KTM Lauri Lepistön yrityksen taloustieteen (laskentatoimi) alaan kuuluva väitöskirja

Some Call It ERP: Three Perspectives
(Sitä kutsutaan toiminnanohjausjärjestelmäksi: Kolme näkökulmaa)

tarkastetaan 5.6.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli -salissa Pinni A rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Marko Järvenpää (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena toimii professori Lili-Anne Kihn.

Kielenkäyttö antaa tilaa tulkinnoille tietojärjestelmähankkeissa


Tietojärjestelmän hankintaa voidaan perustella monin eri tavoin, selviää Lauri Lepistön yritysten tietojärjestelmiä käsittelevästä väitöstutkimuksesta.

KTM Lauri Lepistö tutkii laskentatoimen alaan kuuluvassa väitöskirjassaan toiminnanohjausjärjestelmien hankintaan ja käyttöönottoon liittyvää kielenkäyttöä.  Toiminnanohjausjärjestelmä eli niin sanottu ERP-järjestelmä on laaja toimintoja ja prosesseja integroiva tietojärjestelmä, joka nykyään muodostaa monelle yritykselle laskenta- ja johtamisjärjestelmän perustan.

– Taitavan kielenkäytön avulla voidaan muokata käsityksiä toiminnanohjausjärjestelmistä, Lepistö kertoo.

ERP-järjestelmien hankintaa perustellaan usein taloudellisiin ja toiminnallisiin syihin vedoten, vaikka toiminnanohjausjärjestelmät mielletäänkin lähtökohtaisesti monimutkaisiksi järjestelmiksi.
 
– Sama ERP-järjestelmä on kuitenkin mahdollista saada näyttämään tapauskohtaisesti joko yksinkertaiselta tai monimutkaiselta ratkaisulta tehokkaan retoriikan avulla, Lepistö toteaa.

Tutkimuksen päätöstulos on, että kielenkäyttö on tärkeä voimavara uuden tietojärjestelmän hankinnassa ja käyttöönotossa.

– Perusteluja ja merkityksiä muovaamalla ERP-järjestelmästä tulee luonteva järjestelmä lähes jokaiselle organisaatiolle. Myös käyttöönotto voi helpottua, mikäli uudelle järjestelmälle asetetut tavoitteet onnistutaan tulkitsemaan yhteisymmärryksessä, Lepistö kuvailee.

ERP-hankkeiden parissa työskenteleville Lepistö antaa käytännöllisen vinkin.

– Kannattaa panostaa kielenkäyttöön ja valita perustelut kohdeyleisöä silmällä pitäen. On myös tärkeää saada ihmiset puhumaan uudesta tietojärjestelmästä. Juuri puheen kautta ERP-järjestelmästä muodostuu tarkoituksenmukainen ja järkeenkäypä ratkaisu.

Lepistön väitöskirja koostuu johdantoluvusta sekä kolmesta tieteellisessä aikakauskirjassa julkaistusta tutkimusartikkelista.

                                               ******

Lauri Lepistö on syntynyt Huittisissa ja hän on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Lepistön väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2064, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9823-7, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1556, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9824-4, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Lauri Lepistö, lauri.lepisto@uta.fi, http://www.uta.fi/jkk/yhteystiedot/kauppatiede/lepisto.html