YTM Jaana Minkkisen sosiaalipsykologian alaan kuuluva väitöskirja

Lapsen hyvinvointimalli.  Lasten emotionaalinen hyvinvointi ja sosiaaliset suhteet alakoulussa (The Structural Model of Child Well-Being. Children’s  Emotional Well-Being and Social Relationships in Elementary School)

tarkastetaan 13.6.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Pirjo Pölkki (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii yliopistonlehtori Irmeli Järventie.

Lapsen hyvinvointimalli  

Lasten emotionaalinen hyvinvointi ja sosiaaliset suhteet alakoulussa


Väitöskirjassa esittelen teoreettisen lapsen hyvinvointimallin sekä pyrin vastaamaan empiiriseen tutkimuskysymykseen: Missä määrin koulutekijät ovat yhteydessä alakouluikäisen emotionaaliseen hyvinvointiin?

Väitöskirjani koostuu neljästä tutkimusartikkelista sekä nyt julkaistavasta yhteenvedosta. Yhteenveto sisältää kirjallisuuskatsauksen, keskeiset tutkimustulokset sekä keskustelua tulosten merkityksestä muun muassa kouluhyvinvoinnin sekä koulun kehittämisen kannalta.

Lapsen hyvinvointimallin muodostamisessa olen käyttänyt aineistona lasten hyvinvointiin ja kehitykseen liittyviä aiempia teoreettisia tekstejä. Malli rakentuu hyvinvoinnin perusulottuvuuksista sekä hyvinvoinnin sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta kontekstista. Mallissa nostetaan esiin lapsen oma toimijuus, joka on sekä hyvinvointia rakentava tekijä että välittävä tekijä yksilön ja ympäröivän maailman välillä.

Alakouluikäisten hyvinvointia olen tutkinut suomalais-norjalaisen kyselyaineiston avulla, joka kerättiin 3–6. luokkalaisilta vuonna 2009 Tampereelta ja Trondheimista (N=502). Lisäksi hyödynsin opettajien antamia tietoja oppilaista. Menetelminä olivat tilastoanalyysit, kuten regressiomallit sekä monitasomallinnus.

Tutkin alakoululaisten hyvinvointia masennusoireiden ja kouluviihtyvyyden avulla. Tulosten mukaan koulukiusatuksi joutuminen sekä opettajan ja oppilaiden sosiaalinen tuki ovat yhteydessä sekä lasten masennusoireisiin että kouluviihtyvyyteen. Koulun sosiaalisten suhteiden laadulla on tärkeä merkitys lapsen hyvinvoinnille, vaikka huomioitaisiin kodin sosiaalinen tuki. Sen sijaan oppilaan kompetenssilla keskeisissä kouluaineissa ei näyttäisi olevan paljonkaan merkitystä lapsen hyvinvoinnille verrattuna opettajan ja oppilaiden merkitykseen.

Alakoululaisten kouluviihtyvyys vaihtelee luokittain; joissain luokissa viihdytään paremmin kuin toisissa. Tutkimukseni osoittaa, että mitä vähemmän luokassa on kiusaamista ja mitä enemmän opettaja tukee kaikkien luokan oppilaiden koulutyötä, sitä paremmin oppilaat viihtyvät koulussa.

Väitöskirjani antaa kontribuution hyvinvointiteoreettiseen keskusteluun. Lisäksi väitöstutkimus lisää ymmärrystä siitä, miten tärkeitä opettaja ja toiset oppilaat ovat 9–12-vuotiaiden lasten hyvinvoinnille. Löydösten perusteella alakoulussa tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota kiusaamisen estämiseen. Opettajilla tulisi olla myös riittävästi ammattitaitoa, sensitiivisyyttä ja aikaa tukea kaikkien oppilaiden koulutyötä.
                                               ******

Jaana Minkkinen on syntynyt Viialassa ja hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii tutkijana Tampereen yliopistossa.

Nikkolan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2063, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9821-3, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1555, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9822-0, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite:
Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Jaana Minkkinen, Puh. 044-283 1380, jaana.minkkinen@uta.fi