FM Sanna Ala-Kortesmaan puheviestinnän alaan kuuluva väitöskirja

Professional listening in the legal context (Ammatillinen kuunteleminen oikeudellisessa kontekstissa)

tarkastetaan 23.10.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on apulaisprofessori Laura Janusik (Rockhurstin yliopisto, USA). Kustoksena toimii professori Pekka Isotalus.

Vahva kuuntelemisosaaminen voimaannuttaa ja lisää työhyvinvointia


Oman ammatillisen kuuntelemisosaamisen kehittämisellä ja sen merkityksen ymmärtämisellä on huomattava vaikutus työhyvinvointiin. Kun alansa ammattilaiset ovat tietoisia siitä, millaista heidän työnkuvaansa kuuluva kuunteleminen parhaimmillaan on, he pystyvät aktiivisesti hyödyntämään kuuntelemisosaamistaan. Tämä näyttää ohjaavan heidän asiantuntijuutensa kehittymistä sekä lisäävän heidän voimaantumisensa, minäpystyvyytensä ja työtyytyväisyytensä tunnetta.

Nämä tulokset nousevat esiin Sanna Ala-Kortesmaan väitöskirjassa ”Professional listening in the legal context”, jossa tutkittiin oikeussaliympäristössä työskentelevien tuomareiden ja asianajajien ammatillista kuuntelemista ja sen yhteyttä heidän henkilökohtaiseen kokemukseensa omasta työhyvinvoinnistaan. Aihetta lähestyttiin muun muassa kartoittamalla ammatillisesti onnistunutta kuuntelemista, ammatillista kuuntelemisosaamista ja kuuntelemistilanteeseen liittyvissä vuorovaikutussuhteissa ilmenevien jännitteiden hallintaa. Tutkimuksessa haastateltiin 25 suomalaista tuomaria, ja kirjallista aineistoa kerättiin 27 suomalaiselta ja 76 amerikkalaiselta asianajajalta.

Ammatillista kuuntelemista lähestyttiin tutkimuksessa käytännöllisellä tasolla, koska oikeussaliympäristössä kuuntelemisen katsotaan olevan yksi tärkeimmistä työkaluista, joiden avulla oikeus toteuttaa suullisuuden, välittömyyden ja keskittämisen periaatteita. Onnistunut kuunteleminen on avainasemassa, kun vuorovaikutuksen tavoitteena on asiallisesti oikea ratkaisu toiminnan selkeyttä, havainnollisuutta ja ymmärrettävyyttä unohtamatta. Tutkimuksessa hahmoteltiin kuuntelemiseen liittyviä käytännön ratkaisuja, joiden avulla sekä oikeussaliympäristössä että muissa työympäristöissä toimivat ammattilaiset voisivat parantaa omaa työhyvinvointiaan.

Juristien näkemyksistä heijastui esiin se, että kuuntelemisosaamisen ulottuvuudet ja rakentumistavat ovat ammattisidonnaisia. Tämä mahdollisti erilaisissa ammatillisissa ympäristöissä toimivan kuuntelemisosaamisen mallin  kehittämisen, koska perinteiset kuuntelemisosaamisen mallit olleet riittäviä analysoitaessa ammatillisen kuuntelemisen piirteitä.

Juristien kuuntelemiskäsitykset osoittivat lisäksi, että ammatillinen kuunteleminen on myös kulttuurisidonnaista. Suomalaiset juristit keskittyivät kuunnellessaan kuuntelemistavoitteeseensa eli oikeudelliseen ongelmaan, amerikkalaiset juristit puolestaan vuorovaikutussuhteeseen ja sen hallintaan.

Sen lisäksi, että  tutkimuksella osallistutaan muun muassa laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun yksilön mahdollisuuksista vaikuttaa omaan työhyvinvointiinsa, se osoittaa myös, että kuuntelemisen tutkimus on monitieteellistä, sillä tutkimuksessa sovelletut vuorovaikutuksentutkimuksen ja psykologian teoriat tarjoavat erinomaisen lähtökohdan eri tieteenaloista ammentavalle teoreettiselle vuoropuhelulle.

                                               ******

Sanna Ala-Kortesmaa on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Ala-Kortesmaan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2101, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9925-8, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1595, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9926-5, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Sanna Ala-Kortesmaa, sanna.ala.kortesmaa@gmail.com