FT Arla Juntusen hallintotieteen (turvallisuushallinto) alaan kuuluva väitöskirja

Linking Strategy and Performance Management – Case: Ministry of the Interior  (Strategian ja tulosohjauksen linkittyminen - tapaustutkimus Sisäministeriöstä)

tarkastetaan 23.10.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1096, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Esa Hyyryläinen (Vaasan yliopisto). Kustoksena toimii professori Sirpa Virta.

Strategian ja tulosohjauksen linkittyminen

- tapaustutkimus Sisäministeriöstä


Tutkimus tarkastelee sisäasiainministeriötä strategisena toimijana vuosina 1990–2014. Ministeriötason strategian ja tulosohjauksen linkittyminen on tärkeää, koska ministeriöt vastaavat oman hallinnonalansa tuloksellisuudesta, hallitusohjelman toimeenpanosta ja tuloksista.

Tutkimuksessa tarkastellaan, miten käytännön tasolla strategia ja tulosohjausprosessit ovat kehittyneet, sekä miten erilaiset toimintaympäristön muutokset ovat vaikuttaneet strategian muodostumiseen.
Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jossa hyödynnetään strategisen johtamisen ja tulosohjauksen aiempia tutkimuksia. Tutkimuksessa haettiin lisätietoa ministeriötason strategian kehittämisestä ja tulosohjauksesta käytännön tasolla. Tutkimuskysymyksiksi valittiin:
1.    Miten strategia ja strategiaprosessi kytkeytyvät käytännön tasolla eri toimintaympäristöissä?
2.    Ministeriö strategisena kokonaisuutena: (2a) mitkä ovat ministeriötason strategiset haasteet, (2b) mitkä takaavat strategista ketteryyttä tai luovat strategista jäykkyyttä, ja (2c) mikä on ylimmän johdon rooli strategisessa johtamisessa?

Tutkimuksessa tarkastellaan konsulttien ja johdon roolia strategiaprosessissa, sekä miten organisaatioidentiteetin muuttuminen näkyi strategiassa ja tulosohjauksessa. Ylimmän johdon ja keskijohdon rooli on merkittävä strategian toimeenpanossa, tiedottamisessa, ja seurannassa.  Konsulttien käyttö on jo aiemmissa kansallisissa tutkimuksissa todettu “julkishallinnon tavaksi toimia”, ja konsulttien erilaisia rooleja ovat mm. mediaattorina, työryhmän kirjurina, valmentajana, ja kouluttajana toimiminen.

Väitöstutkimuksen tuloksissa korostetaan lisäksi johtamisen merkitystä: julkishallinnossa ollaan siirtymässä toiminnan johtamisesta henkilöiden ja verkostojen johtamiseen. Strategian onnistumisen osalta haasteina ovat konsernitason strategian ja muiden valtionhallinnon strategioiden, verkostojen ja ohjelmien välinen resurssiriippuvuus sekä päällekkäisyys, jota hankaloittaa se, että resurssien yhteensovittamista tai koordinointia ei tehdä riittävästi eri hallinnonalojen tai ohjelmien kesken. Verkostojohtamisen osalta väitöskirjassa tarkastellaan pysyviä ja väliaikaisia verkostoja ja niiden johtamisen haasteita.

Strategisesta ketteryydestä tai jäykkyydestä on viime aikoina puhuttu hyvin paljon. Tässä tutkimuksessa valotetaan ministeriötason haasteita strategisen ketteryyden saavuttamiseksi.

Organisaatioidentiteetin muuttuminen sisäasiainhallinnon toimijasta sisäisen turvallisuuden keskeiseksi toimijaksi kansallisella turvallisuussektorilla on myös merkittävä muutos ja sen vaikutuksia strategiaan tarkastellaan tässä tutkimuksessa.

Lisäksi tutkimus tarkastelee, miten New Public Management (NPM) -julkisjohtamisen doktriini on tuonut yksityisen sektorin tuottavuuden tavoittelua ja asiakaskeskeisyyttä julkishallinnon toimintaan, mutta samalla jäykistänyt toimintaa tulosohjausmallin kautta. NPM:n jälkivaiheen megatrendeistä näkyy tässä tapaustutkimuksessa mm. arvojohtamisen esiintulo, keskushallinnon integraatio ja kehittämistarpeet, sekä kollektiivisuus päätöksenteossa.
                                               ******

Arla Juntunen on syntynyt Helsingissä ja hän on suorittanut filosofian tohtorin tutkinnon Helsingin kauppakorkeakoulussa. Hän on toiminut ylitarkastajana vuodesta 2002 lähtien.

Juntusen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2097, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9915-9, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1591, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9916-6, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Arla Juntunen, Puh. 046 646 4757, adjint@gmail.com