KM Jari Hautamäen kasvatustieteen (ammattikasvatus) alaan kuuluva väitöskirja

Alueellisen kehittäjäverkoston johtaminen – näkökulmana äkilliseen rakennemuutokseen varautuminen (The Leadership of Regional Development Network from the point of view of Preparation of Sudden Structural Change)

tarkastetaan 18.9.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Virta-rakennuksen auditoriossa 109, Åkerlundinkatu 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Vesa Harmaakorpi (Lappeenrannan teknillinen yliopisto). Kustoksena toimii professori Petri Nokelainen.

Alueellisen kehittäjäverkoston johtaminen

– näkökulmana äkilliseen rakennemuutokseen varautuminen


Alueiden kehittäminen toteutuu yhä useammin alueella toimivien organisaatioiden ja asiantuntijoiden monenkeskisenä yhteistoimintana. Alueiden varautuminen äkillisiin rakennemuutoksiin on käytännössä pitkän aikavälin yhteistoimintana toteutettuja, ennakoituja ja osuvia elinkeino-, työllisyys-, koulutus- ja innovaatiopoliittisia toimenpiteitä. Ne uudistavat aluetta ja synnyttävät kapasiteettia, joka kohottaa alueen kykyä reagoida ja sopeutua rakennemuutosten negatiivisiin vaikutuksiin. Tutkimuksessa alueellisen kehittäjäverkoston johtaminen näyttäytyy asiantuntijoiden osaamisen kasvattamista, oppimista, vuorovaikutusta ja sosiaalista pääomaa korostavana ja yhteistoimintaa kohdentavana visionäärisenä toimintana, joka pyrkii vastaamaan toimintaympäristön muutoksen tuottamiin ajankohtaisiin ja ennakoituihin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Tutkimuksen tulosten mukaan varautuminen synnyttää monenkeskiseen alueelliseen kehittäjäverkostoon monikerroksisen, monisyklisen ja monikontekstisen kollektiivisen oppimisprosessin, jolla on innovatiivinen luonne. Oppimisprosessin tukemiseksi ja asiantuntijuuden kasvattamiseksi, verkostossa toimivat asiantuntijat sovittavat yhteen kehittäjäverkoston rajapintoja ja kehittämiskonteksteja sekä luovat alueen kehittämisen kannalta merkityksellistä, skenaariomaista uutta tietoa, mitä hyödynnetään asiantuntijoiden välisessä yhteiskehittelyssä ja rakennemuutoksiin varautumista edistävien ratkaisujen ja toimintamallien luomisessa.

Kehittäjäverkoston johtaminen on verkostossa toimivien asiantuntijoiden oppimista edistävää jaettua johtamista. Sen tuella asiantuntijat kykenevät yhdessä kasvattamaan alueen itseuudistumisen kapasiteettia sosiaalisten prosessien välityksellä. Sosiaalisissa prosesseissa korostuvat asiantuntijoiden kehittämiskohteisiin kohdentama vuorovaikutus, keskinäinen luottamus sekä jaettujen visionääristen näkemysten muodostaminen.

Kehittäjäverkoston johtamisessa asiantuntijat integroivat ja juurruttavat äkillisiin rakennemuutoksiin varautumista alueelliseen yhteistoimintaan käymällä kehittämiseen kohdennettua strategia- ja kehittämispuhetta. Se muuttaa varautumista kommunikoitavaan ja opittavaan muotoon. Vuorovaikutuksessa asiantuntijat tuottavat jaettuja merkityksiä alueen menneisyydestä sekä nykyisyydestä tulevaisuuteen johtavasta kehityspolusta. Merkityksien tuottamiseksi asiantuntijat ylläpitävät jatkuvaa, tulevaisuutta ennakoivaa prosessia, jossa eri osapuolia törmäyttämällä haetaan jaettuja näkemyksiä alueen kehityshaasteiden sisällöistä ja muutostekijöistä. Merkityksien antamisessa asiantuntijoiden välille syntyy oppimista tukeva kognitiivinen ja sosiaalinen vaikutus. Se edistää asiantuntijoiden kytkeytymistä verkoston yhteisiin oppimisrakenteisiin ja tietoperustaan sekä edistää heidän kykyään mobilisoida yhdessä varautumiseen tähtäävää konkreettista toimintaa.

Asiantuntijat johtavat kehittäjäverkostoa uudistamalla alueen dynaamisia elementtejä alueen kilpailukykyä parantavien kyvykkyyksien kasvattamiseksi. Dynaamiset elementit ovat asiantuntijoiden välistä vuorovaikutusta ja sosiaalista toimintaa, kykyä oppia uutta ja toimia verkostoissa sekä luoda yhteistoiminnassa uusia innovaatioita. Uusien kyvykkyyksien kasvattamiseksi asiantuntijat luovat käytännön kehittämistyön tueksi vuorovaikutteisia oppimisympäristöjä, joissa erilaisuutta edustavat asiantuntijat oppivat kollektiivisesti ja muodostavat yhdessä uusia osaamisyhdistelmiä tavoitteiden saavuttamiseksi. Kehittäjäverkoston strategiaa käyttäen ja käsitteellistäen asiantuntijat oppivat sovittamaan toisiinsa verkostoon kuuluvien organisaatioiden strategioiden painopisteitä ja asiakaslähtöisten visioiden elementtejä. Yhteensovittaminen pitää verkostoa koossa, muokkaa eri tasoilla toimivien asiantuntijoiden rooleja sekä rakentaa luottamussiltoja ennestään vieraiden organisaatioiden ja asiantuntijoiden kesken. Strategia- ja kehittämispuheen avulla asiantuntijat tasapainottavat organisaatioiden välisiä ja asiantuntijoiden välisiä jännitteitä, jotka liittyvät erilaisiin odotuksiin ja intresseihin sekä laajaan työtapojen, arjen käytäntöjen ja kehittämisen dynamiikan diversiteettiin.

                                               ******

Jari Hautamäki on syntynyt Halikossa ja hän on suorittanut kasvatustieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii aluekehitysjohtajana Lahden ammattikorkeakoulussa.

Hautamäen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2084, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9881-7, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1578, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9882-4, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja:
Jari Hautamäki, Puh. +358500498127, jari.hautamaki@lamk.fi