YTM Niina Viitasalon sosiaalipolitiikan alaan kuuluva väitöskirja

Varttuneet ja ikäsyrjintä työelämässä (Ageing employees and age discrimination in working life)

tarkastetaan 5.12.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Linnan luentosalissa K 103, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on emeritusprofessori Jyrki Jyrkämä (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena toimii professori Jouko Nätti.

Varttuneet ja ikäsyrjintä työelämässä


Työelämän ikäsyrjintä esteenä pitkille työurille

Työelämässä esiintyvä ikäsyrjintä on ristiriidassa työurien pidentämisen kanssa. Ikäsyrjintää kokeneilla on jopa kaksinkertainen pitkien sairauspoissaolojen riski 3 vuoden seuranta-aikana. Eniten ikäsyrjintäkokemuksia on yli 55-vuotiailla naisilla, heistä lähes 8 prosenttia on kokenut ikäsyrjintää työssään. Ikäsyrjintä ilmenee työpaikkojen arjessa varttuneiden torjuntana, painostamisena, vähättelynä tai eristämisenä. Ikäsyrjintä näyttäytyy esteenä varttuneiden työllistymiselle tai työpaikkojen vaihtamiselle. Syrjinnän seurauksena työntekijä voi joutua joko marginaaliin asemaan työpaikan sisällä tai kokonaan työpaikkojen ulkopuolelle.
 
Tampereen yliopistossa tehdyssä väitöstutkimuksessa on tarkasteltu ikäsyrjintää varttuneiden palkansaajien keskuudessa sekä yleisellä että yksilötasolla.  Yleisen tason tulokset pohjautuvat Tilastokeskuksen Työolotutkimusaineistoihin ja niihin liitettyihin rekisteriseuranta-aineistoihin ja yksilötason tulokset lehti-ilmoitusten avulla kerättyihin syrjintää kokeneiden kirjoituksiin.

Naispalkansaajista ikäsyrjintäkokemuksia on eniten ylemmillä toimihenkilöillä ja valtiolla työskentelevillä. Merkittävin naispalkansaajien ikäsyrjintäkokemusten ennustaja on työntekijöiden tyytymättömyys johtamiseen. Lisäksi muutostilanteet työpaikalla ovat otollisia ikäsyrjintäkokemusten ilmenemiselle.
 
Syrjintä tulee esille kielteisinä asenteina ja arvostuksen puutteena erilaisissa tilanteissa. Torjunta rekrytointitilanteessa tai painostaminen eläkkeelle siirtymisessä vaikeuttavat varttuneiden työelämään osallistumista. Taitojen ja osaamisen vähättelynä tai työpaikan keskeisistä toiminnoista eristämisenä ilmenevä ikäsyrjintä on haavoittavaa ja epäoikeudenmukaista. Torjunta, painostaminen, vähättely ja eristäminen voivat johtaa täysivaltaisen työntekijän aseman menettämiseen osittain tai kokonaan. Työpaikoilla tuleekin kiinnittää huomiota ikäsyrjinnän ehkäisemiseen, jotta pitkän työuran toteuttaminen on mahdollista entistä useammalle.

                                               ******

Niina Viitasalo on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii tutkijana Tampereen yliopistossa.

Viitasalon väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2114, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9966-1, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1609, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9967-8, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Niina Viitasalo, Puh. 050 318 6239, niina.viitasalo@uta.fi