MA Petros Woldegiorgis Woldesenbetin kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja

Provision of and Participation in Primary Education in the Pastoralist Regions of Afar and Somali of Ethiopia (Peruskoulutuksen tarjonta ja siihen osallistuminen Afarin ja Somalin paimentolaisalueilla Etiopiassa)

tarkastetaan 29.10.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Virta-rakennuksen auditoriossa 109, Åkerlundinkatu 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on Dr. Tove Nagel (Oslon yliopisto, Norja). Kustoksena toimii professori Tuomas Takala.

Peruskoulutuksen tarjonta ja siihen osallistuminen

Afarin ja Somalin paimentolaisalueilla Etiopiassa


Laadukkaan ja tasa-arvoisen peruskoulutuksen tarjonta on ratkaisevan tärkeää kaikille yhteiskunnille ja varsinkin kehittyvissä maissa eläville vähäosaisille ihmisille. Korkealaatuinen ja tasa-arvoinen koulutus tasoittaa sosioekonomisia ja poliittisia eroja, mikä puolestaan edistää paikallista, alueellista ja kansallista kehitystä ja eheyttä. Siksi tämän tutkimuksen tärkein tavoite oli tutkia peruskoulutuksen järjestämistä ja siihen osallistumista paimentolaisalueilla Afarin ja Somalin osavaltioissa Etiopiassa.

Tutkimuksessa käytettiin laadullisia menetelmiä. Tutkimusta varten haastateltiin ministereitä, asiantuntijoita, johtajia, yliopisto-opiskelijoita ja kasvatustoimen johtajia alueelliselta tasolta vyöhykkeitten ja piirien (woreda) tasoille. Fokusryhmäkeskusteluilla kerättiin aineistoa koulujen opettajilta ja vanhempainyhdistysten jäseniltä. Kouluista kerättiin aineistoa myös havainnoimalla, ja lisäksi analysoitiin koulutusta käsitteleviä asiakirjoja. Näillä menetelmillä hankittu aineisto analysoitiin temaattisesti.

Tulokset osoittivat, että sekä peruskoulutuksen tarjonta että siihen osallistuminen oli Afarin paimentolaisalueella vähäisempää kuin Somalin paimentolaisalueella tai Etiopiassa keskimäärin. Vaikka asiat olivat paremmin Somalin paimentolaisalueella, sielläkin on vielä paljon tehtävää Unescon Koulutus kaikille -tavoitteitten (EFA) toteuttamiseksi.

Tutkimus toi esiin myös useita koulujen sisäisiä ja niiden ulkopuolisia tekijöitä, jotka haittaavat peruskoulutuksen järjestämistä ja siihen osallistumista sekä EFA-tavoitteitten saavuttamista molemmilla alueilla yleensä ja Afarissa erityisesti. Tutkimuksessa ehdotetaan tuloksiin perustuen tapoja, joilla koulutussuunnittelijat ja päättäjät voisivat puuttua havaittuihin epäkohtiin. Tutkimus osoitti myös perusteellisempien jatkotutkimusten tarpeen, jotta koulutuksen tarjontaan liittyviä monitahoisia ongelmia voitaisiin ratkaista ja jotta EFA-tavoitteet voitaisiin saavuttaa molemmilla alueilla.

                                               ******

Petros Woldegiorgis Woldesenbet on syntynyt Etiopiassa ja hän on suorittanut MA -tutkinnon Etiopian yliopistossa Addis Ababassa.

Woldesenbetin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2106, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9941-8, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1600, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9942-5, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Petros Woldegiorgis Woldesenbet, Puh. :   +358 44973 8322, woldesenbet.woldegiorgis.p@student.uta.fi