MPH Chrissie Madalitso Thakwalakwan kansainvälisen lääketieteen alaan kuuluva väitöskirja

Effect of Lipid Based Nutrient Supplementation on Growth and Intake of Breast Milk, Energy and Nutrients in Rural Malawian Children (Rasvapohjaisten lisäravinteiden vaikutus maaseudun Malawilaislasten kasvuun sekä äidinmaidon, energian ja ravinteiden saantiin)

tarkastetaan 11.6.2015 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön B-rakennuksen pienessä luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Henrik Friis (Kööpenhaminan yliopisto). Kustoksena toimii professori Per Ashorn.

Rasvapohjaisten lisäravinteiden vaikutus maaseudun Malawilaislasten kasvuun

sekä äidinmaidon, energian ja ravinteiden saantiin


Lapset tarvitsevat ravitsemuksellisesti riittävää ruokaa saavuttaakseen optimaalisen kasvun ja kehityksen. Suurin osa lapsille kehitysmaissa tarjottavasta täydentävästä ruuasta on laadullisesti ja määrällisesti riittämätöntä, mikä aiheuttaa aliravitsemusta. Lasten aliravitsemus on yhteydessä sairastavuuteen ja kuolleisuuteen ja näin merkittävä kansanterveysongelma.

Ravintolisän antaminen on yksi toimiva keino paikata puutteellisen ravinnon aiheuttamaa ravinnevajetta. Vaikka lasten lisäruokinta energiatiheydeltään korkealla ruoalla mahdollistaa suuremman painonnousun, sen on myös todistettu syrjäyttävän äidinmaitoa ja säännöllistä ruokavaliota. Tästä syystä on tarpeen löytää tehokas täydentävä ravintolisä, joka nostaa painoa ja tuottaa riittävästi energiaa ja mikroravinteita, mutta jonka aiheuttama riski syrjäyttää äidinmaitoa ja säännöllistä ruokavaliota on mahdollisimman pieni. Tämä tutkimustyö toteutettiin kahtena kokeena ja kahtena tutkimuksena: tehokkuuskoe, vaikuttavuuskoe, äidinmaitotutkimus ja ravinnonsaantitutkimus. Näitä kaikkia kutsutaan tässä tutkielmassa tutkimuksiksi. Kyseiset tutkimukset suoritettiin seitsemässä terveydenhoidon yksikössä Mangochin alueella, joka sijaitsee Malawissa, Kaakkois-Afrikassa.

Kontrolloiduissa olosuhteissa toteutetulla tehokkuuskokeella (I) selvitettiin, voidaanko kohtalaisen alipainoisten lasten painonnousua parantaa lisäämällä heidän ruokavalioonsa rasvapohjaisia ravintolisiä (lipid based nutrient supplements, LNS) tai maissi-soijaseosta (corn-soy blend, CSB). Yhteensä 192:lle 6–15 kuukauden ikäiselle alipainoiselle lapselle annettiin 12 viikon ajan päivittäin 43 grammaa (220 kcal) LNS:ää, 71 grammaa (284 kcal) CSB:ää tai ei lainkaan lisäravinteita (kontrolliryhmä). Näitä lisäravinteita toimitettiin osallistujien koteihin kerran viikossa 12 viikon ajan. Tutkimuksen ensisijaisena tuloksena oli muutos lasten painossa. Kahdentoista viikon lisäravitsemisjakson päättyessä rasvapohjaisia LNS:ää nauttineiden lasten paino oli noussut kontrolliryhmää enemmän, kun taas CSB:ää nauttineiden lasten painonnousu ei eronnut kontrolliryhmästä. Kaikkein aliravituimpien osallistujien joukossa havaittiin suurempaa painonnousua.

Vaikuttavuuskokeella (II) selvitettiin, voidaanko kohtalaisen alipainoisten lasten painonnousua parantaa kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän kautta lisäämällä lasten ruokavalioon CSB:a tai rasvapohjaisia LNS:ää. Osallistujien huoltajat noutivat lisäravinnon terveydenhuollon yksiköstä kerran neljässä viikossa 12 viikon ajan. Yhteensä 299:lle 6–15 kuukauden ikäiselle lapselle annettiin 12 viikon ajan päivittäin 43 grammaa (220 kcal) LNS:ää, 71 grammaa (284 kcal) CSB:ä tai ei lainkaan lisäravintoa (kontrolliryhmä). Tutkimuksen päätulos oli painonnousu. LNS:llä saavutettiin kohtalainen painonnousu kontrolliryhmään verrattuna, kun taas CSB:ä saaneiden lasten painonnousu ei eronnut kontrolliryhmästä.

Äidinmaitotutkimuksessa (III) testattiin hypoteesia, jonka mukaan rasvapohjaisten LNS:n antaminen malawilaislapsille ei vähentäisi heidän äidinmaidonsaantiaan enempää kuin maissi-soijaseoksen antaminen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 44 äidistä ja imeväisestä muodostuvaa paria. Imeväisille annettiin päivittäin joko 25 grammaa (127 kcal) tai 50 grammaa (256 kcal) LNS:ää tai 72 grammaa (282 kcal) CSB:ä. Tutkimuksen päätulos oli ensimmäistä lisäravitsemiskuukautta seurannut ero saadun äidinmaidon määrässä. Ensimmäisen lisäravintokuukauden jälkeen äidinmaidonsaanti oli huomattavasti vähentynyt kaikissa kolmessa ryhmässä, joskaan ryhmien välillä ei ollut merkitseviä eroja. Tulokset viittaavat siihen, että vaikutus äidinmaidonsaantiin on samankaltainen riippumatta siitä annetaanko malawilaislapsille LNS:ää vai CSB:ä.

Ravinnonsaantitutkimuksessa (IV) arvioitiin CSB:n ja LNS:n vaikutusta kohtalaisen alipainoisten lasten energian ja ravintoaineiden saantiin säännöllisestä lisäruuista. Tietoa säännöllisen lisäruuan saannista kerättiin jäsennetyn, interaktiivisen 24 tunnin ruoankäyttöhaastattelun avulla. Tiedot kerättiin 188:lta 8–18 kuukauden ikäiseltä tutkimukseen I osallistuneelta lapselta. Tutkimuksessa arvioitiin ja verrattiin ravinnonsaantia kontrolliryhmässä, jolle ei annettu lisäravintoa, ja interventioryhmissä (CSB ja LNS). LNS:n havaittiin tässä tutkimuksessa olevan yhteydessä huomattavasti suurempaan energian ja proteiinin saantiin. CSB:n käytön yhteydessä havaittiin lisääntynyttä energian ja proteiinin saantia, joskaan ei merkitsevällä tasolla. Sekä CSB:n että LNS:n nauttiminen johti lisääntyneeseen mikroravinteiden (kalsium, rauta, sinkki ja C-vitamiini) saantiin.
Kaiken kaikkiaan nämä tutkimukset osoittavat, että LNS:n lisääminen lasten ruokavalioon parantaa painonnousua sekä lisää energian ja ravinteiden saantia säännöllisestä lisäruuasta enemmän kuin CSB:n käyttäminen. Vaikutuksen äidinmaidonsaantiin havaittiin olevan samanlainen riippumatta siitä, täydennettiinkö ruokavaliota LNS:llä vai CSB:llä.

                                               ******

Chrissie Madalitso Thakwalakwa on syntynyt Blantyressä Malawissaja  hän on suorittanut MPH -tutkinnon Malawin yliopistossa.

Thakwalakwan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2070, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9841-1, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1563, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9842-8, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite:
Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Chrissie Madalitso Thakwalakwa, cthakwalakwa@yahoo.com