FM Marjo Kolehmaisen tiedotusopin alaan kuuluva väitöskirja

Satiiriset Itse valtiaat: Poliittinen huumori suomalaisessa julkisuudessa (The Satirical Autocrats: Political humour in the Finnish public sphere)

tarkastetaan 15.8.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1100, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Johanna Sumiala  (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Mikko Lehtonen.

Poliittinen huumori Suomessa: Tutkimus Itse valtiaista


Politiikkaan ja poliitikkoihin liittyvät viihteelliset ohjelmasisällöt ja politiikkaa koskevat humoristiset käsittelytavat ovat muutaman viimeisen vuosikymmenen aikana yleistyneet mediassa. Tutkimus käsittelee poliittista huumoria suomalaisessa julkisuudessa. Väitöstutkimuksen tapausesimerkkinä toimii 2000-luvun alun poliittinen viihdesarja Itse valtiaat. Tutkimuksessa kysytään, miten Itse valtiaat ja siitä käytävä julkinen keskustelu osallistuvat politiikkaa koskevien kulttuuristen käsitysten tuottamiseen. Tutkimustuloksena saatiin selville, että huumori osallistuu yhteiskunnallisten kysymysten määrittelemiseen. Poliittinen viihde siis vaikuttaa siihen, miten politiikka ymmärretään ja millaisia suhteita kansalaisilla on politiikkaan.

Tutkimuksen perusteella huumori niveltyy monin tavoin osaksi poliittista järjestelmää. Aikaisemmassa tutkimuksessa satiirin on usein joko nähty toimivan yhteiskuntakritiikin välineenä tai sen on nähty pitävän yhteiskunnallista järjestystä yllä. Molemmat näkemykset ohjaavat tarkastelemaan poliittista huumoria yksipuolisesti. Tutkimuksessa todetaan, että poliittisella huumorilla on muitakin funktioita kuin kaksi edellä mainittua. Se esimerkiksi osallistuu politiikan määrittelyyn sekä politisoi yhteiskunnallisia asioita.

Tutkimuksen aineisto koostuu Itse valtiaista, poliittisesta huumorista neljässä suomalaisessa sanoma- ja iltapäivälehdessä Helsingin Sanomissa, Iltalehdessä, Ilta-Sanomissa ja Turun Sanomissa käydystä keskustelusta sekä Ilta-Sanomien järjestämästä lukijakyselystä. Tutkimuksessa saatiin ensinnäkin selville, että poliittisen viihteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden nähdään julkisessa keskustelussa riippuvan siitä, millaisia merkityksiä poliitikot antavat poliittiselle huumorille, sekä poliitikkojen henkilökohtaisista ominaisuuksista, kuten heidän huumorintajustaan tai itsetunnostaan. Näin poliittinen huumori näyttäytyy yhteiskunnallisen sijaan jokseenkin yksityiseksi ja yksilölliseksi asiaksi.

Toiseksi tutkimuksesta kävi ilmi, että poliitikkojen edellytetään sietävän heihin kohdistuvaa pilkkaa ja suhtautuvan irvailuun itseironisesti. Samaten huumorintaju voi lisätä poliitikkojen kannatusta, sillä poliitikoilta ei enää edellytetä vakavuutta. Tutkimus tuokin esille tunnesääntöjen merkityksen poliittisen viihteen kehyksessä. Tunnesäännöt ovat yhteisön kirjoitettuja ja kirjoittamattomia sääntöjä, jotka määrittelevät sitä, mitä yksilöiden tulisi tuntea ja olla tuntematta erilaisissa tilanteissa. Tunnesäännöt ohjaavat esimerkiksi käsityksiä siitä, miten poliitikkojen tulisi reagoida tai olla reagoimatta poliittiseen viihteeseen.

Kolmanneksi tutkimus osoittaa sukupuolen merkityksen politiikassa. Tutkimuksen perusteella suomalaisessa julkisuudessa politiikkaa koskevat puhetavat, vertauskuvat ja symbolit liittyvät usein maskuliinisuuteen. Esimerkiksi valta-asemassa olevia miespoliitikkoja kuvataan miehekkäiksi, mutta vallan menettämiseen liitetään ajatus vähentyneestä maskuliinisuudesta. Tutkimus antaa näin viitteitä siitä, että julkisuudessa pidetään yllä käsitystä valtapositioiden maskuliinisuudesta.

                                               ******

Marjo Kolehmainen on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Kolehmaisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2080, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9873-2, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1574, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9874-9, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Marjo Kolehmainen, puh. 040 731 4372, marjo.kolehmainen@uta.fi