MA Maarika Pukkin kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja

Varhaiskasvatus Virossa. Aikalaiskuvauksia lastentarhatoiminnan alkuajoista nykypäivään (Early childhood education in Estonia – Contemporary descriptions of the kindergarten practices from the early days to the present)

tarkastetaan 12.6.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Virta-rakennuksen auditoriossa 109, Åkerlundinkatu 5, Tampere.

Vastaväittäjinä ovat professori Eila Estola (Oulun yliopisto) sekä professori Anu Leppiman (Tallinnan teknillinen yliopisto). Kustoksena toimii professori Eeva Hujala.

Varhaiskasvatus Virossa lastentarhatoiminnan alkuajoista nykypäivään


Väitöskirja ”Varhaiskasvatus Virossa. Aikalaiskuvauksia lastentarhatoiminnan alkuajoista nykypäivään” tarkastelee virolaisen lastentarhakulttuurin kehitysprosessia ja historiaa. Tutkimuksella tuotetaan tietoa yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksesta virolaisten lastentarhojen toimintakulttuuriin. Tutkimuksen tavoitteena on luoda ensimmäistä kertaa historiallinen kokonaiskuva Viron lastentarhantoiminnasta pedagogisten dokumenttien sekä lastentarhanopettajien haastattelujen narratiivisen analyysin avulla. Kirjallisten lähteiden ja lastentarhan työntekijöiden haastattelujen dialogi tuodaan esille eri aikojen kasvatustodellisuutta. Näin on mahdollista ymmärtää ja etsiä ratkaisuja nykypäivän lastentarhan ongelmiin. Historian tuntemus suuntaa myös tulevaisuuden toimintakulttuuria. Tarkastelu tapahtuu neljän ajanjakson kehyksessä, joita ovat kansallisen itsetietoisuuden kehittymisen kausi, itsenäisyyskausi, neuvostokausi ja uudelleenitsenäistymisen kausi. Tutkittava ajanjakso on yli sata vuotta.

Tutkimus on kasvatustieteen alaan kuuluva ja luonteeltaan yhteiskunnallis-historiallinen narratiivinen tutkimus. Tutkimusaineisto koostuu pedagogisesta kirjallisuudesta, ohjausasiakirjoista sekä lastentarhojen työntekijöiden haastatteluista ja muistelmista. Tutkimusmetodina on erilaisten historiallisten dokumenttien ja haastatteluaineiston välinen vuoropuhelu. Tutkimus etenee prosessimaisesti. Alkuvaiheen tarkastelu pohjautuu Bronfenbrennerin ekologiseen teoriaan, joka tarkastelee lastentarhakulttuureja mikro, makro- ja globaalitasoilla. Vygotskyn kulttuurihistoriallisen lähestymistavan kautta tuodaan tutkimukseen historiallista merkityksellisyyttä. Prosessin keskivaiheilla aineistoa systematisoidaan monipuolisuutta painottavan kehysteorian ja siitä johdetun bourdieulaisen näkökulman avulla. Lopuksi aineistoja analysoidaan uudestaan systemaattisesti Bourdieun kenttäteorian ja siitä johdetun johtoajatuksen avulla.

Koska Viron valtion elämänkaari sisältää monia muutoksia ja historian käänteitä-äkillisiä yhteiskunnallisten ideologien vaihtumisia, sisältyy eri sukupolvien lastentarhanopettajien elämänkokemukseen Virossa enemmän variaatiota kuin vakaammissa olosuhteissa kehittyneissä yhteiskunnissa. Myös Viron lastentarhakulttuuri on ollut jatkuvassa muutoksessa yhteiskunnallisten muutosten myötä.

Lapsilähtöisyys ja lapsen osallisuus ovat nouseva suuntaus Viron varhaiskasvatuksessa, mutta lähihistoria on jättänyt vaikutuksensa toimintakulttuuriin. Neuvostoviron kaikuina sääntely ja aikuisjohtoisuus määrittävät edelleen jonkin verran lastentarhanopettajien työkulttuuria. Ihminen elää oman aikakautensa sisällä ja yhteiskunnallisten vaikutusten tunnistaminen ei ole aina helppoa. Tämän tutkimuksen pyrkimyksenä on edistää lastentarhanopettajien kykyä tunnistaa toimintakulttuuriin vaikuttavia tekijöitä ja sitä kautta kehittää varhaiskasvatusta, ja sen kautta koko yhteiskuntaa.

                                               ******

Maarika Pukk on syntynyt Amblassa Virossa ja hän on suorittanut sosiaalityön maisterin tutkinnon Tallinnan yliopistossa. Nykyisin hän toimii yliopistonlehtorina.

Pukkin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2068, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9837-4, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1561, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9838-1, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja
: Maarika Pukk, Puh. +372 5541111, maarikapukk@gmail.com