LL Anne-Mari Borgin lastenpsykiatrian alaan kuuluva väitöskirja

Early detecting of children’s mental health problems (Lasten mielenterveysongelmien varhainen tunnistaminen)

tarkastetaan 21.8.2015 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön B-rakennuksen isossa luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Päivi Rautava (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Tuula Tamminen.

Menetelmiä lasten mielenterveysongelmien varhaiseen tunnistamiseen


Lasten mielenterveysongelmat ovat yleisiä ja niiden tunnistaminen on yksi tärkeimmistä perusterveydenhuollon tehtävistä. Varhainen oireiden tunnistaminen mahdollistaa lapselle ajankohtaisen avun, estää ongelmien vaikeutumista ja auttaa mielenterveyshäiriöiden ehkäisyssä. Tästä huolimatta lastenneuvoloiden ja kouluterveydenhuollon terveystarkastuksissa on vain harvoin käytetty yhtenäisiä ja testattuja arviointimenetelmiä.
 
Neljästä osatyöstä koostuva väitöstutkimukseni analysoi ja arvioi lasten mielenterveysongelmien tunnistamiseen soveltuvia menetelmiä. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 4-9-vuotiaat lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon terveystarkastuksissa käyneet lapset (n = 2682) Pirkanmaan ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiireissä tutkimusvuosien 2008-2009 aikana. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä lapsen, vanhempien, terveydenhoitajien ja päivähoidon sekä koulun opettajien kanssa.

Vanhemmat ja päivähoidon tai koulun opettaja vastasivat Vahvuudet ja vaikeudet -kyselyyn (SDQ), joka on kansainvälisesti laajasti käytössä oleva, kattavasti testattu ja lyhyt oirekysely. Kyselyn soveltuvuutta tunnistaa alle kouluikäisten ja koulunsa aloittavien lasten mielenterveysongelmia ei ollut aiemmin tutkittu Suomessa. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli löytää mahdollisimman luotettava ja helppokäyttöinen yhden tai kahden kysymyksen kysely lapselle, vanhemmalle ja terveydenhoitajalle. Vertailumenetelmänä kyselyille käytettiin diagnostista haastattelua. Tutkimukseen osallistuneilta kerättiin myös palautetta kyselyjen käyttökelpoisuudesta terveystarkastuksissa.
 
Tutkimus osoittaa, että vanhemman ja opettajan vastaama Vahvuudet ja vaikeudet -kysely on riittävän luotettava, pätevä ja käyttökelpoinen menetelmä 4─9-vuotiaiden lasten mielenterveysongelmien tunnistamisessa terveystarkastuksissa. Tutkimuksen merkittävä käytännön sovellus on mielenterveysongelmien tunnistamista palvelevien SDQ-pistemäärien määrittäminen suomalaisille lapsille. Niiden avulla menetelmä tunnistaa Suomessa varsin todennäköisesti lapset, joilla on kohonnut riski psykiatriseen sairastavuuteen.

Vanhemman ja terveydenhoitajan yhden kysymyksen seulan luotettavuus ja pätevyys puoltavat sen käyttöä ensiarviona, joka ohjaa terveydenhuollon ammattilaista harkitsemaan lapsen mielenterveyden tarkempaa tutkimista. Kysymällä lapselta hänen omaa arviotaan hyvinvoinnistaan saatiin merkittävää, käyttökelpoista ja aikuisten arvioita täydentävää tietoa lapsen riskistä psykiatriseen sairastavuuteen ja erityisesti tunne-elämän ongelmiin. Aiemman tutkimustiedon perusteella aikuiset usein aliarvioivat lasten tunneoireiden yleisyyttä ja vakavuutta. Lapsen lyhyelle, itsearviointiin perustuvalle oirekartoitukselle on selvä tarve perusterveydenhuollossa nimenomaan tunneoireiden tunnistamiseksi.

Kaikkiaan lasten mielenterveysongelmien tunnistamisessa on oleellista ottaa huomioon usean tahon arviot lapsen tilanteesta käyttämällä testattuja sekä omaan maahan ja kulttuuriin soveltuvia menetelmiä. Myös lapsen omaa arviota hänen voinnistaan ja tilanteestaan on hyödyllistä kuulla.  Lasten mielenterveysongelmien tunnistamismenetelmien laaja-alainen käyttöönotto edellyttää asianmukaisten jatkotutkimusten ja hoidon järjestämistä oireileville lapsille.  Lasten mielenterveysongelmien varhainen tunnistaminen ja hoito vähentävät lapsen kärsimystä ja perheen kuormitusta, turvaavat lapsen mahdollisuutta terveeseen kehitykseen kaikilla elämänaloilla ja säästävät pitkällä aikavälillä yhteiskunnalle koituvia hoitokustannuksia.

                                               ******

Anne-Mari Borg on syntynyt Tampereella ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut lastenpsykiatrian erikoislääkärinä vuodesta 2004 alkaen TAYS Lastenpsykiatrian klinikassa.

Borgin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2076, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9863-3, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1570, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9864-0, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Puh. : 040-7251621, borg.anne-mari.k@student.uta.fi