyttämät työpaikkojen tarpeiden arviointivälineet ja asiakasyhteistyön toimintamallit voivat ainakin osittain selittää, miksi työterveysyksikön oli vaikea ottaa toiminnan perustaksi asiakasorganisaatioiden tarpeita. Ensinnäkin työterveyshuollon käyttämä tarpeen käsite on vaikea ja epäselvä. Tarpeesta puhuttaessa voidaan tarkoittaa ”varsinaista tarvetta”, palveluiden tarvetta tai resurssien tarvetta. Työterveyshuollon tarve-käsite ei myöskään kohtele työpaikka-asiakkaan ja työterveyshuollon näkökulmia tarpeisiin tasavertaisesti. Epäselvä tarve-käsite ei luo kehikkoa sille, mistä asiakasyhteistyötilanteissa pitäisi tarpeita arvioitaessa keskustella työpaikan ja työterveyshuollon toimijoiden kesken. Toiseksi työterveyshuollon tietojärjestelmät eivät tukeneet työterveyshuollolle kertyneen tiedon (työpaikkakäynnit, terveystarkastukset, neuvottelut, sairausvastaanotto) systemaattista käsittelyä, joten kertynyttä tietoa ei pystytty kunnolla hyödyntämään yhteistyötilanteissa ja työpaikkatasoisessa toiminnassa. Kolmanneksi työterveyshuollon käyttämien tarpeiden arviointivälineiden kautta työpaikka jäsentyi altisteiksi tai altistuviksi, akuutteja tai kroonisia sairauksia sairastaviksi ja eri tavoin elintavoistaan huolehtiviksi työntekijöiksi. Työpaikan jäsentäminen pelkästään altisteiksi tai kuormitustekijöiksi (tai sairauksiksi) ei tue sitä, että yhteistyötilanteissa työpaikan tarpeista muodostettaisiin työpaikan ja työterveyshuollon yhteinen jaettu kohde. Terveys-, sairaus- tai riskilähtöisen näkökulman perusteella työterveyshuollon oli myös vaikea tuottaa sellaista tietoa, joka olisi tukenut työpaikkoja ongelmien (erityisesti psykososiaalisten ongelmien) ratkaisemisessa ja työpaikan oman toiminnan kehittämisessä.

Tutkimuksessa kokeiltiin myös kehittävän työntutkimuksen välineitä työpaikan tarpeiden arvioinnissa. Välineiden avulla työpaikka hahmotettiin ja jäsennettiin muuttuvana toimintana. Tämä mahdollisti yhteistyötilanteissa yhteisen kohteen luomisen työpaikan eri toimijoille ja työterveyshuollolle eikä johtanut vain ongelmien luettelointiin, vaan tuotti tietoa ongelmien synnystä ja konkreettisia ehdotuksia psykososiaalisen ongelman ratkaisemiseksi.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ja kehittää työpaikkojen ja työterveyshuollon yhteistyötä työpaikkojen tarpeiden arvioinnissa. Tutkimusote oli laadullinen ja tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä käytettiin kehittävää työntutkimusta ja sen taustana olevaa toiminnan teoriaa. Tutkimus kohdistui yhteen terveyskeskuksen alaiseen työterveyshuoltoyksikköön ja sen asiakasyrityksiin. Tutkimuksen tuloksia voinee suuntaa antavasti yleistää samanlaisia tarpeiden arviointivälineitä käyttäneisiin tai käyttäviin työterveyshuoltoyksiköihin.
                                               
                        ******

Tanja Rokkanen on syntynyt Espoossa ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa ja erikoislääkärin tutkinnon Kuopion yliopistossa. Nykyisin hän toimii asiantuntijalääkärinä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmassa.

Rokkasen väitöskirja ilmestyy Työterveyslaitoksen sarjassa Työ ja ihminen, Tutkimusraportti; 45, Työterveyslaitos, Helsinki 2015. ISBN 978-952-261-527-5, ISSN 1237-6175. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1565, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9845-9, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Työterveyslaitos, TTL-Kirjakauppa, Arinatie 3 A, 00370 Helsinki, Puh. 030 474 2543.

Lisätietoja: Tanja Rokkanen, puh. +358 50 3115151, tanja.rokkanen@varma.fi