LL Kaisa Yläsen lastentautiopin alaan kuuluva väitöskirja

Novel imaging methods and biomarkers in the screening of late cardiac effects after childhood cancer (Uudet kuvantamismenetelmät ja plasman merkkiaineet lapsuusiän syöpähoitojen aiheuttamien sydämeen kohdistuvien myöhäishaittavaikutusten seulonnassa)

tarkastetaan 29.5.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -salissa, Lääkärinkatu 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Liisa Hovi (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Matti Korppi.

Uudet kuvantamismenetelmät ja plasman merkkiaineet lapsuusiän syöpähoitojen

aiheuttamien sydämeen kohdistuvien myöhäishaittavaikutusten seulonnassa


Koska huomattava osa lapsuusiän syövistä on parannettavissa, hoitojen aiheuttamien pitkäaikaishaittavaikutusten minimoiminen on tärkeää.  Tämä tutkimus selvitti antrasykliini-ryhmän sytostaattien ja sydämen alueelle kohdistuneen sädehoidon aiheuttamia pitkäaikaisvaikutuksia modernien hoito-ohjelmien mukaan hoidetuilla lapsilla ja nuorilla, käyttäen uusia sydänkuvantamismenetelmiä ja plasman merkkiaineita.

Tutkimukseen osallistui 76 lasta ja nuorta, jotka olivat saaneet antrasykliiniä sisältävän syöpähoidon vuosina 1993-2006, ja joiden hoitojen päättymisestä oli kulunut vähintään 5 vuotta. Kymmenen heistä oli saanut myös sydämeen kohdistunutta sädehoitoa. Sydämen ultraäänitutkimukset tehtiin myös 76 terveelle verrokille.

Sydämen magneettitutkimuksessa (n = 62) todettiin alentunut toiminta (ejektiofraktio) vasemmassa kammiossa 18%:lla ja oikeassa kammiossa 27%:lla. Yhdelläkään ei löydetty myöhäistä gadolinium-tehostumaa paikallisen fibroosin merkkinä.

Lapsuusiän syövän sairastaneilla (n = 63) todettiin kolmiulotteisella ultraäänellä alentunut vasemman kammion ejektiofraktio terveisiin verrattuna, vaikka tästä osajoukosta oli suljettu pois aiemmin todetut kardiomyopatiat ja sydämen alueelle sädehoitoa saaneet. Sädehoitoa saaneilla oli terveitä enemmän poikkeavuutta vasemman kammion supistuvuuden yhtäaikaisuudessa. Kolmiulotteinen ultraäänitutkimus oli perinteistä M-mode -menetelmää herkempi havaitsemaan alentuneen vasemman kammion supistuvuuden, kun vertailumenetelmänä käytettiin sydämen magneettitutkimusta.

Lapsuusiän syövän pitkäaikaisselviytyjillä todettiin myöskin alentunut  systolinen ja diastolinen pitkittäistoiminta terveisiin verrattuna sekä vasemmassa että oikeassa kammiossa speckle trackingiin perustuvalla läppärenkaan pitkittäisliikettä kuvaavalla ultraäänimenetelmällä sekä kudosdopplerilla tutkittuna.

Tutkittavien troponiini-pitoisuudet kolmella eri menetelmällä määritettyinä olivat normaalit. Sen sijaan B-tyypin N-terminaalisen propeptidin taso oli viitearvojen ylittävä 5%:lla liittyen poikkeaviin kuvantamislöydöksiin ja antrasykliini-kardiomyopatian riskitekijöihin. Troponiinispesifejä autovasta-aineita todettiin 5%:lla tutkittavista, myöskin yhdistyen poikkeaviin kuvantamislöydöksiin.

Suurella osalla antrasykliineille altistuneista lapsuusiän syövän pitkäaikaisselviytyjistä oli viitteitä alentuneesta sydämen systolisesta ja/tai diastolisesta toiminnasta uusilla kuvantamismenetelmillä tutkittuna. Kolmiulotteinen ultraääni, kudosdoppler ja speckle trackingiin perustuva pitkittäisliikettä kuvaava menetelmä, sekä B-tyypin N-terminaalinen propeptidi antavat lisätietoa  sydänhaittavaikutuksista pelkkään perinteiseen  ultraäänitutkimukseen verrattuna. Sydämen magneettitutkimus on hyödyllinen lisä, jos ultraääninäkyvyys on riittämätön tai on epäilyä oikean kammion toiminnan häiriöstä. Vaikka tutkitut  lapsuusiän syövän sairastaneet olivatkin vähäoireisia, he tarvitsevat säännöllisen sydänseurannan ja hyötyvät sydänterveellisten elintapojen ohjauksesta.

                                               ******

Kaisa Ylänen on syntynyt Pertunmaalla ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Kuopion yliopistossa sekä lastentautien erikoislääkärin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii lastentautien erikoislääkärinä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.

Yläsen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2051, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9791-9, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1541, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9792-6, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite:
Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Kaisa Ylänen, kaisa@ylanen.fi