Master of Social Policy Nicol Foulkes Savinetin sosiaalipolitiikan alaan kuuluva väitöskirja

Encountering Difference. The experience of highly skilled Nordic citizens in India
(Erilaisuutta kohtaamassa. Korkeastikoulutettujen pohjoismaiden kansalaisten kokemuksia Intiassa)

tarkastetaan 6.6.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Linnan luentosalissa K 103, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Elli Heikkilä (Oulun yliopisto, Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Pertti Koistinen.

Erilaisuutta kohtaamassa

Korkeastikoulutettujen pohjoismaiden kansalaisten kokemuksia Intiassa


Väitöskirjatyössä tarkastellaan Intiassa lähetettyinä työntekijöinä työskenteleviä suomalaisia ja tanskalaisia korkeasti koulutettuja henkilöitä ja selvitetään kuinka muuttaminen Mumbain, Delhin ja Bangaloren kaltaisiin miljoonakaupunkeihin vaikuttaa heidän sosiaaliseen asemaan ja oikeuksiinsa, suhteessa niin julkiseen valtaan, työmarkkinoihin, ja laajemmin yhteisöihin ja fyysiseen ympäristöön. Foulkes Savinetti käyttää Rainer Bauböckin sosiaalisen kansalaisuuden käsitettä teoreettisena viitekehyksenä jolloin kansalaisuuden käsitettä pystytään kompleksisoimaan. Tutkimusongelmaa lähestytään monipuolisten tutkimusmenetelmien kautta: puolistrukturoidulla haastattelumenetelmällä, yksityiskohtaisilla pre- ja postkyselyillä sekä osallistuvan havainnointimenetelmän avulla Bangaloressa, Delhissä ja Mumbaissa vuonna 2009 asuneiden henkilöiden parissa.

Tutkimuksessa havaittiin suuta vaihtelua siinä kuinka pohjoismaiset korkeasti koulutetut henkilöt kohtasivat erilaisuutta ja kuinka pohjoismaiden kansalaiset ilmaisevat useita erilaisia kansalaisuuden kokoelmia muuttaessaan Intiaan.

Suomalaiset lähetetyt työntekijät pystyvät pitämään oikeutensa sosiaaliturvaan niin kauan kun heidät lähettäneen työnantajan toimisto sijaitsee Suomessa tai lähetty työntekijä pitää pysyvän osoitteensa Suomessa.  Matkalla mukana oleva puoliso menettää kuitenkin oikeutensa suomalaiseen sosiaaliturvaan jos hänen pysyvä osoitteensa ei ollut Suomessa tai jos hän otti vastaan töitä Intiassa. Mukana matkustaneet puolisot olivat kuitenkin neuvokkaita sääntöjen kanssa eläessään työstämällä muita mahdollisia merkityksellisiä aktiviteetteja kuten vapaaehtoistyötä tai hyödyntäen aikaa perheen piirissä tai muiden harrastusten parissa. Molemmista maista tulevat kansalaiset ja sukupuolet uskoivat että palatessaan kotimaahan ja tarvitessaan hyvinvointipalveluita he olisivat niihin oikeutettuja vaikka jokaisessa tapauksessa tilanne ei näin olisikaan.

Tutkimus osoitti myös että siirtolaisten asenteissa ja suhtautumisessa ihmisiin, sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöön oli vaihtelua niin kansallisuuksien välillä ja sisällä. Siirtolaisille oli erittäin hyödyllistä omata erilaisia voimavaroja. Joissakin tapauksissa korkea koulutus ja tulotaso ja aikaisempi maastamuuttokokemus toimi kuitenkin siirtolaisia vastaan ja vahvisti heidän epävarmuuden kokemuksiaan.  Etuoikeutettu asema ja taloudellisten, sosiaalisten, kulttuurillisten ja eroottisten voimavarojen omaaminen voi niin ikään olla hyödyllistä, hyödytöntä tai jopa epäolennaista erilaisuuden kohtaamisen tilanteissa. Kaikki siirtolaiset viittasivat kokeneensa olleensa näkyvästi etnisesti ulkopuolinen, ja länsimainen, mutta osa koki erottuvansa ja tulleensa tuijotetuksi vain erinäköisyydestä johtuen kun taas toiset yhdistivät kokemuksen vaaleaan ihonväriinsä.  Toisille kokemus oli vastenmielinen ja sen seurauksena he tuottivat negatiivista stereotypiointia puhuessaan intialaisista ja heidän kansallisuudesta. Muutamat jopa rajoittivat liikkumistaan kaupungissa ja Intiassa yleensä sen seurauksena.
 
Niin ikään molemmat työsuhteessa oleva kuin mukaan lähtenyt puoliso ovat riippuvaisia lähettävän yrityksen tuesta, erityisesti kokemuksen alkuvaiheessa. Lähettävät yritykset voidaankin jakaa kolmeen kategoriaan: “kädestä kiinnipitävät”, “vapaat kädet” ja “vain vähän kokemusta ulkomaan komennuksista omaavat” yritykset.   Tutkimustulokset osoittavat erojen yritysten välillä selittyvän ainakin osaksi yrityksen koon ja tyypin mukaan ja erityisesti sillä kuinka paljon kokemusta yrityksellä on ulkomaan komennusten suhteen.

Tutkimuksen tulokset osoittavat että siirtolaisten tapa osallistua intialaiseen yhteiskuntaan liittyi vähemmän heidän virallisiin suhteisiinsa pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon ja enemmän heidän etuoikeutettuun asemaan, heidän suhteensa lähettävään yritykseen ja asemaansa perheessä ja kuinka he päättivät kohdata matkan aikana kokemansa haasteet. Tulosten mukaan tarkempaa huomiota tulisi kiinnittää siihen miten maastamuutto vaikuttaa pohjoismaiseen universalismin ideologiaan. Lisäksi tutkimustulokset osoittavat sosiaalipolittisen tutkimuksen tarpeen liittyen teollisen kansalaisuuden käsitteeseen liikkuvien korkeastikoulutettujen kansalaisten näkökulmasta.


                                               ******

Nicol Foulkes Savinetti on syntynyt Lontoossa Englannissa ja hän on suorittanut Master of Social Policy -tutkinnon Roskilden yliopistossa.

Foulkes Savinetin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2060, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9815-2, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1552, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9816-9, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite:
Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Nicol Foulkes Savinetti, Puh. +45 208 222 08, nf@globaleuropeans.com, www.globaleuropeans.com