DI Paula Syrjärinteen tietojenkäsittelyopin alaan kuuluva väitöskirja

Urban Traffic Analysis with Bus Location Data (Kaupunkiliikenteen analyysiä joukkoliikennedatalla)

tarkastetaan 11.3.2016 klo 12 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Jukka K. Nurminen (Aalto yliopisto). Kustoksena toimii professori Jyrki Nummenmaa.

Kaupunkiliikenteen analyysiä joukkoliikennedatalla


DI Paula Syrjärinteen väitöskirjassa ”Urban Traffic Analysis using Bus Location Data” analysoidaan Tampereen joukkoliikenteen linja-autoista kahden vuoden aikana kerättyä dataa. Dataa käytetään liikenteen yleisen sujuvuuden seurantaan. Datan perusteella myös arvioidaan mm. joukkoliikenteen aikataulujen paikkansapitävyyttä ja tutkitaan myöhästymisten syitä.

Väitöskirjassa on kehitetty menetelmä, joka mallintaa koko kaupungin bussireittien varrella normaalin liikennetilanteen kuhunkin vuorokaudenaikaan. Yhdistämällä mallia ja reaaliaikaisesti kerättyä joukkoliikennedataa voidaan havaita odottamattomat, esimerkiksi onnettomuuksien aiheuttamat liikenneruuhkat nopeasti ja systemaattisesti. Mallin avulla voidaan myös tunnistaa ne liikenneverkon osat, joilla esiintyy säännöllisiä ruuhkia, sekä kertoa ruuhkien tyypilliset alkamis- ja loppumisajat sekä esiintymistiheys. Väitöskirjassa esitettyä menetelmää pilotoidaan Tampereen kaupungin tilannekuvahankkeessa.

Työssä on pyritty mahdollisimman suureen automatisoitavuuteen ja skaalautuvuuteen, jotta samoja menetelmiä voitaisiin hyödyntää myös suuremmissa kaupungeissa kuin Tampere. Erityistä huomiota on kiinnitetty suurten datamäärien esikäsittelyyn ja laskentamenetelmien robustisuuteen ja yksinkertaisuuteen. Lähes kaikki laskenta on rinnakkaistettavissa Big Data –laskentaympäristöihin.

                                               ******

Paula Syrjärinne on syntynyt Lahdessa ja hän on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Tampereen Teknillisessä yliopistossa. Nykyisin hän toimii tutkijana Tampereen yliopistossa.

Syrjärinteen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2149, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0068-5, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1648, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0069-2, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Paula Syrjärinne, Puh. 050 366 1879, paula.syrjarinne@staff.uta.fi