KL, ekon. Heikki Hannulan kasvatustieteen (ammattikasvatus) alaan kuuluva väitöskirja

Yrittäjyyskasvatus ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmassa - Tapaustutkimus HAMK Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa (Entrepreneurship Education in the Curriculum of Vocational Teacher Education - Case Vocational Teacher Education Unit of HAMK University of Applied Sciences)

tarkastetaan 25.9.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Timo Luopajärvi (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii dosentti Seija Mahlamäki-Kultanen.

Yrittäjyyskasvatus ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmassa

- Tapaustutkimus HAMK Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa


Julkisen keskustelun pohjalta ollut helppo havaita, että niin Suomen kuin koko Euroopankin taloudellista toimintaa on varaa parantaa. Yhtenä keinona tähän poliitikot näkevät yrittäjyyden edistämisen. Yrittäjyyden aikaansaamiseksi voidaan kehittää erilaisia tukimuotoja. Pysyvämpiin ja pitkäjännitteisempiin yrittäjyyden edistämiskeinoihin kuuluu yrittäjyyteen oppimista ja kasvua tukeva yrittäjyyskasvatus. Yrittäjyyskasvatuksen keskeisimpiä toimijoita ovat opettajat. Siksi on tärkeää tutkia ja kehittää opettajankoulutusta erityisesti yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta.

Heikki Hannulan tutkimuksen päätavoitteena on vastata kysymykseen: Miten ammatillisten opettajaopiskelijoiden yrittäjyyskasvatusosaamista voidaan kehittää? Erityisesti huomio kiinnittyy opetussuunnitelman ja sen toteutuksen kehittämismahdollisuuksiin. Toimintatutkimus muodostuu neljästä erillisestä artikkelista ja niiden pohjalta kirjoitetusta yhteenvetoluvusta.

Ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin ammatillisten opettajakorkeakoulujen opetussuunnitelmat ja niiden tarjoamat mahdollisuudet yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta. Toisessa vaiheessa tutkittiin opettajankouluttajien toimintaa erityisesti yrittäjyyskasvatuksen edistämisen näkökulmasta. Näiden pohjalta toimintaa kehittäviksi interventioiksi suunniteltiin kaksi pilottikokeilua, joista ensimmäisessä kehitettiin opetussuunnitelmaan liittyvää toteutusta entistä yrittäjämäisempään suuntaan. Toisessa kokeilussa tutkittiin opetussuunnitelmaan integroitujen yrittäjyyskasvatustavoitteiden toteutumista kahdessa opiskelijaryhmässä. Molemmissa kokeiluissa tieto syntyi havainnoitavana olleesta toiminnasta. Havaintoja peilattiin asetettuihin tavoitteisiin ja niiden merkityksiä analysoitiin ja reflektoitiin.

Keskeisenä tuloksena voidaan pitää vahvistusta sille ajatukselle, että ammatillisessa opettajankoulutuksessa yrittäjyyskasvatustavoitteet on kirjoitettava opetussuunnitelmaan. Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta myös, että opetussuunnitelman tavoitteet tulee kirjoittaa yrittäjyyteen liitettävää osaamista kuvaaviksi. Menetelmällisillä ratkaisuilla voidaan vaikuttaa opetuksen toteutukseen ja oppimistuloksiin.

                                               ******

Heikki Hannula on syntynyt Tampereella ja suorittanut Tampereen yliopistossa Kauppatieteiden maisterin ja Kasvatustieteen lisensiaatin tutkinnot. Vuosina 1990 – 2001 hän toimi kauppaopettajana Valkeakosken Seudun Kauppaoppilaitoksessa ja Valkeakosken ammattiopistossa sekä 2001 – 2002 projektipäällikkönä Valkeakosken seudun koulutusorganisaatioiden yhteistyötä edistävässä ns. Kyllikki-projektissa. Vuodesta 2002 hän on toiminut opettajankouluttajana Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Hannulan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2089, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9891-6, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1583, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9892-3, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Heikki Hannula, Puh. +358 40 743 7393, heikki.hannula(at)hamk.fi