KTM Elina Tuomisen taloustieteen alaan kuuluva väitöskirja

Essays on Income Distribution and Economic Growth (Esseitä tulojakaumasta ja talouskasvusta)

tarkastetaan 18.12.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli -salissa Pinni A rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Markus Jäntti (Helsingin yliopisto ja VATT). Kustoksena toimii professori Matti Tuomala.

Ylimpien tulo-osuuksien aineisto

- uusi mahdollisuus tarkastella tulonjaon ja talouskasvun välistä vuorovaikutusta


Hiljattain julkaistu ja yhä laajeneva eri maiden ylimpiä tulo-osuuksia kuvaava tilastoaineisto on saanut osakseen runsaasti huomiota tulonjakoa koskevissa keskusteluissa. Ylimpien tulo-osuuksien aineisto mahdollistaa huomattavasti pidempien ajanjaksojen tarkastelut kuin aiemmat tulonjakoa kuvaavat tilastoaineistot. Uutta aineistoa hyödyntämällä voidaan myös tarkastella tulojakauman ja talouskasvun välistä yhteyttä, joka on osoittautunut haasteelliseksi tutkimusaiheeksi. Näkemykset tulonjaon ja talouskasvun välisestä vuorovaikutuksesta ovat vaihdelleet ajan kuluessa, ja aihepiirin empiiriset tutkimustulokset ovat olleet ristiriitaisia.

Tässä väitöskirjassa tarkastellaan tulonjaon ja talouskasvun välisiä kytköksiä hyödyntämällä moderneja tilastollisia menetelmiä ja uutta ylimpien tulo-osuuksien aineistoa. Väitöskirja koostuu johdannosta ja kolmesta itsenäisestä empiirisestä esseestä. Johdannossa esitellään teoreettista ja empiiristä taloustieteellistä kirjallisuutta eriarvoisuudesta ja taloudellisesta kasvusta. Esseissä keskitytään erityisesti taloudellisen kehityksen ja ylimmän yhden prosentin tulo-osuuden välisiin kytköksiin.

Väitöskirjan kahdessa ensimmäisessä esseessä tarkastellaan tulonjaon ja myöhemmin havaitun talouskasvun välistä yhteyttä, kun tuloeromittarina käytetään ylimmän yhden prosentin tulo-osuutta. Taloustieteen kirjallisuudessa on esitetty useita erilaisia mekanismeja, joiden kautta eriarvoisuus voi yhtäältä edistää ja toisaalta hidastaa talouskasvua. Erilaisten mekanismien voimasuhteet eivät ole kuitenkaan ilmiselviä. Ensimmäisen ja toisen esseen tulokset osoittavat, että korkeat ylimmän prosentin tulo-osuudet ovat yhteydessä alhaisempaan talouskasvuun; kuitenkin tämä yhteys heikkenee taloudellisen kehityksen edetessä. Lisäksi toisessa esseessä havaitaan, että ylimmän prosentin tulo-osuuden ja myöhemmin havaitun talouskasvun välistä kytköstä tarkasteltaessa olennainen tekijä on tulo-osuuden taso eikä niinkään tulo-osuudessa tapahtunut muutos. Edellä kuvatut tulokset koskevat erityisesti keskipitkän tai pitkän aikavälin tarkasteluja edistyneissä maissa.

Viimeisessä esseessä lähestytään tulonjaon ja talouskasvun välistä vuorovaikutusta toisesta näkökulmasta, sillä taloudellinen kehitys voi myös vaikuttaa tulojen jakautumiseen. Kuznets-hypoteesin mukaan talouden kehittyessä eriarvoisuus nousee ensin ja laskee sitten. Esseessä tarkastellaan taloudellisen kehityksen tason ja ylimmän yhden prosentin tulo-osuuden välistä yhteyttä. Aineistossa havaitaan edellä kuvattuun Kuznets-käyrään nähden päinvastaiseksi kääntynyt yhteys, kun tietty taloudellinen kehitystaso on saavutettu. Näin ollen ylimmän prosentin tulo-osuuden avulla mitattu eriarvoisuus on lähtenyt kasvuun useissa edistyneissä talouksissa.

                                               ******

Elina Tuominen on suorittanut kauppatieteiden maisterin sekä luonnontieteiden kandidaatin tutkinnot Tampereen yliopistossa.

Tuomisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2119, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9982-1, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1616, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9983-8, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Elina Tuominen, elina.tuominen@uta.fi