M.Soc.Sci. Adewunmi Obafemi Ogunbasen vuorovaikutteisen teknologian alaan kuuluva väitöskirja

Pedagogical Design and Pedagogical Usability of Web-Based Learning Environments: Comparative Cultural Implications from Africa and Europe (Web-pohjaisten oppimisympäristöjen pedagoginen suunnittelu ja pedagoginen käytettävyys: kulttuuriset erot Afrikan ja Euroopan välillä)

tarkastetaan 12.2.2016 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1096, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Nerey H. Mvungi (Dar es Salaamin yliopisto, Tansania). Kustoksena toimii professori Roope Raisamo.

Web-pohjaisten oppimisympäristöjen pedagoginen suunnittelu ja pedagoginen käytettävyys:

kulttuuriset erot Afrikan ja Euroopan välillä


Tämä väitöskirja keskittyy tutkimuksiin web-pohjaisten oppimisympäristöjen pedagogisesta suunnittelusta ja pedagogisesta käytettävyydestä. Tähän tiiviisti linkittyviä teemoja ovat näiden ympäristöjen käyttäjähyväksyntä ja niiden käyttö ylemmän tason opetuksessa, mukaanlukien kulttuuriset kysymykset, jotka liittyvät opetusteknologioiden soveltuvuuteen käytettäväksi Afrikassa ja Euroopassa.

Esitetyn tutkimuksen lopullisena tavoitteena on perustaa Länsi-Afrikan digitaalinen yliopisto, jonka avulla opetuksen saatavuutta voidaan parantaa ja tätä kautta vaikuttaa myös rauhan säilymiseen alueella. Tämän vuoksi väitöskirjan tulokset, suoritukset ja muut huomiot on tärkeä päästä hyödyntämään mainitun digitaalisen yliopiston rakentamisessa, joka on jo aloitettu.

Tutkimuksissa tarkasteltiin opetusteknologian käyttöasteen eroja kehittyvien ja kehittyneiden maiden välillä. Tuloksia voidaan soveltaa teknologian pedagogisessa suunnittelussa, web-pohjaisten oppimisympäristöjen toteutuksessa, opetuksen järjestämisessä ja oppimisen tutkimuksessa.

Tutkimuksen pääkysymykset keskittyivät kulttuurisiin ja muihin tekijöihin, jotka vaikuttavat oppimisen toteutukseen digitaalisia välineitä käyttäen. Tutkimusta ohjaamaan valittiin teoreettiset kehikot ja mallit, jotka sopivat parhaiten sähköisen oppimisen suunnittelun ja käytettävyyden tutkimuksen tueksi. Erityistä huomiota kiinnitettiin kulttuuristen erojen tunnistamiseen. Näitä tuloksia voidaan käyttää opetusmenetelmien valinnassa kohdeyleisöä mahdollisimman hyvin tukeviksi.

Tutkimusmenetelmänä oli useamman menetelmän yhdistelmä (mixed-methods approach). Uusi yhdistelmämenetelmä, monitasoinen yhdistelmämenetelmämalli, esiteltiin osana väitöstutkimusta. Tätä kehitettyä menetelmää myös sovellettiin käytännössä. Lisäksi mallien pohjalta kehitettiin ohjeistoja ja suosituksia web-pohjaisten oppimisympäristöjen tehokkaaseen käyttöön.

Tulosten perusteella oppijoiden suosimat menetemät ja oppimistyylit vaihtelivat, ja näihin vaikuttivat myös kulttuuriset kysymykset. Erityisesti havaittiin, että havaittu käyttökelpoisuus ja havaittu käytön helppous vaikuttavat suoraan afrikkalaisten oppijoiden asenteisiin näitä oppimisympäristöjä kohtaan.

Tulokset vahvistivat, että kulttuuriset kysymykset ovat tärkeitä, jotta opetusteknologia tehostaa oppimista parhaalla mahdollisella tavalla. Tuloksista on myös nähtävissä, että soveltuvimmissa ratkaisuissa on eroa Afrikan ja Euroopan välillä. Tämän eron arvioidaan johtuvan eroista oppimiskulttuurissa sekä eroista web-pohjaisten oppimisympäristöjen hyväksymisessä ja käytössä.

                                               ******

Adewunmi Obafemi Ogunbase on syntynyt Lagosissa Nigeriassa ja hän on suorittanut M.Soc.Sci. -tutkinnon Leicesterin yliopistossa Englannissa.

Ogunbase väitöskirja ilmestyy sarjassa Dissertations in Interactive Technology;23 , University of Tampere, Tampere 2016. ISBN 978-951-44-9756-8, ISSN 1795-9489. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1642, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0050-0, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Adewunmi Obafemi Ogunbase, Puh. 0400 778 021, femiogunbasea@hotmail.com