HM Jari Kolehmaisen aluetieteen alaan kuuluva väitöskirja

Paikallinen innovaatioympäristö: Kohti alueellisen innovaatiotoiminnan ymmärtämistä
(Local Innovation Environment: Towards Understanding Regional Innovation Activities)

tarkastetaan 5.2.2016 klo 12 teknologia- ja kongressikeskus Framin kiinteistö B:n auditoriossa 2, Kampusranta 9, Seinäjoki.

Vastaväittäjänä on professori Tuomo Uotila (Lappeenrannan teknillinen yliopisto). Kustoksena toimii professori Markku Sotarauta.

Paikallinen innovaatioympäristö:

Kohti alueellisen innovaatiotoiminnan ymmärtämistä


Innovaatiot ja innovaatiotoiminta ovat nousseet viimeisen kahden vuosikymmenen aikana sekä alueiden kehittämisen että aluetutkimuksen valtavirtaan. Tämä huomio pätee myös Suomeen, jota on pidetty 1990-luvulta lähtien teknologia-, osaamis- ja innovaatiovetoisen (alue-)kehityksen kärkimaana. Tällä vuosikymmenellä vahvasti näkyviin tullut Suomen talouden rakennemuutos on kuitenkin voimakkaasti haastanut tätä mielikuvaa ja tehnyt osin näkyväksi myös yritysten innovaatiotoiminnan muuttuvan spatiaalisen dynamiikan, joka heijastuu myös kaupunkien ja laajempien alueiden menestykseen. Tutkimus tarjoaa lisävälineitä tämän dynamiikan analysointiin ja ymmärtämiseen.

Tämä tutkimus liittyy alueellisen innovaatiotoiminnan tutkimuksen – innovaatioaluetieteen – valtavirtaan, mutta pyrkii samalla tekemään siihen selkeän kontribuution kehittämällä paikallisen innovaatioympäristön käsitettä. Innovaatioympäristön käsitettähän on käytetty viime vuosina sekä tutkimuksessa että etenkin kehittämistyössä erittäin väljästi, mikä on heikentänyt käsitteen analyyttistä voimaa.

Tässä perusotteeltaan käsitteellisessä ja teoreettisessa tutkimuksessa pyritään paikallisen innovaatioympäristön käsitteelle luomaan paremmin rajautuva ja täsmällisempi sisältö. Tutkimuksessa rakennetaan kokonaisvaltainen paikallisen innovaatioympäristön analyysimalli, joka lisää ymmärrystä siitä, 1) millaiset tekijät yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaympäristössä vaikuttavat niiden innovaatiotoimintaan ja 2) millaisia paikallisen innovaatioympäristön kokonaisuuksia näiden tekijöiden varaan muodostuu?

Samantyyppiset kysymykset ovat ohjanneet myös aiempaa alueellisen innovaatiotoiminnan tutkimusta ja sen keskeisimpiä teoreettisia lähestymistapoja, eli nk. alueellisen innovaatiotoiminnan malleja.
Tässä tutkimuksessa kehitettävä paikallisen innovaatioympäristön analyysimalli yhdistää näiden mallien piirteitä ja muodostaa niihin tukeutuen aiempaa täydellisemmän kokonaisuuden, joka 1) pyrkii olemaan normatiivisesti neutraali, 2) yhdistää innovaatiotoiminnan rakenteelliset, organisatoriset ja yksilötekijät, 3) tunnistaa innovaatiotoiminnan spatiaalisen monikerroksellisuuden sekä 4) rakentuu yksittäisistä toimijoista käsin, eli ikään kuin ”alhaalta ylös” tai ”sisältä ulos”.

Paikallisen innovaatioympäristön analyysimallia voi käyttää keskenään varsin erilaisten, jopa toimijoilleen epäsuotuisten paikallisten toimintaympäristöjen analyysissä. Paikallisen innovaatioympäristön käsite ei siis ole tarkoitettu vain jonkin ideaalimallin kuvaamiseen, vaan monipuoliseen analyyttiseen käyttöön. Lisäksi kehitetty paikallisen innovaatioympäristön analyysimalli on luonteeltaan sellainen, että sen tarkastelutarkkuutta on mahdollista säätää usealla tavalla. Tutkimuksessa esitetty perusmalli tuottaa 64 erilaista paikallisen innovaatioympäristön kokonaisprofiilia, jotka voidaan edelleen jakaa viiteen teoreettiseen pääryhmään. Niitä kuvaavat metaforat ovat seuraavat: 1)”markkinatori, 2)”kauppahalli”, 3) ”lentokenttä”, 4)”pääkatu” sekä 5)”erämaa”.

                                               ******

Jari Kolehmainen on syntynyt Kangasalla ja hän on suorittanut hallintotieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut tutkimuspäällikkönä Tampereen yliopistossa vuodesta 2007 lähtien.

Kolehmaisen väitöskirja ilmestyy Tampere University Pressin kustantamana, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0020-3. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1632, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0021-0, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Jari Kolehmainen, Puh. 050-574 9704, jari.kolehmainen@uta.fi