KL, FM, LuO, LTO Terhi Kaisvuon kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja

Ammattikorkeakouluopiskelijan osaamisen konstruoituminen reflektion avulla kohti varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta (The construction of the know-how of a student of the University of Applied Sciences with reflection towards vocational expertise in the context of early childhood education)

tarkastetaan 18.6.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1096, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Marja-Leena Stenström (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena toimii dosentti Heleena Lehtonen.

Ammattikorkeakouluopiskelijan osaamisen konstruoituminen reflektion avulla

kohti varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta


KL, FM, LuO, LTO Terhi Kaisvuon väitöstutkimus fokusoituu ammattikorkeakouluopiskelijan osaamisen konstruoitumiseen reflektion avulla kohti varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta. Tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus. Teoriaosuudessa esitellään useita asiantuntijuutta käsitteleviä tutkimuksia ja teorioita sekä pohditaan reflektiota monitahoisesti, koska se on tutkimuksen avainkäsite. Lisäksi teoriaosuudessa tuodaan esiin työn kannalta keskeisiä oppimisteorioita. Abduktiivisen päättelyn kautta on laajennettu ymmärrystä sekä teoriasta että empiriasta. Luotettavuuden parantamiseksi ja saadun tiedon monipuolistamiseksi on käytetty aineistotriangulaatiota.

Saatuihin tuloksiin nojautuen muodostettiin tutkittavan ilmiön empiirinen malli Reflektio siltana varhaiskasvatuksen asiantuntijuuteen, jossa reflektio integroituu opintoihin sisältyvän harjoittelun käytänteisiin. Yksittäinen työyhteisö on tärkeässä roolissa siinä, miten reflektio toteutuu ja yhdistyy käytännön toimintaan. Ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen ei ole ainoastaan yksilötason reflektiivinen prosessi, vaan se edellyttää yksilön lisäksi ammatillisen asiantuntijuuden kehittymistä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa reflektiivisesti. Reflektiolla tavoitellaan kehittymistä sekä tiedon saantia ja oman osaamisen tason kohottamista. Reflektio on tärkeä silta koulutuksessa ja työelämässä tapahtuvan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen välillä ja sen voidaan nähdä selkiyttävän kuvaa ammatillisesta asiantuntijuudesta. Reflektiota voidaan pitää myös siltana ammatillista asiantuntijuutta koskevien käsitysten ja teorioiden tiedostamiseen.

Terhi Kaisvuon väitöstutkimus antaa uutta tietoa siitä, millä alueilla varhaiskasvatuksen asiantuntijuuteen liittyvä osaaminen konstruoituu reflektion avulla. Tutkimus tuo uutta tietoa myös reflektion toteutustavoista sekä reflektion onnistumista edistävistä ja sitä vaikeuttavista tekijöistä. Reflektion ylläpitämisen ja edistämisen voidaan nähdä olevan aito mahdollisuus ammattikorkeakoulupedagogiikan kehittämisessä. Reflektiota voidaan pitää merkityksellisenä työelämään suuntaavana ammatillisen asiantuntijuuden aikaansaamiseen liittyvänä työvälineenä ja sen käyttöä tulee edellyttää ja kehittää informaalissa ohjaus-oppimistapahtumassa. Väitöstutkimus liittyy reflektiota sekä asiantuntijuus- ja oppimisteorioita koskevaan tieteelliseen keskusteluun ja se on tärkeä kontribuutio varhaiskasvatuksen kentälle.

                                               ******

Terhi Kaisvuo on suorittanut kasvatustieteen lisensiaatin ja filosofian maisterin tutkinnot sekä luokanopettajan kelpoisuuden tuottaneet opinnot Tampereen yliopistossa. Lastentarhanopettajan tutkinnon hän sai Tampereen Lastentarhaseminaarista. Terhi Kaisvuo on toiminut monissa tehtävissä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kentällä. Nykyisin hän työskentelee Hämeen ammattikorkeakoulussa lehtorina ja Mobiiliteknologia toiminnan ja kohtaamisen rikastajana -hankkeen sisällöstä, kehittämisestä ja julkaisutoiminnasta vastaavana projektipäällikkönä. Hänen erityisaloinaan ovat varhaiskasvatus sekä tutkiminen, kehittäminen ja hanketoiminta.

Kaisvuon väitöskirja ilmestyy omakustanteena. Tampere 2015. ISBN 978-952-93-5696-6.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite:
terhi.kaisvuo@gmail.com

Lisätietoja: Terhi Kaisvuo, terhi.kaisvuo@gmail.com