YTM Rosi Enroosin sosiaalityön alaan kuuluva väitöskirja

Vankila, vanhemmuus ja lapsi - näkökulmia perhekäytäntöihin (Prison, parenthood and children - different perspectives on family practices)

tarkastetaan 11.12.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Kimmo Jokinen (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena toimii professori Tarja Pösö.

Vankila, vanhemmuus ja lapsi - näkökulmia perhekäytäntöihin


Enroosin väitöstutkimuksessa tarkastellaan vankien vanhemmuus- ja perhesuhteita sekä niistä neuvottelua silloin, kun äiti on vankilassa lapsensa kanssa. Tutkimuksen lähtökohtana on kriittisen perhetutkimuksen ajatus siitä, että perhettä tehdään ja tuotetaan erilaisissa käytännöissä ja neuvotteluissa.

Perhettä tutkitaan vankilassa olevien naisten näkökulmasta ja Rikosseuraamuslaitoksen arviointikeskusten työntekijöiden, vankilan perheosaston toimintaan liittyvien työntekijäryhmien sekä lapsen vankilassaoloa koskevien parlamentaaristen dokumenttien avulla.

Perheen ja vankeuden monitasoinen tarkastelu neuvotteluina antaa lähtökohtaisesti tilaa moninaisen tiedon tuottamiselle ja tutkimus avaakin uudenlaisen näkökulman vankien perhe-elämään ilman ongelmalähtöistä orientaatiota. Tutkimus on puheenvuoro, joka muistuttaa perhettä rakentavista monimutkaisista yhteiskunnallisista prosesseista ja arvoista. Tulee näkyväksi, miten vankien perheitä koskevat käytännöt syntyvät ja muuttuvat erilaisten neuvottelujen tuloksena. Näihin neuvotteluihin ja päätöksiin vaikuttavat esimerkiksi kulttuuriset käsitykset ideaaleista perhesuhteista ja hyvästä vanhemmuudesta.

Väitöskirja ensimmäinen vankien vanhemmuussuhteisiin keskittyvä laaja tutkimus Suomessa ja osoittaa sen, miten vähän ja yksipuolisesti tiedämme näistä suhteista. Tutkimus sisältää myös katsauksen vankien perhesuhteita käsittelevään kansainväliseen tutkimukseen, erityisesti naisvankien vanhemmuuteen ja vankien lapsiin keskittyen.

Tutkimuksen tuloksilla voi nähdä olevan laajempaa soveltamisarvoa sekä erilaisissa rikosseuraamusalan käytännöissä että vankien perheitä koskevissa jatkotutkimuksissa, samoin kuin yleisemmin perhetutkimuksen ja sosiaalityön tutkimuksen kentillä esimerkiksi sensitiivisiä aiheita tutkittaessa. Tutkimus tuo näkyväksi perheiden tutkimisen ja tarkastelun tärkeyden edelleen erilaisissa epätavanomaisissa ympäristöissä ja institutionaalisissa käytännöissä.

                                               ******

Rosi Enroos on syntynyt Lahdessa ja hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii tutkijana Tampereen yliopistossa.

Enroosin väitöskirja ilmestyy Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen sarjassa Acta Poenologica 2/2015, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus, 2015. ISBN 978-951-53-3417-6. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis;1608, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9965-4, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite
: Verkkokirjakauppa: http://rskk.juvenes.fi/fi/

Lisätietoja
: Rosi Enroos, Puh. 050 318 6072, rosi.enroos@staff.uta.fi