YTK Outi Vuorenrinteen informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median alaan kuuluva väitöskirja

Nutturat löystymässä. Kirjavalinnan liberalisoituminen Suomen yleisissä kirjastoissa 1960- ja 1970-luvuilla (The buns of hair loosening. Liberalization of book selection in Finnish public libraries in the 1960’s and 1970’s)

tarkastetaan 12.6.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1096, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on ylikirjastonhoitaja, professori Kai Ekholm (Kansalliskirjasto). Kustoksena toimii dosentti, yliopistonlehtori Ilkka Mäkinen.

Kirjavalinnan liberalisoituminen Suomen yleisissä kirjastoissa 1960- ja 1970-luvuilla


Tutkimuksessa seurataan tasa-arvoajatusten, tasavertaisen ihmiskäsityksen ja palvelulaitosfunktion ilmenemisen kautta asenteiden  muutosta ja vapautumista yleisten kirjastojen kirjavalintaan vaikuttavien eri toimijoiden osalta ja sitä, miten tämä muutos tuli mahdolliseksi. Tutkittavana ilmiönä on yhteiskunnallinen muutosprosessi Suomessa 1960- ja 1970-luvuilla ja kirjastolaitoksen rooli siinä. Kirjavalinnan liberalisoituminen oli osa laajempaa suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointivaltiokehitystä, jossa  myös eri yhteiskuntaluokkien kulttuuri tasoittui ja yhtenäistyi. Tutkimus kytkee kirjastojen kirjavalinnan muutosprosessin yleiseen kirjastotoimeen historiallisesti, ideologisesti ja toiminnallisesti läheisesti liittyvien sektoreiden koulutoimen, joka muuttui rinnakkaiskoulujärjestelmästä peruskoulujärjestelmäksi, ja vapaan kansansivistystyön, joka muuttui osin aikuiskoulutukseksi, muutosprosesseihin sekä populaarikulttuurin muutosprosessiin, jossa ala-arvoisena pidetystä kulttuurilajista tuli yleisesti hyväksytty kulttuurilaji, jonka sivuuttamista yleisen kirjaston kirjavalinnassa oli enää vaikea perustella. Tutkimuksessa tarkastellaan näiden sektoreiden  julkista diskurssia ja siinä esiintyviä tasa-arvoajatuksia ja tasavertaista ihmiskäsitystä.

YTK Outi Vuorenrinteen tutkimuksessa  tarkastelun kohteena ovat ylimmän kirjastotoimen sekä kirjastoalan epävirallisten toimijoiden eli kirjastonhoitajakunnan kirjavalintaperiaatteet ja niiden liberalisoituminen julkisessa diskurssissa ja käytännön kirjavalintatyössä. Ylimpään kirjastotoimeen on luettu kuuluviksi Valtion kirjastotoimisto, kirjastontarkastajat, vuoden 1950 kirjastokomitea ja vuoden 1973 kirjastokomitea ja niiden mietinnöt sekä vuoden 1928 kansankirjastolaki ja -asetus ja vuoden 1961 kirjastolaki ja -asetus sekä niistä käydyt eduskuntakeskustelut.  Lähdeaineistona ovat arkistoaineistot. Kirjastoneuvos Helle Kannilan merkittävä asema yleisessä kirjastotoimessa antoi aihetta hänen kirjavalintanäkemystensä tarkasteluun  tässäkin tutkimuksessa lähteinä hänen kirjoituksensa Kirjastolehdessä sekä teoksensa Kirjanvalinnan ongelmia vuodelta 1967.  Ylimmän kirjastotoimen julkaiseman Arvostelevan kirjaluettelon kirja-arvostelut on käsitelty omana kokonaisuutenaan.  Kirjastoalan epävirallisten toimijoiden eli pääasiassa kirjastonhoitajakunnan kirjavalintakäsityksiä tutkittiin Kirjastolehden ja kymmenen yleisen kirjaston henkilökuntalehden kirjoitusten diskurssin kautta.  Tutkimuksessa tarkastellaan yleisen kirjastolaitoksen kehittymistä diskurssissa sivistyslaitoksesta palvelulaitokseksi, sillä tämä muutos on ollut edellytyksenä kirjavalinnan liberalisoitumiselle. Samalla tarkastellaan tasa-arvokäsityksen ja ihmiskäsityksen  muuttumista ja toteutumista tässä palvelulaitos -konseptissa.  Aineistojen analysointimenetelmänä on pääsääntöisesti laadullinen sisällönanalyysi, mutta Arvostelevan kirjaluettelon kirja-arvosteluja analysoidaan sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti kirjallisuudentutkimuksen kirjallisuuskritiikin menetelmiä soveltaen.

Tutkimustuloksista käy ilmi, että lähtökohtana  kirjastolaitoksen muuttumiselle sivistyslaitoksesta palvelulaitokseksi  ja sen mahdollistama kirjavalinnan liberalisoituminen oli se yleinen yhteiskuntapoliittinen  murros, joka Suomessa käynnistyi 1960-luvulla. Yleisen kirjastotoimen kehityksen kannalta tässä murroksessa keskeisimpiä tekijöitä olivat tietoisuus siitä, että elettiin muutoksen keskellä, vuoden 1961 kirjastolaki, joka sekä taloudellisesti että väljällä tehtävämäärittelyllään mahdollisti muutoksen ja muista pohjoismaista saatu malli palvelulaitoskirjastosta ja sen käytännön toteuttamisesta.

Tutkimuksessa yllättää kuitenkin se valmius, aktiivisuus, määrätietoisuus ja tarkoituksellisuus, jolla palvelulaitoskirjastoa lähdettiin rakentamaan erityisesti kirjastoalan epävirallisten toimijoiden kirjastodiskurssissa.

Tämän muutoksen kärkiryhmäksi nousee kirjastoalan epävirallisten toimijoiden ryhmästä keskipolven radikaaleiksi tutkimuksessa nimetty ryhmä, kuten Bo Carpelan, Jorma Etto, Sven Hirn ja Sirkka-Liisa Meri.  1970-luvun alussa esiin nousee nuori kirjastonhoitajapolvi, tutkimuksessa nuoriksi radikaaleiksi nimetyt, jotka nostavat  uudelleen esiin kirjaston kasvatustehtävän. Ei kuitenkaan enää sivistyslaitoskirjaston kasvatustehtävää, vaan näkemyksen kirjastolaitoksesta maailmankatsomuksen muokkaajana.  Kirjastonhoitajakunnan enemmistö kentällä torjuu kuitenkin kasvatustehtävän uuspuritanismina ja kannattaa jo vallalla olevaa  liberaalia kirjavalintapolitiikkaa.
    
Yleinen kirjavalintakeskustelu on syvällistä arvokeskustelua kirjavalinnan arvoista ja ratkaisu demokratian ja kasvatuksen vastakkainasetteluun on itse asiassa koko kirjavalinnan liberalisointikehityksen kynnyskysymys, jossa demokraattinen palvelulaitoskirjasto tasa-arvoisine ihmiskäsityksineen ja monipuolisine kirjavalintoineen selviää voittajana yhteiskuntapoliittisessa murroksessa.
                                               ******

Outi Vuorenrinne on syntynyt Tampereella ja hän on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän on eläkkeellä kirjastonhoitajan virasta.

Vuorenrinteen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2061, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9817-6, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1553, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9818-3, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja:
Outi Vuorenrinne, Puh. 040-167 4700, outivuorenrinne@luukku.com