FK Antti Lamppulan tietojenkäsittelyopin alaan kuuluva väitöskirja

Vaaliennusteesta internetäänestykseen?  Tutkimus tietotekniikan käytöstä ja sen kehittämismahdollisuuksista yleisten vaalien toimittamisessa Suomessa (From election forecast to internet voting?  A study on how the opportunities brought about by the utilisation of information technology in general elections have developed in Finland and what the outlook for the future is)

tarkastetaan 16.10.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on emeritusprofessori Timo Järvi (Turun yliopisto). Kustoksena toimii emeritusprofessori Pertti Järvinen.

Tietotekniikan käyttö ja kehittämismahdollisuudet yleisten vaalien
toimittamisessa Suomessa

Antti Lamppulan väitöstutkimuksessa on kuvattu ja analysoitu tietotekniikan käytön muuttuminen vaalien toimittamisessa Suomessa vuosina 1966-2014 sekä arvioitu kehittämismahdollisuuksia. Aihetta ei ole aikaisemmin tutkittu kokonaisuutena, joka kattaisi koko työprosessin äänioikeuden määrittelystä lopputulosten julkistamiseen.  Ensimmäisen kerran tietotekniikkaa käytettiin Suomessa eduskuntavaaleissa 1966. Silloin tietokoneella tulostettiin Yleisradion uutistoimitusten ja STT:n kautta lehdistön käyttöön vaaliennusteita, joita kutsuttiin prognooseiksi. Tällä hetkellä tietotekniikkaa käytetään vaalien toimittamisen kaikissa vaiheissa varsinaista äänestämistä lukuun ottamatta.

Tietotekniikan käyttöönotto vaalien toimittamisessa

Tietotekniikan käyttöönoton historiaa analysoimalla on päädytty johtopäätökseen, jonka mukaan hyväksikäytön painopiste on siirtynyt vaaliorganisaatioiden tukitoimintojen palvelemisesta osaksi niiden digitaalisiksi muuttuneita toimintoja. Muutoksen seurauksena tietotekniikka on osa television vaalilähetystä ja tietojen jakelua internetissä. Painopisteen muutostrendi ei ole vielä toteutunut äänestämisessä. Tutkimuksen johtopäätös on, että seuraava vaalien toimittamiseen liittyvä kehittämiskohde on internetin kautta tapahtuvan äänestämisen käyttöönotto. Tätä puoltaa

Väitöstutkimuksen mukaan internetäänestämisen käyttöönotto olisi luonteva jatko vaalien tietotekniikan kehittämisessä Suomessa. Käyttöönotto edellyttää muutoksia vaalilainsäädäntöön. Muutokset johtuvat ilman vaaliviranomaisten valvontaa tapahtuvasta internetäänestyksestä, jolloin ongelmana on nykyisenlaisen vaalisalaisuuden ja vaalivapauden säilyttäminen uudessa äänestysmuodossa.

Antti Lamppula on syntynyt Liedossa ja hän on suorittanut filosofian kandidaatin (ylempi korkeakoulututkinto) tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Lamppulan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2096, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9912-8, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1590, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9913-5, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Antti Lamppula, Puh. 0400 439731, antti.lamppula@gmail.com