YTK Ellen Namhilan informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median alaan kuuluva väitöskirja

Recordkeeping and Missing “Native Estate” Records in Namibia: An Investigation of Colonial Gaps in a Post-colonial National Archive (Arkistonhoito ja alkuperäisasukkaiden puuttuvat perunkirjoitusasiakirjat Namibiassa: Tutkimus kolonialismin aukoista jälkikolonialistisessa Kansallisarkistossa)

tarkastetaan 18.9.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on Dr. Dag Henrichsen (Baselin yliopisto, Sveitsi). Kustoksena toimii emeritusprofessori Pertti Vakkari.

Arkistonhoito ja alkuperäisasukkaiden puuttuvat perunkirjoitusasiakirjat Namibiassa:

Tutkimus kolonialismin aukoista jälkikolonialistisessa Kansallisarkistossa


Väitöskirjassa tarkastellaan käyttäjien kokemien palveluongelmien historiallista  alkuperää jälkikolonialistisessa Namibian kansallisarkistossa.

Työn pontimena on havainto, että useisiin mustien namibialaisten tiedusteluihin kolonialismin ja apartheidin ajan virallisista asiakirjoista (kuten avioero-, adoptio- ja perunkirjoitusasiakirjoista) ei kyetä vastaamaan Namibian kansallisarkistossa aikaa vievistä tiedonhauista huolimatta.  Vastaaviin valkoisten namibialaisten tiedonhakuihin sen sijaan kyetään vastaamaan muutamassa minuutissa. Voidaankin otaksua, että  tämä ero johtuu kolonialismin aikaisesta rotuerottelusta. Kuitenkin ilmeni, ettei ole systemaattisesti tutkittu mekanismeja, jotka ovat vaikuttaneet kolonialismin aikana arkiston sisältöön ja  aineiston saatavuuteen. Siksi tutkimuksessa tarkastellaan kolonialismin aikaisia asiakirjoja itsenäisen Namibian kansallisarkistossa.  Tarkasteltava ajanjakso kattaa vuodet 1884-1990, jolloin Namibia oli kolonisoitu maa.

Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti mustien namibialaisten jäämistön  selvittämiseen liittyviin  asiakirjoihin.  Keskeistä oli selvittää kohdeltiinko niitä eri tavoin kuin valkoisten asiakirjoja. Väitöskirjassa tutkitaan kolonialismin aikaista asiakirjojen luomista ja hallintaa koskevaa lainsäädäntöä, Namibian kansallisarkistossa olevia jäämistönselvitysakteja, niiden tiedonhakuvälineitä ja tietokantoja sekä kansallisarkiston omia hallinnollisia asiakirjoja. Työssä tarkastellaan historiallista lakiympäristöä sekä kolonialismin aikaista alkuperäisasukkaiden jäämistön selvittämiseen liittyvien asiakirjojen luontia, hallintaa, käyttöön asettamista, arvonmääritystä, tuhoamista, arkistointia sekä indeksointia ja metadataa.

Työn tuloksena löytyi yli 11000 alkuperäisasukkaiden jäämistönselvitysaktia, joiden on oletettu kadonneen tai tuhotun. Arkistosta paljastui tällaisten asiakirjojen osalta myös olennaisia aukkoja. Vain pieni osa puutteista perustuu dokumentoituihin poistoihin. Tutkimus osoittaa asiakirjojen häviämisen ja löytymättömyyden johtuvan rotuerotteluun perustuvasta lainsäädännöstä, alkuperäisasukkaiden jäämistön selvittämistä koskevasta sekavasta ja sattumanvaraisesta lainsäädännöstä sekä toimintakäytännöstä ja apartheid-ideologiasta, joka vaikutti myös tiedonhakuvälineiden kehittämiseen arkistossa.

Väitöskirjassa ehdotetaan toimintasuunnitelma arkiston dekolonisoinniksi. Tavoitteena on saada hukassa olevat alkuperäisasukkaiden jäämistönselvitysaktit saataville sekä tallentamalla ja indeksoimalla ne tiedonhakuvälineille että parantamalla niiden löytyvyyttä ottamalla huomioon yhdenmukaistamattomat nimien kirjoitusmuodot sekä länsimaisesta poikkeavat nimeämis- ja sukulaisuusjärjestelmät.

Otaksuttavasti tulokset lisäävät tietoisuutta, keskustelua sekä tutkimusta arkistojen puutteista muiden vastaavien asiakirjatyyppien osalta sekä Namibiassa että muissa dekolonisoiduissa maissa. Tavoitteena on valaista missä määrin näiden maiden kansalliset arkistoasiakirjat vastaavat kaikkien kansalaisten tarpeita.

                                               ******

Ellen Namhila on syntynyt Namibiassa ja hän on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hänet on nimitetty Namibian yliopiston hallinto- ja talousasioista vastaavaksi Pro-Vice Chancellor:ksi.

Namhilan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2085, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9883-1, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1579, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9884-8, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja
: Ellen Namhila, Puh. +264 61 2063873, enamhila@unam.na or enamhila@gmail.com, http://www.unam.edu.na or http://www.unam.na