KTM Jari Hännikäisen taloustieteen alaan kuuluva väitöskirja

Essays on Real-Time Macroeconomic Forecasting (Esseitä reaaliaikaisesta makrotaloudellisesta ennustamisesta)

tarkastetaan 22.5.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Linnan luentosalissa K 103, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Henri Nyberg (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Jari Vainiomäki.

Asuntomarkkinat ennustavat tulevaa talouskasvua


Tulevaa talouskasvua arvioitaessa kannattaa seurata tarkasti asuntomarkkinoiden kehitystä, selviää Jari Hännikäisen makrotaloudellista ennustamista käsittelevästä väitöstutkimuksesta.

KTM Jari Hännikäinen tutkii väitöskirjassaan ennakoivia muuttujia, joiden avulla voidaan ennustaa tulevaa talouskehitystä. Väitöskirjassa keskitytään Yhdysvaltojen talouskehityksen ennustamiseen. Erityisen mielenkiinnon kohteena on talouskasvun ennustaminen vuosien 2007 – 2008 finanssikriisin aikana sekä sen jälkeen. Tutkimuksessa vertaillaan korkoeron eli pitkän ja lyhyen valtionlainan koron erotuksen, yrityslainojen luottoriskiä kuvaavien luottoerojen sekä asuntolainan luottoeron eli asuntolainan koron ja valtionlainan koron erotuksen ennustuskykyä.

– Tutkimuksen päätulos on se, että asuntomarkkinainformaation avulla voidaan ennustaa tulevaa talouskasvua. Asuntolainan luottoero on erittäin hyvä ennakoiva muuttuja. Asuntolainan luottoero tuottaa tarkkoja ennusteita erityisesti finanssikriisin aikana että sen jälkeen, Hännikäinen kertoo.

Ennustekyky perustuu siihen, että asuntolainan luottoero kuvaa muutoksia asuntolainojen tarjonnassa sekä muutoksia odotetuissa maksuhäiriöissä. Asuntolainan luottoeron kasvu ennustaa talouskasvun hiipumista. Toisaalta asuntolainan luottoeron kaventuminen ennakoi voimistuvaa talouskasvua.

Tutkimustulosten perusteella asuntolainan luottoero on luotettavampi ennakoiva muuttuja kuin korkoero ja yrityslainojen luottoerot. Asuntolainan luottoero tuottaa usein huomattavasti tarkempia ennusteita kuin nämä vaihtoehtoiset ennakoivat muuttujat.

– Tämä havainto on erittäin mielenkiintoinen, sillä korkoeroa on yleisesti pidetty parhaana makrotaloudellista kehitystä ennustavana muuttujana, Hännikäinen toteaa.

Nollakorkorajoite ja Yhdysvaltojen keskuspankin Fed:n harjoittama epätavallinen rahapolitiikka ovat herättäneet paljon keskustelua viimeaikaisessa talouskirjallisuudessa. Väitöstutkimus tuo uutta tietoa siitä, miten nollakorkorajoite ja epätavallinen rahapolitiikka vaikuttavat korko- ja luottoerojen ennustekykyyn.

Tulosten perusteella korkoeron ennustekyky on muuttunut sen jälkeen kun lyhyt korko asetettiin nollatasolle ja keskuspankki aloitti epätavallisen rahapolitiikan harjoittamisen. Tutkimustulokset tukevat aikaisemmassa kirjallisuudessa esitettyä näkökantaa, jonka mukaan muutokset keskuspankin tavassa harjoittaa rahapolitiikkaa muuttavat korkoeron ennustekykyä. Nollakorkorajoitteen ja epätavallisen rahapolitiikan ei havaita vaikuttavan yrityslainojen luottoerojen ja asuntolainan luottoeron ennustekykyyn.

                                               ******

Jari Hännikäinen on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Hännikäisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2054, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9800-8, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1546, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9801-5, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Jari Hännikäinen, jari.hannikainen@uta.fi