YTL Ari Haasion informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median alaan kuuluva väitöskirja

Toiseus, tiedontarpeet ja tiedon jakaminen tietoverkon “pienessä maailmassa”: Tutkimus sosiaalisesti vetäytyneiden henkilöiden informaatiokäyttäytymisestä (Otherness, information needs and information sharing in the “small world” of the Internet: A study of socially withdrawn people’s information behavior)

tarkastetaan 11.9.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1100, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Kimmo Tuominen (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Reijo Savolainen.

Sosiaalisesti vetäyneiden henkilöiden tiedontarpeet ja tiedon jakaminen

Internetin “pienessä maailmassa”


Tutkimus käsittelee toiseuden kokemuksen vaikutusta tiedontarpeisiin ja tiedon jakamiseen Internetin keskustelupalstalla. Tavoitteena on ollut lisätä ymmärrystä siitä, kuinka sosiaalinen vetäytyminen, ts. pidättäytyminen sosiaalisista kontakteista, vaikuttaa ihmisen informaatiokäyttäytymiseen.

Tutkimuksessa etsittiin vastausta siihen, millaisisia tiedontarpeita tutkittavana olleeseessa Hikikomero-keskusteluryhmässä esiintyi ja kuinka sosiaalinen vetäytyminen näkyi niissä? Lisäksi selvitettiin minkä tyyppistä tietoa Hikikomero keskusteluryhmästä etsittiin ja mikä oli keskusteluryhmästä saatavan vertaistuen merkitys? Tutkimuksessa pyrittiin havaitsemaan myös millaisia yhteisöllisen tiedon jakamisen piirteitä keskusteluryhmässä esiintyi.

Tutkimus osoitti, että vertaistuki on yksi keskeinen asia, mitä keskusteluryhmästä etsittiin. Samanlaisen elämäntilanteen ja samalaisten kokemusten jakaminen lisäsi myös tiedon luotettavuutta tutkimuksen mukaan: ne henkilöt, joilla oli yhteneviä kokemuksia ja joiden antama informaatio perustui omakohtaiseen kokemukseen, koettiin luotettavina tiedonlähteinä. Tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että samanlaisen toiseuden kokemuksen jakaminen lisää luottamusta ryhmän muilta jäseniltä saatavaan informaatioon.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että keskusteluryhmästä etsittiin yhteiskunnan arvojen ja normien vastaista informaatiota, jota ei ole juuri mahdollista saada muualta. Tätä informaation lajia kutsutaan tutkimuksessa disnormatiiviseksi informaatioksi. Esimerkiksi ohjeet siitä, kuinka käyttää huumausaineita, ovat esimerkki tämän tyyppisestä informaatiosta.

Tutkimus osoitti, että toiseuden kokemus ja yksilön elämäntapa ovat keskinäisessä vuorovaikutussuhteessa ja vaikuttavat yksilön informaatiokäyttäytymiseen, ts. tapoihin joilla tiedontarpeita ilmaistaan ja kuinka tietoa jaetaan keskusteluryhmässä.

Tutkimuksen kohteena ollut Hikikomero-keskusteluryhmä muodostikin eräänlaisen virtuaalisen “pienen maailman”, jonka yhteisenä nimittäjänä oli samanlaisen toiseuden yhteinen kokemus.

Tutkimusstrategia perustui konstruktionismin metateoriaan ja hermeneuttiseen lähestymistapaan. Analyysimenetelminä tutkimuksessa on käytetty sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista sisällönanalyysiä. Tutkimusta varten analysoitiin yhteensä 6910 keskusteluryhmäviestiä Ylilauta.org-palvelun Hikikomero-keskusteluryhmästä.

                                               ******

Ari Haasio on syntynyt Helsingissä ja asuu Lapualla. Hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Ari Haasio työskentelee yliopettajana Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

Haasion väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2082, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9877-0, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1576, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9878-7, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Ari Haasio, Puh. 040-830 2152, ari.haasio@seamk.fi