KM Annamari Raeksen kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja

LYHTY- lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen kokonaisvaltaisesti (LYHTY- learning to read and write based on text)

tarkastetaan 4.12.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Elisa Poskiparta (Turun yliopisto). Kustoksena toimii dosentti Heleena Lehtonen.

LYHTY- lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen kokonaisvaltaisesti


KM, LTO Annamari Raeksen väitöstutkimus käsittelee kokonaisvaltaista, tekstilähtöistä lukemaan ja kirjoittamaan oppimista. Kehitetyn  luku- ja kirjoitustaidon ohjaamis- ja opettamisotteen, LYHDYN, taustalla on ruotsalainen LPP- (Lukemaan Puheen Perusteella) lukemaanopettamismenetelmä.  Tutkimus on kvalitatiivinen tutkimus, jossa on yhdistetty etnografiaa, osallistuvaa toimintatutkimusta ja tapaustutkimusta. Teoriaosuus rakentuu Vygotskyn,  Piaget´n, Carrollin ja Downingin teorioihin sekä näihin pohjautuviin nykytutkimuksiin.

Tutkimuksesta saatiin seuraavia tuloksia. LYHTY eteni neljän vaiheen kautta.  Keskustelu- ja saneluvaiheissa toimittiin yhteistyössä tarinan aikaansaamiseksi yhteisistä kokemuksista. Laborointivaiheessa tehtyä tarinaa tutkittiin ja analysoitiin kielen pienempiin osasiin (sanat, tavut, kirjaimet ja äänteet). Uudelleenluvussa tehtyä tarinaa luettiin yhdessä ja yksilöllisesti. Eri vaiheissa sosiaaliset taidot saivat monipuolista harjoitusta. Kokonaisvaltainen lähestymistapa luku- ja kirjoitustaitoon kehitti kaikkien oppilaiden luetun ymmärtämisen taitoja. Heistä kehittyi myös monipuolisia ja innokkaita kirjoittajia.  Luki-oppilaat piti erikseen huomioida LYHDYN jokaisessa vaiheessa. Kaikkien oppilaiden kanssa oli LYHDYN vaiheiden lisäksi harjoiteltava runsaasti sanojen tavutusta ja oikeinkirjoitusta.

Annamari Raeksen väitöstutkimus tuo esiin uuden, toisenlaisen ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan luku- ja kirjoitustaitoon. LYHTY ei ole tiukasti rajattu menetelmä, vaan jokainen LYHTYÄ käyttävä opettaja voi muokata siitä omanlaisensa tiettyjen perusperiaatteiden rajoissa. Samalla tutkimus antaa tieteellistä pohjaa monenlaiselle tarkemmalle luku- ja kirjoitustaidon fokusoinnille.

                                               ******

Annamari Raes on syntynyt Ikaalisissa ja suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa ja lastentarhanopettajan tutkinnon Turun yliopistossa.  Hän on toiminut luokanopettajana liki 20 vuotta.

Raeksen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2116, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9973-9, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1612, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9974-6, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Annamari Raes, annama.raes@gmail.com